กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 1-5 6-25 26-28 29-34 35-41 42-51 52-59 60-62    

:: พระราชบัญญัติ รักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมือง พ.ศ. 2535

:: บทนิยาม มาตรา 1-5
:: หมวด1 การรักษาความสะอาดในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ มาตรา 6-25
:: หมวด2 การดูแลรักษาสนามหญ้าและต้นไม้ในถนนและสถานสาธารณะ มาตรา 26-28
:: หมวด3 การห้ามทิ้งสิ่งปฏิกูลมูลฝอยในที่สาธารณะและสถานสาธารณะ มาตรา 29-34
:: หมวด4 การรักษาความเป็นระเบียบเรียบร้อย มาตรา 35-41
:: หมวด5 อำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานท้องถิ่นหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ มาตรา 42-51
:: หมวด6 บทกำหนดโทษ มาตรา 52-59
:: บทเฉพาะกาล มาตรา 60-62


 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update