กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 7 8 8ทวิ 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23  

:: พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่อง กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตราที่ 7-23

:: หมวด 1 อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน ส่วนที่ 1 อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนส่วนบุคคล
มาตรา 7 ห้ามมิให้ผู้ใดทำ ซื้อ มี ใช้สั่ง หรือนำเข้า ซึ่งอาวุธปืนหรือ เครื่องกระสุนปืน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากนายทะเบียนท้องที่
มาตรา 8 ห้ามมิให้ผู้ใดมีเครื่องกระสุนปืน ซึ่งมิใช่สำหรับใช้กับอาวุธ ปืนที่ตนได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้
มาตรา 8ทวิ ห้ามมิให้ผู้ใดพาอาวุธปืนติดตัวไปในเมือง หมู่บ้าน หรือ ทางสาธารณะโดยไม่ได้รับใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัว เว้นแต่เป็นกรณีที่ต้อง มีติดตัวเมื่อมีเหตุจำเป็น และเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์
ไม่ว่ากรณีใด ห้ามมิให้พาอาวุธปืนไปโดยเปิดเผย หรือพาไปในชุมนุมชน ที่ได้จัดให้มีขึ้นเพื่อนมัสการ การรื่นเริง การมหรสพ หรือการอื่นใด
ความใน มาตรานี้ มิให้ใช้บังคับแก่
(1) เจ้าพนักงานผู้หน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทหารและตำรวจ ซึ่งอยู่ในระหว่างการปฏิบัติหน้าที่
(2) ข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยราชการหรือ รัฐวิสาหกิจตาม มาตรา 5 วรรคหนึ่ง (1) (ข) หรือ (ค) ซึ่งอยู่ในระหว่าง การปฏิบัติหน้าที่เพื่อการป้องกันประเทศ หรือรักษาความสงบเรียบร้อยของ ประชาชน หรือรักษาทรัพย์สินอันสำคัญของรัฐ
(3) ประชาชนผู้ได้รับมอบให้มีและใช้ตาม มาตรา 5 วรรคหนึ่ง (1) (ง) ซึ่งอยู่ในระหว่างการช่วยเหลือราชการและมีเหตุจำเป็นต้องมีและ ใช้อาวุธปืนในการนั้น"
*หมายเหตุ มาตรานี้ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความขึ้นมาใหม่ โดยคำสั่ง คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน (ฉบับที่ 44) ข้อ 3 พ.ศ. 2519
มาตรา 9 ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน และเครื่องกระสุนปืน ให้ออก ให้แก่บุคคลสำหรับใช้ในการป้องกันตัวหรือทรัพย์สิน หรือในการกีฬาหรือยิง สัตว์
ใบอนุญาตนั้นให้ออกสำหรับอาวุธปืนแต่ละกระบอก
มาตรา 10 อาวุธปืนที่ได้ออกใบอนุญาตให้ตาม มาตรา ก่อน ให้นาย ทะเบียนทำเครื่องหมายประจำอาวุธปืนนั้นไว้ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรา 11 ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนไว้เพื่อเก็บ ให้ออกได้สำหรับอาวุธ ปืนที่นายทะเบียนเห็นว่าชำรุดจนใช้ยิงไม่ได้ หรืออาวุธปืนแบบพ้นสมัย หรือ อาวุธปืนซึ่งได้รับเป็นรางวัลจากการแข่งขันยิงปืนในทางราชการ
มาตรา 12 อาวุธปืนซึ่งได้รับอนุญาตให้มีไว้เพื่อเก็บนั้น ห้ามมิให้ยิง และห้ามมิให้มีเครื่องกระสุนปืนไว้สำหรับอาวุธปืนนั้น
มาตรา 13 ห้ามมิให้ออกใบอนุญาตตามความในหมวดนี้แก่
(1) บุคคลซึ่งต้องโทษจำคุกสำหรับความผิดตามกฎหมายลักษณะ อาญาดังต่อไปนี้
(ก) มาตรา 57 ถึง มาตรา 111 มาตรา 120 ถึง มาตรา 183 มาตรา 249 มาตรา 250 หรือ มาตรา 293 ถึง มาตรา 303
(ข) มาตรา 254 ถึง มาตรา 257 และพ้นโทษยังไม่เกิน 5 ปี นับแต่วันพ้นโทษถึงวันยื่นคำขอใบอนุญาต เว้นแต่ในกรณีความผิดที่กระทำโดย ความจำเป็น หรือเพื่อป้องกัน หรือโดยถูกยั่วโทษะ
(2) บุคคลซึ่งต้องโทษจำคุกสำหรับความผิด อันเป็นการฝ่าฝืนต่อ พระราชบัญญัติอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด และดอกไม้เพลิง พุทธศักราช 2477 มาตรา 11 มาตรา 22 มาตรา 29 หรือ มาตรา 33 หรือพระราชบัญญัตินี้ มาตรา 7 มาตรา 24 มาตรา 33 หรือ มาตรา 38
(3) บุคคลซึ่งต้องโทษจำคุกตั้งแต่สองครั้งขึ้นไป ในระหว่างห้าปี นับย้อนขึ้นไปจากวันยื่นคำขอ สำหรับความผิดอย่างอื่นนอกจากที่บัญญัติไว้ใน (1) และ (2) เว้นแต่ความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
 
(4) บุคคลซึ่งยังไม่บรรลุนิติภาวะ
(5) บุคคลซึ่งไม่สามารถจะใช้อาวุธปืนได้โดยกายพิการ หรือ ทุพพลภาพจะมีไว้เพื่อเก็บ มาตรา 11
(6) บุคคลซึ่งเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความ สามารถหรือปรากฏว่าเป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
(7) บุคคลซึ่งไม่มีอาชีพและรายได้
(8) บุคคลซึ่งไม่มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่ง
(9) บุคคลซึ่งมีความประพฤติชั่วอย่างร้ายแรง อันอาจกระทบ กระเทือนถึงความสงบเรียบร้อยของประชาชน
"สำหรับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน ห้ามมิให้ออกให้แก่บุคคลซึ่งมีชื่อ ในทะเบียนบ้านตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร และมีถิ่นที่อยู่ประจำ ในท้องที่ที่บุคคลนั้นขออนุญาตน้อยกว่าหกเดือน"
*หมายเหตุ มาตรานี้ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความขึ้นมาใหม่ โดยคำสั่ง คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน (ฉบับที่ 44) ข้อ 4 พ.ศ. 2519
มาตรา 14 บุคคลซึ่งมีความประสงค์ให้ผู้อื่นมีและใช้อาวุธปืน หรือ เครื่องกระสุนปืนสำหรับรักษาทรัพย์สินของตนอันจักต้องใช้ให้ผู้อื่นดูแล หรือ จักต้องสั่งนำเข้าหรือซื้ออาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืน เพื่อความประสงค์ เช่นว่านั้น อาจขอรับหนังสืออนุญาตพิเศษจากนายทะเบียนท้องที่ที่บุคคลนั้นถิ่นที่ อยู่ หนังสืออนุญาตนี้นายทะเบียนจะออกให้ไว้แต่โดยอนุมัติของเจ้าพนักงานซึ่ง รัฐมนตรีแต่งตั้งไว้
ผู้จะรับมอบอาวุธปืนตามความในวรรคก่อน ต้องเป็นผู้ไม่ต้องห้ามตาม มาตรา 13
มาตรา 15 ในการสั่งอาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืนตามหมวดนี้ ให้ นำ มาตรา 30 และ มาตรา 31 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 16 ในการนำเข้าซึ่งอาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืน ให้ผู้นำ เข้าแจ้งเป็นหนังสือและส่งมอบอาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืน ไว้แก่พนักงาน ศุลกากร ณ ด่านที่แรกมาถึงจากนอกราชอาณาจักร เว้นแต่ในกรณีซึ่งรัฐมนตรี ว่าการกระทรวงการคลังกำหนดให้มอบแก่พนักงานศุลกากร ณ ด่านอื่น
เมื่อพนักงานศุลกากรได้รับหนังสือแจ้งและรับมอบอาวุธปืน หรือเครื่อง กระสุนปืนไว้แล้ว ให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังนายทะเบียนท้องที่ที่ใกล้ที่สุด
แต่ถ้าผ่านเข้ามาในท้องที่ไม่มีด่านศุลกากร ให้ผู้นำเข้าแจ้งเป็นหนังสือ และส่งมอบอาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืนไว้แก่นายทะเบียนท้องที่ หรือผู้ทำ การแทนนายทะเบียนท้องที่ที่ใกล้ที่สุดโดยไม่ชักช้า
มาตรา 17 ภายในกำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันส่งมอบอาวุธปืน หรือ เครื่องกระสุนปืนแก่พนักงานศุลกากร หรือนายทะเบียนท้องที่ตาม มาตรา 16 ในกรณีที่ผู้นำเข้ายังไม่ได้รับอนุญาต ให้ผู้นำเข้ายื่นคำขอรับใบอนุญาตนำเข้า ซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนนั้นต่อนายทะเบียนท้องที่ที่ตนมีถิ่นอยู่
ถ้านายทะเบียนอนุญาตให้นำเข้าซึ่งอาวุธ หรือเครื่องกระสุนปืน ให้ผู้นำ เข้าขอรับใบอนุญาตภายในกำหนดเก้าสิบวัน นับแต่วันรับแจ้งความการอนุญาต นั้นเป็นหนังสือ
ถ้านายทะเบียนไม่อนุญาตให้สั่งเป็นหนังสือ ให้ผู้นำเข้าส่งกลับออกนอก ราชอาณาจักรซึ่งอาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืนนั้นภายในกำหนดเวลาไม่น้อย กว่าสามสิบวันและไม่เกินหกเดือน นับแต่วันที่ผู้นำเข้าได้รับคำสั่ง ในกรณีที่ไม่ สามารถแจ้งคำสั่งให้ผู้นำเข้าทราบได้ ให้นายทะเบียนโฆษณาคำสั่งนั้นทาง หนังสือพิมพ์ และปิดประกาศในที่เปิดเผยเป็นเวลาไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน เมื่อพ้น กำหนดให้ถือว่าผู้นำเข้าได้ทราบคำสั่งนั้นแล้ว
มาตรา 18 ถ้าอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนซึ่งได้มอบไว้แก่พนักงาน ศุลกากร หรือนายทะเบียนท้องที่ มาตรา 16 เป็นของสำหรับใช้ส่วนตัวโดย ปกติของผู้นำ ซึ่งเดินทางผ่าน หรือจะอยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราว ให้ พนักงานศุลกากรหรือนายทะเบียนท้องที่แล้วแต่กรณี รักษาไว้จนเมื่อผู้นำเข้า นั้นจะออกไปนอกราชอาณาจักรจึงคืนให้ แต่ถ้าผู้นำเข้าประสงค์จะใช้อาวุธปืน หรือเครื่องกระสุนปืนระหว่างที่อยู่ในราชอาณาจักร ก็ให้ขอรับใบอนุญาตให้มี และใช้ชั่วคราวต่อนายทะเบียนท้องที่ หรือเจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีจะได้ กำหนดขึ้นเพื่อการนี้
มาตรา 19 ถ้าผู้นำเข้าซึ่งอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืน มิได้ยื่นคำขอ รับใบอนุญาตภายในกำหนดเก้าสิบวันนับแต่วันส่งมอบหรือในกรณีที่นายทะเบียน ท้องที่อนุญาตให้นำเข้าแล้ว ผู้นำเข้าไม่มารับใบอนุญาตภายในกำหนดหกสิบวัน นับแต่วันที่นายทะเบียนสั่งอนุญาต หรือมิได้ส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรซึ่ง อาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนแล้วไม่มารับอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนนั้นไป จากพนักงานศุลกากรหรือนายทะเบียนท้องที่ จนพ้นกำหนดอายุใบอนุญาตหรือผู้ นำเข้าซึ่งได้เดินทางผ่าน หรือจะอยู่ในราชอาณาจักรชั่วคราวไม่รับคืนอาวุธ ปืนหรือเครื่องกระสุนปืนไปเมื่อออกนอกราชอาณาจักร ให้อาวุธปืนหรือเครื่อง กระสุนปืนนั้นตกเป็นของแผ่นดิน
มาตรา 20 อาวุธปืนที่สั่งหรือนำเข้า เมื่อได้รับมอบไปจากพนักงาน ศุลกากรแล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาตนำไปขออนุญาตมีและใช้ต่อนายทะเบียนท้องที่ ภายในสามสิบวันนับแต่วันที่รับมอบไปจากพนักงานศุลกากร
มาตรา 21 ถ้าอาวุธปืนที่ได้รับอนุญาตแล้วถูกทำลายหรือสูญหายโดยเหตุ ใด ๆ ก็ดี ให้ผู้รับใบอนุญาตแจ้งเหตุและส่งมอบใบอนุญาตต่อนายทะเบียนท้อง ที่ซึ่งตนอยู่หรือที่เกิดเหตุภายในสิบห้าวันนับแต่วันทราบเหตุ
v มาตรา 22 ให้เจ้าพนักงานต่อไปนี้มีอำนาจออกใบอนุญาตให้แก่บุคคลที่ ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน มีอาวุธปืนติดตัวไปได้ตามความที่บัญญัติ ไว้ในพระราชบัญญัตินี้
(1) อธิบดีกรมตำรวจสำหรับในเขตกรุงเทพมหานคร และทั่วราช อาณาจักร
(2) ผู้ว่าราชการจังหวัด เฉพาะภายในเขตจังหวัดของตน และ เฉพาะผู้ที่มีถิ่นที่อยู่ในเขตจังหวัดนั้น
เพื่อรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือถ้าผู้รับใบอนุญาตแสดง ตนให้เป็นที่หวาดเสียวต่อประชาชน ผู้ออกใบอนุญาตจะสั่งพักใช้ใบอนุญาตที่ ออกให้ตาม มาตรานี้ โดยมีกำหนดระยะเวลา หรือจะสั่งเพิกถอนเสียก็ได้"
*หมายเหตุ มาตรานี้ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมข้อความขึ้นมาใหม่ โดยคำสั่ง คณะปฏิรูปการปกครองแผ่นดิน (ฉบับที่ 44) ข้อ 5 พ.ศ. 2519
มาตรา 23 ใบอนุญาตสำหรับอาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนตามความใน ส่วนนี้จะออกได้แต่ตามประเภทและมีกำหนดอายุ ดังต่อไปนี้
(1) ใบอนุญาตให้ทำให้ออกได้เฉพาะสำหรับทำดินปืนมีควันสำหรับ ใช้เองและเฉพาะผู้ได้รับใบอนุญาตให้มี และใช้อาวุธปืน ซึ่งได้ดินปืนมีควันมี อายุตลอดที่ผู้นั้นมีใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนนั้นอยู่
(2) ใบอนุญาตให้ซื้อ มีอายุหกเดือนนับแต่วันออก
(3) ใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืน มีอายุ ตลอดเวลาที่ผู้รับใบอนุญาตเป็นเจ้าของอาวุธปืนนั้น
(4) ใบอนุญาตให้มี และใช้อาวุธปืนและเครื่องกระสุนปืนชั่วคราว มีอายุหกเดือนนับแต่วันออก
(5) ใบอนุญาตให้สั่ง หรือนำเข้า มีอายุหนึ่งปีนับแต่วันออก
(6) ใบอนุญาตให้มีอายุปืนไว้เพื่อเก็บ มีอายุตลอดเวลาที่ผู้รับใบ อนุญาตมีอาวุธปืนนั้นไว้เพื่อเก็บ
(7) ใบอนุญาตให้มีอาวุธปืนติดตัวมีอายุหนึ่งปีนับแต่วันออก


 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update