กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  หน้าที่ กฎมณเฑียรบาล1 การสืบราชสันตติวงศ์ กฎมณเฑียรบาล2 การสมรส กฎมณเฑียรบาล3 พระราชกฤษฎีกา กฎมณเฑียรบาล4 การค้าขาย กฎมณเฑียรบาล5 กำหนดโทษ กฎมณเฑียรบาล6 จัดระเบียบวินัย กฎมณเฑียรบาล7 ครอบครัว  
 
:: พระราชบัญญํติ กฎมณเฑียรบาล

กฎมณเฑียรบาล1 การสืบราชสันตติวงศ์
:: ว่าด้วย การสืบราชสันตติวงศ์
:: หมวด1 ว่าด้วยนาม และกำหนดใช้กฎมณเฑียรบาลนี้ มาตรา 1-3
:: หมวด2 บรรยายศัพท์ มาตรา 4
:: หมวด3 ว่าด้วยการทรงสมมุติ และทรงถอนพระรัชทายาท มาตรา 5-7
:: หมวด4 ว่าด้วยลำดับชั้น ผู้ควรสืบราชสันตติวงศ์ มาตรา 8-9
:: หมวด5 ว่าด้วยผู้ที่ต้องยกเว้น จากการสืบราชสันตติวงศ์ มาตรา 10-13
:: หมวด6 ว่าด้วยเวลา ที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังทรงพระเยาว์ มาตรา 14-18
:: หมวด7 ว่าด้วยการแก้ กฎมณเฑียรบาลนี้ มาตรา 19-20
:: หมวด8 ว่าด้วยผู้เป็นหน้าที่รักษา กฎมณเฑียรบาลนี้ มาตรา 21

กฎมณเฑียรบาล2 การสมรส
:: ว่าด้วย การเสกสมรส แห่งเจ้านายในพระราชวงศ์ ข้อ 1-3
:: ว่าด้วย การสมรสพระราชวงศ์ แก้ไขเพิ่มเติม พุทธศักราช 2475 ประชาธิปก ป.ร. มาตรา 1-5

กฎมณเฑียรบาล3 พระราชกฤษฎีกา
:: เพิ่มเติม มาตรา 1-2
:: พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยพระราชวงศ์ และผู้มีบรรดาศักดิ์ ทำลายชีพตนเอง
:: พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยการไว้ทุกข์ ในพระราชสำนัก
:: พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยที่รโหฐาน ในพระราชสำนัก พระราชปรารภ ข้อ 1-6

กฎมณเฑียรบาล4 การค้าขาย
:: ว่าด้วย การค้าขายและการสมาคมแห่งข้าราชการ ในพระราชสำนัก
:: หมวด1 ว่าด้วยนาม และลักษณะใช้กฎมณเฑียรบาลนี้ มาตรา 1-4
:: หมวด2 ว่าด้วยผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎนี้ มาตรา 5-6
:: หมวด3 คำอธิบายในกฎนี้ มาตรา 7
:: หมวด4 ว่าด้วยการจดทะเบียน มาตรา 8-19
:: หมวด5 ว่าด้วยการขออนุญาต และการให้อนุญาต มาตรา 20-25
:: หมวด6 การลงทัณฑ์ และกำหนดโทษสำหรับความผิด มาตรา 26-33

กฎมณเฑียรบาล5 กำหนดโทษ
:: เพิ่มเติม มาตรา 1-2

กฎมณเฑียรบาล6 จัดระเบียบวินัย
:: ว่าด้วย ข้าราชการในพระราชสำนักเพิ่มเติม มาตรา 1-2

กฎมณเฑียรบาล7 ครอบครัว
:: ว่าด้วย ครอบครัวแห่งข้าราชการ ในพระราชสำนักเพิ่มเติม (ครั้งที่ 3) มาตรา 1-2
:: พระราชกฤษฎีกา ที่รโหฐานเพิ่มเติม พระพุทธศักราช 2457 ข้อ 1-4
:: ว่าด้วย ครอบครัวแห่งข้าราชการในพระราชสำนัก
:: หมวด1 ว่าด้วยนาม และลักษณะใช้กฎมณเฑียรบาล มาตรา 1-4
:: หมวด2 ว่าด้วยผู้ที่จะต้องปฏิบัติตามกฎนี้ มาตรา 5-6
:: หมวด3 อธิบายคำในกฎนี้ มาตรา 7
:: หมวด4 ว่าด้วยการจดทะเบียน ครอบครัวและเคหะสถาน มาตรา 8-16
:: หมวด5 ว่าด้วยหน้าที่ เจ้าพนักงานทะเบียน 17-22
:: หมวด6 ว่าด้วยการอนุญาต ให้มีครอบครัวและเคหะสถาน มาตรา 23-32
:: หมวด7 ว่าด้วยคนโสด,คนหม้าย,และคนไม่มีเคหะสถาน มาตรา 33-42
:: หมวด8 อธิบายด้วยชั้นความผิด และการลงทัณฑ์ มาตรา 43-50
:: หมวด9 ว่าด้วยการกำหนดโทษ สำหรับความผิด มาตรา 51-62


 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update