กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  มาตราที่ 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71  

:: พ.ร.บ. อาวุธปืน เครื่อง กระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตราที่ 55-71

:: หมวด 5 เบ็ดเตล็ด
มาตรา 55 ประเภท ชนิดและขนาดของอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืนหรือ วัตถุระเบิดที่นายทะเบียนจะออกใบอนุญาตให้ได้ตาม มาตรา 7 มาตรา 24 หรือ มาตรา 38 ให้เป็นไปตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
มาตรานี้ ได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมใหม่ โดยพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ (ฉบับที่ 7) ปีพ.ศ. 2522 มาตรา 6 ซึ่งแก้ไขใหม่ล่าสุด
มาตรา 56 รัฐมนตรีมีอำนาจห้ามมิให้ออกใบอนุญาตอาวุธปืน หรือ เครื่องกระสุนปืนเฉพาะบางชนิดในบางท้องที่ หรือทั่วราชอาณาจักรตามที่ กำหนดไว้ในกฎกระทรวง
มาตรา 57 ในคราวมีเหตุฉุกเฉินหรือมีความจำเป็นเพื่อรักษาความสงบ เรียบร้อยของประชาชน รัฐมนตรีมีอำนาจออกคำสั่งห้ามหรือจำกัดการออกใบ อนุญาตทุกปะเภท หรือบางประเภทในชั่วระยะเวลาที่กำหนดจะออกคำสั่งโดย ประกาศหรือแจ้งเป็นหนังสือให้ผู้รับใบอนุญาตส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดแก่เจ้าพนักงาน เพื่อเก็บรักษาไว้หรือจะสั่งให้จำหน่ายเสียก็ ได้ในกรณีที่สั่งให้จำหน่ายให้นำ มาตรา 67 มาใช้บังคับโดยอนุโลมและถ้าไม่ อาจปฏิบัติตามที่กล่าวแล้ว จะสั่งให้จำหน่ายแก่ทางราชการในราคาอันสมควร ก็ได้
คำสั่งนี้จะกำหนดให้ใช้บังคับในบางท้องที่หรือทั่วราชอาณาจักรก็ได้
มาตรา 58 ใบอนุญาตที่ออกให้ตามความในพระราชบัญญัตินี้ ให้ใช้ เฉพาะตัวผู้รับใบอนุญาต
มาตรา 59 ห้ามมิให้โอนอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดให้ แก่ผู้ที่มิได้รับใบอนุญาต
มาตรา 60 เมื่อผู้รับใบอนุญาตได้รับอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุ ระเบิดดอกไม้เพลิง หรือสิ่งเทียมอาวุธปืน ซึ่งได้ส่งเข้ามาตามใบอนุญาตให้ สั่ง ฉบับใดพ้นจากอารักขาของเจ้าพนักงานศุลกากรแล้ว แม้ว่าผู้รับใบอนุญาต จะมิได้สั่งอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง หรือสิ่งเทียม อาวุธปืนเช่นว่านี้เข้ามาครบตามที่อนุญาตไว้ในใบอนุญาตก็ดี ใบอนุญาตฉบับนั้น เป็นอันใช้สั่งไม่ได้อีกต่อไป
มาตรา 61 อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง หรือ สิ่งเทียมอาวุธปืนที่สั่งเข้ามาในราชอาณาจักรโดยไม่มีผู้รับใบอนุญาต ให้สั่งให้ ตกเป็นของแผ่นดินแต่ถ้าภายในสี่เดือนนับแต่วันที่ของเข้ามาถึง ผู้สั่งได้ยื่นคำ ร้องขอส่งกลับออกนอกราชอาณาจักร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังจะสั่ง อนุญาตก็ได้ เมื่อเป็นที่พอใจว่าผู้สั่งไม่มีส่วนในการกระทำผิดกฎหมาย
มาตรา 62 ผู้ที่ได้รับใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืนคนใดย้ายถิ่นที่อยู่ให้ แจ้งการย้ายแก่นายทะเบียนท้องที่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันย้าย และถ้าย้าย ไปอยู่ในต่างท้องที่ให้แจ้งการย้าย แก่นายทะเบียนท้องที่ใหม่ให้ทราบภายใน สิบห้าวัน นับแต่วันที่ย้ายไปถึงอีกด้วย
มาตรา 63 ถ้านายทะเบียนท้องที่ปฏิเสธการออกใบอนุญาตตามพระราช บัญญัตินี้ ผู้ยื่นคำขออนุญาตอาจอุทธรณ์ต่อรัฐมนตรีภายในกำหนดสามสิบวัน นับ แต่วันที่ได้รับแจ้งการปฏิเสธเป็นหนังสือ คำอุทธรณ์ให้ยื่นต่อนายทะเบียนท้องที่ และให้นายทะเบียนเสนอคำอุทธรณ์นั้นต่อรัฐมนตรี โดยมิชักช้าคำวินิจฉัยของ รัฐมนตรีให้แจ้งเป็นหนังสือไปยังผู้ยื่นคำขอใบอนุญาต
ในกรณีที่มีการอุทธรณ์ ระยะเวลาที่กำหนดไว้ในพระราชบัญญัตินี้ เพื่อ การปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียนท้องที่ให้ส่งกลับออกนอกราชอาณาจักรซึ่ง อาวุธปืนหรือเครื่องกระสุนปืนตาม มาตรา 17 หรือให้จัดการจำหน่ายอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดตาม มาตรา 64 ให้นับแต่วันที่ผู้ยื่นคำขอใบ อนุญาตได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของรัฐมนตรี และเมื่อได้ยื่นอุทธรณ์ต่อ รัฐมนตรีแล้ว การปฏิบัติตามคำสั่งของนายทะเบียนท้องที่นั้นให้พักไว้จนถึงวันที่ ผู้ยื่นคำขอใบอนุญาตได้รับหนังสือแจ้งคำวินิจฉัยของรัฐมนตรี
คำวินิจฉัยของรัฐมนตรีให้เป็นที่สุด
มาตรา 64 ถ้าผู้ได้รับอนุญาตตาย ให้ผู้ซึ่งมีอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดหรือใบอนุญาตของผู้ตายอยู่ในความครอบครอง แจ้งการตาย ต่อนายทะเบียนท้องที่ซึ่งตนอยู่ หรือนายทะเบียนท้องที่ที่ออกใบอนุญาตหรือนาย ทะเบียนท้องที่ที่ผู้รับใบอนุญาตตายภายในกำหนดสามสิบวัน นับแต่วันที่ทราบ การตายของผู้รับใบอนุญาต
นายทะเบียนมีอำนาจสั่งให้เก็บรักษาอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือ วัตถุระเบิดของผู้รับใบอนุญาตที่ตายไว้อย่างไร และ ณ ที่ใดก็ได้ตามควรแก่ กรณีและถ้ามีข้อโต้เถียงถึงเรื่องสิทธิของทายาท ก็ให้เก็บรักษาไว้จนกว่าข้อ โต้เถียงนั้นถึงที่สุด
ภายในกำหนดหกเดือนนับแต่วันที่ผู้รับใบอนุญาตตาย หรือถ้ามีข้อโต้เถียง ถึงเรื่องสิทธิของทายาทนับแต่วันที่ข้อโต้เถียงนั้นถึงที่สุด ผู้จัดการมรดกหรือ ทายาทในกรณีที่ไม่มีผู้จัดการมรดกอาจขอใบอนุญาตใหม่ได้ เมื่อนายทะเบียน ได้ออกใบอนุญาตให้แล้ว ให้มอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด นั้นแก่ผู้รับใบอนุญาตใหม่ ถ้าไม่ออกใบอนุญาตให้ใหม่ ก็ให้แจ้งความให้ผู้ขอ ทราบ และสั่งให้ผู้จัดการจำหน่ายสิ่งเหล่านั้นภายในกำหนดหกเดือน นับแต่วัน รับคำสั่ง มิฉะนั้นให้นายทะเบียนท้องที่มีอำนาจจัดการขายทอดตลาดสิ่งเหล่า นั้น ได้เงินจำนวนสุทธิเท่าใดให้ส่งมอบแก่ผู้มีสิทธิ
มาตรา 65 ผู้รับใบอนุญาตคนใดตกเป็นผู้ซึ่งจะออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ ตามความในพระราชบัญญัตินี้ ให้แจ้งพฤติการณ์นั้น และส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และใบอนุญาตให้แก่นายทะเบียนท้องที่โดย ไม่ชักช้า และให้นายทะเบียนท้องที่หรือรัฐมนตรีสั่งเพิกถอนใบอนุญาตนั้นเสีย
ถ้าผู้รับใบอนุญาตเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความ สามารถหรือเป็นคนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ให้ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ หรือผู้ควบคุมดูแล แล้วแต่กรณี มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามความในวรรค ก่อน
มาตรา 66 ถ้าปรากฏว่าผู้ที่ได้รับใบอนุญาตตามความในพระราชบัญญัตินี้ เป็นผู้ซึ่งจะออกใบอนุญาตให้ไม่ได้ ให้นายทะเบียนท้องที่หรือรัฐมนตรีสั่งเพิก ถอนใบอนุญาตนั้นเสียเมื่อได้รับคำสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้ว ให้ผู้รับใบอนุญาต ส่งมอบอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด และใบอนุญาตแก่นาย ทะเบียนท้องที่โดยไม่ชักช้า
ถ้าผู้รับใบอนุญาตเป็นคนไร้ความสามารถ หรือเป็นคนเสมือนไร้ความ สามารถหรือเป็นคนวิกลจริต หรือฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ ให้ผู้อนุบาล ผู้พิทักษ์ หรือผู้ควบคุมดูแลแล้วแต่กรณี มีหน้าที่ต้องปฏิบัติตามความในวรรคก่อน
มาตรา 67 อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิด ซึ่งส่งมอบไว้ ตาม มาตรา 65 หรือ มาตรา 66 นั้น ให้ผู้ส่งมอบจัดการโอนเสียภายในเก้า สิบวันนับแต่วันที่ส่งมอบ ถ้าโอนได้นายทะเบียนท้องที่มอบแก่ผู้รับโอนไป แต่ถ้า โอนไม่ได้ให้นายทะเบียนจัดการขายทอดตลาดภายหลังที่ได้ประกาศ และแจ้ง ให้ผู้ส่งมอบทราบแล้วตามสมควร ได้เงินสุทธิเท่าใดมอบให้แก่ผู้มีสิทธิ
มาตรา 68 เมื่อพฤติการณ์อันสมควรสงสัยว่า ผู้รับใบอนุญาตคนใดจะ เป็นผู้ต้องห้ามในการออกใบอนุญาตตาม มาตรา 13 (8) หรือ (9) นาย ทะเบียนท้องที่มีอำนาจเรียกประกันหรือทัณฑ์บนจากผู้นั้นได้
ถ้าผู้รับใบอนุญาตดังกล่าวแล้วหาประกันให้เป็นที่เชื่อถือไม่ได้หรือไม่ยอม ทำทัณฑ์บนภายในเวลาอันสมควรตามที่นายทะเบียนได้กำหนดให้ซึ่งต้องไม่น้อย กว่าสามสิบวันให้ถือว่าผู้รับใบอนุญาตนั้นเป็นผู้ซึ่งจะออกใบอนุญาตให้ไม่ได้และ ให้นำ มาตรา 66 และ มาตรา 67 มาใช้บังคับโดยอนุโลม
มาตรา 69 เมื่อใบอนุญาตสูญหายเป็นอันตรายหรือลบเลื่อนอ่านไม่ออก ให้ผู้รับใบอนุญาตยื่นคำขอรับใบแทนอนุญาตต่อนายทะเบียนท้องที่ ภายในสาม สิบวันนับแต่วันที่ทราบเหตุนั้น ถ้านายทะเบียนเห็นว่ามีเหตุเป็นที่เชื่อถือได้ ก็ให้ออกใบแทนให้ตามเงื่อนไขของใบอนุญาตเดิม แต่ถ้าใบอนุญาตที่สูญหาย ได้คืนภายหลังก็ให้ส่งใบแทนนั้นแก่นายทะเบียนท้องที่ภายในกำหนดสิบห้าวันนับ แต่วันที่ได้คืน
มาตรา 70 ห้ามไม่ให้ผู้ใดนำอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุ ระเบิดผ่านราชอาณาจักร เว้นแต่การจะได้รับหนังสืออนุญาตจากรัฐมนตรีหรือ เจ้าพนักงานซึ่งรัฐมนตรีแต่งตั้งเพื่อการนี้
ผู้นำหนังสืออนุญาตให้นำอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน หรือวัตถุระเบิดผ่าน ราชอาณาจักร จะนำสิ่งเช่นว่านั้นผ่านราชอาณาจักรได้เฉพาะแต่ทางด้าน ศุลกากรซึ่งรัฐมนตรีกำหนดไว้และต้องแจ้งความตามแบบพิมพ์ของกรมศุลกากร แก่พนักงานศุลกากร
เมื่อพนักงานศุลกากรได้รับแจ้งความตามวรรคก่อนแล้ว ให้แจ้งเรื่องให้ นายทะเบียนท้องที่ทราบ ถ้านายทะเบียนท้องที่เห็นเป็นการจำเป็นเพื่อความ ปลอดภัยของประชาชนจะจัดการควบคุมอาวุธปืน หรือวัตถุระเบิด ในระหว่าง ที่อยู่ในราชอาณาจักรก็ได้และผู้รับหนังสืออนุญาตเป็นผู้ออกค่าใช้จ่ายในการนั้น
มาตรา 71 ให้รัฐมนตรีมีอำนาจจำกัดจำนวนร้านค้า และกำหนดจำนวน ชนิดและขนาดอาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่ง เทียมอาวุธปืนสำหรับการค้าตามที่เห็นสมควร


 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update