แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!! รายละเอียดและวิธีการค้นหากฎหมาย ใน กฎหมายดอตคอม
ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
 

ตราไว้ ณ วันที่ 5 มิถุนายน พุทธศักราช 2478 เป็นปีที่ 2 ในรัชกาลปัจจุบัน
โดยที่สภาผู้แทนราษฎร ลงมติว่าเป็นการสมควรที่จะประกาศใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา
จึงมีพระบรมราชโองการ ให้ตราพระราชบัญญัติขึ้นไว้ โดยคำแนะนำ และยินยอมของสภาผู้แทนราษฎร ดังต่อไปนี้
Topมาตรา 1 พระราชบัญญัตินี้ให้เรียกว่า "พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477"
Topมาตรา 2 ให้ใช้พระราชบัญญัติ นี้ตั้งแต่วันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป
Topมาตรา 3 ให้ใช้ประมวลกฎหมาย วิธีพิจารณาความอาญา ตามที่ตราไว้ต่อท้ายพระราชบัญญัตินี้ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พุทธศักราช 2478 เป็นต้นไป
ให้ศาลและเจ้าพนักงานทั้งหลาย ผู้ดำเนินคดีอาญาตลอดราชอาณาจักรปฏิบัติการตามบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายนี้ เว้นแต่ศาลซึ่งมีวิธีพิจารณาอยู่ก่อนวันใช้ประมวลกฎหมายนี้จนกว่าคดีนั้นๆ จะถึงที่สุด
คดีทั้งหลายซึ่งค้างอยู่ในศาลก่อน วันใช้ประมวลกฎหมายนี้ ให้บังคับตามกฎหมายซึ่งใช้อยู่ก่อนวันใช้ประมวลกฎหมายนี้จนกว่าคดีนั้น ๆ จะถึงที่สุด
Topมาตรา 4 ภายใต้บังคับแห่งบทบัญญัติ มาตรา 3 ตั้งแต่วันใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญานี้สืบไป ให้ยกเลิก มาตรา 14, 16 และ มาตรา 87 ถึง 96 ในกฎหมายลักษณะอาญาพระราชบัญญัติ วิธีพิจารณาความมีโทษสำหรับใช้ไปพลางก่อน ร.ศ. 115 และบรรดากฎหมายกฎและข้อบังคับอื่นๆ ในส่วนที่มีบัญญัติไว้แล้วในประมวลกฎหมายนี้ หรือซึ่งขัด หรือแย้งกับประมวลกฎหมายนี้
Topมาตรา 5 ให้ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
ให้ประธานศาลฎีกามีอำนาจออกข้อบังคับ และนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการ กระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมมีอำนาจออกกฎกระทรวง เพื่อวางระเบียบการงานตามหน้าที่ให้การดำเนินคดีอาญาเป็นไปโดยเรียบร้อย ทั้งนี้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของตน
ข้อบังคับหรือกฎกระทรวงนั้น เมื่อได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้วให้ใช้บังคับได้
หมายเหตุ
อ่านมาตรา 5 แก้ไขโดยพรบ. ให้ใช้ปวิอ.(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548

ผู้รับสนองพระบรมราชโองการ
นายพันเอก พระยาพหลพลพยุหเสนา นายกรัฐมนตรี
อ่านพรบ. ให้ใช้ปวิอ.(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2548
มาตรา 4 บรรดากฎกระทรวงซึ่งออกตามความในพระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 ที่ใช้บังคับอยู่ในวันที่พระราชบัญญัตินี้ใช้บังคับ ให้ยังคงใช้บังคับได้ต่อไปโดยอนุโลมเพียงเท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับ พระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัตินี้ จนกว่าจะมีการออกข้อบังคับหรือกฎกระทรวงขึ้นใหม่ใช้บังคับแทน
มาตรา 5 ให้ประธานศาลฎีกา นายกรัฐมนตรี รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม รักษาการตามพระราชบัญญัตินี้
หมายเหตุ : ในการประกาศใช้พระราชบัญญัติฉบับนี้ คือ เนื่องด้วยรัฐธรรมนูญแห่ง ราชอาณาจักรไทย มาตรา 275 กำหนดให้สำนักงานศาลยุติธรรมเป็นหน่วยงานอิสระขึ้นตรงต่อ ประธานศาลฎีกา และโดยที่ พรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 ได กำหนดให้สำนักงานอัยการสูงสุดเป็น ส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม และสำนักงานตำรวจแห่งชาติเป็นส่วนราชการที่อยู่ในบังคับบัญชาของนายกรัฐมนตรี ดังนั้น สมควรแก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติ ให้ใช้ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พุทธศักราช 2477 โดยกำหนดเพิ่มเติมให้ประธานศาลฎีกาและนายกรัฐมนตรีรักษาการ ในส่วนที่เกี่ยวกับอำนาจหน้าที่ของตน เพื่อให้สอดคล้องกับสภาพการณ์ดังกล่าว จึงจำเป็นต้องตราพระราชบัญญัตินี้


สารบาญ
 
ภาค1 ข้อความเบื้องต้น Top
  ลักษณะ1 หลักทั่วไป 1-15
  ลักษณะ2 อำนาจพนักงานสอบสวนและศาล Top
  หมวด1 ลักษณะทั่วไป 16
  หมวด2 อำนาจสืบสวน และสอบสวน 17-21
  หมวด3 อำนาจศาล 22-27
  ลักษณะ3 การฟ้องคดีอาญาและแพ่งที่เกี่ยวเนื่องกับคดีอาญา Top
  หมวด1 การฟ้องคดีอาญา 28-39
  หมวด2 การฟ้องคดีแพ่ง ที่เกี่ยวเนื่องกับอาญา 40-51
  ลักษณะ4 หมายเรียกและหมายอาญา Top
  หมวด1 หมายเรียก 52-56
  หมวด2 หมายอาญา Top
  ส่วนที่1 หลักทั่วไป 57-65
  ส่วนที่2 หมายจับ 66-68
  ส่วนที่3 หมายค้น 69-70
  ส่วนที่4 หมายขัง หมายจำคุก หมายปล่อย 71-76
  ลักษณะ5 จับ ขัง จำคุก ค้น ปล่อยชั่วคราว Top
  หมวด1 จับ ขัง จำคุก 77-90
  หมวด2 ค้น 91-105
  หมวด3 ปล่อยชั่วคราว 106-119
ภาค2 สอบสวน Top
  ลักษณะ1 หลักทั่วไป 120-129
  ลักษณะ2 การสอบสวน  
  หมวด1 การสอบสวนสามัญ 130-147
  หมวด2 การชันสูตรพลิกศพ 148-156
ภาค3 วิธีพิจารณาในศาลชั้นต้น Top
  ลักษณะ1 ฟ้องคดีอาญา และไต่สวนมูลฟ้อง 157-171
  ลักษณะ2 การพิจารณา 172-181
  ลักษณะ3 คำพิพากษาและคำสั่ง 182-192
ภาค4 อุทธรณ์และฎีกา Top
  ลักษณะ1 อุทธรณ์  
  หมวด1 หลักทั่วไป 193-202
  หมวด2 การพิจารณา คำพิพากษา และคำสั่งชั้นศาลอุทธรณ์ 203-215
  ลักษณะ2 ฎีกา Top
  หมวด1 หลักทั่วไป 216-224
  หมวด2 การพิจารณา คำพิพากษา และคำสั่งชั้นฎีกา 225
ภาค5 พยานหลักฐาน Top
  หมวด1 หลักทั่วไป 226-231
  หมวด2 พยานบุคคล 232-237
  หมวด3 พยานเอกสาร 238-240
  หมวด4 พยานวัตถุ 241-242
  หมวด5 ผู้เชี่ยวชาญ 243-244
ภาค6 การบังคับตามคำพิพากษา และค่าธรรมเนียม Top
  หมวด1 การบังคับตามคำพิพากษา 245-251
  หมวด2 ค่าธรรมเนียม 252-258
ภาค7 อภัยโทษ เปลี่ยนโทษหนักเป็นเบา และลดโทษ 259-267
  Top


  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update