กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1-7 8-15 16-22 23-51 52-64 65-70 71-91 92-111 112-113 114-125 126-163 164-169  
 
:: พระราชบัญญัติ การขนส่งทางบก พ.ศ. 2522

:: บทนิยาม มาตรา 1-7
:: หมวด1 คณะกรรมการ นโยบายการขนส่งทางบก มาตรา 8- 15
:: หมวด2 คณะกรรมการควบคุม การขนส่งทางบก มาตรา 16- 22
:: หมวด3 การประกอบการ ขนส่ง มาตรา 23- 51
:: หมวด4 การชดใช้ ค่าเสียหายที่เกิดจากการขนส่ง มาตรา 52- 64
:: หมวด5 การรับ จัดการขนส่ง มาตรา 65- 70
:: หมวด6 รถ มาตรา 71- 91
:: หมวด7 ผู้ประจำรถ มาตรา 92-111
:: หมวด8 ผู้โดยสาร มาตรา 112-113
:: หมวด9 สถานีขนส่ง มาตรา 114-125
:: หมวด10 บทกำหนดโทษ มาตรา 126-163
:: บทเฉพาะกาล มาตรา 164-169 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update