กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
:: ว่าด้วยการพาและใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครอง พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-9

โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพกพาอาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครอง พ.ศ. 2519 ให้มีความเหมาะสมและสอดคล้องกับบทบัญญัติของพระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน พ.ศ. 2490 มาตรา 8ทวิ วรรคสาม ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย มาตรา 5 แห่งพระราชบัญญัติ อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2522 โดยบัญญัติให้เจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน ทหาร และตำรวจ ซึ่งอยู่ระหว่างปฏิบัติหน้าที่สามารถพาอาวุธปืนติดตัวได้โดยไม่ต้องขออนุญาตจากเจ้าพนักงานผู้ออกใบอนุญาต จึงต้องปรับปรุงระเบียบว่าด้วยการพาและใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครองผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยไว้
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพาและใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครอง พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพกพาและใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครอง พ.ศ. 2519
ข้อ 4 พนักงานฝ่ายปกครอง หมายความถึง พนักงานฝ่ายปกครองหรือตำรวจตาม มาตรา 2 (16) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เฉพาะในส่วนของฝ่ายปกครอง พนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจชั้นผู้ใหญ่ตาม มาตรา 2 (17) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา เฉพาะในส่วนของฝ่ายปกครอง และให้หมายความรวมถึง พนักงานฝ่ายปกครองอื่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน สมาชิกกองอาสารักษาดินแดน สมาชิกอาสาพัฒนาและป้องกันตนเอง (อพป.) สมาชิกไทยอาสาป้องกันชาติ (ทสปช.) ซึ่งได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติหน้าที่โดย
(1) เป็นผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และอยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย
(2) เป็นข้าราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของกระทรวงมหาดไทย กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และกรมการปกครอง ซึ่งอยู่ในระหว่างปฏิบัติหน้าที่เพื่อป้องกันประเทศ หรือรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน หรือรักษาทรัพย์สินอันสำคัญของรัฐ
(3) ประชาชนผู้ได้รับมอบให้มีและใช้อาวุธปืน ในราชการทหาร ตำรวจ หรือราชการของกระทรวงมหาดไทย กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดน และกรมการปกครอง ที่มอบให้ประชาชนมีและใช้เพื่อช่วยเหลือราชการทหารและตำรวจหรือราชการของกระทรวงมหาดไทย กองบัญชาการกองอาสารักษาดินแดนและกรมการปกครอง แล้วแต่กรณี
ข้อ 5 พนักงานฝ่ายปกครอง จะพาอาวุธปืนซึ่งได้รับอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน หรือได้รับมอบให้มีและใช้อาวุธปืนโดยชอบด้วยกฎหมาย ติดตัวในระหว่างปฏิบัติหน้าที่ได้ ดังต่อไปนี้
(1) เป็นผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชนภายในเขตท้องที่ของตน
(2) เป็นผู้มีหน้าที่ร่วมกับพนักงานฝ่ายปกครอง หรือตำรวจ หรือทหารในกรณีฉุกเฉินที่จำเป็นต้องทำการปราบปรามผู้กระทำผิด
(3) เป็นผู้มีหน้าที่ที่ได้รับคำสั่งให้ไปรักษาเหตุการณ์เพื่อป้องกันและปราบปรามเหตุร้ายตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้น
(4) เป็นผู้มีหน้าที่จำเป็นต้องติดตามสืบสวนจับกุมผู้กระทำความผิดทางอาญานอกเขตท้องที่ของตนเมื่อมีเหตุจำเป็นและเร่งด่วนตามสมควรแก่พฤติการณ์
(5) เป็นผู้มีหน้าที่ต้องออกไปปฏิบัติราชการนอกเขตท้องที่ของตน โดยได้รับคำสั่งเป็นลายลักษณ์อักษรจากปลัดกระทรวงมหาดไทย อธิบดีกรมการปกครอง ผู้ว่าราชการจังหวัด นายอำเภอ หรือปลัดอำเภอผู้เป็นหัวหน้าประจำกิ่งอำเภอ แล้วแต่กรณี และในการปฏิบัติหน้าที่มีความจำเป็นต้องพาอาวุธปืนติดตัว
ข้อ 6 การพาและใช้อาวุธปืนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตามระเบียบนี้ ให้ถือปฏิบัติดังต่อไปนี้
(1) อาวุธปืนยาวให้พาไปด้วยความระมัดระวัง อย่าให้เป็นที่หวาดเสียวแก่ประชาชน
(2) อาวุธปืนสั้น
ก. ในกรณีแต่งเครื่องแบบ ให้พาไปด้วยความเหมาะสมเรียบร้อย โดยใส่ซองปืนหรือใส่กระเป๋าถือ
ข. ในกรณีไม่ได้แต่งเครื่องแบบ ให้พาโดยมิดชิด
(3) ในการพาและใช้อาวุธปืนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ตาม (1) หรือ (2) เพื่อเป็นการแสดงตนว่าเป็นพนักงานฝ่ายปกครองผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน พนักงานฝ่ายปกครองผู้นั้นจะยื่นคำขอหนังสือรับรองการพาและใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครองต่อผู้บังคับบัญชาผู้มีอำนาจสั่งการแล้วแต่กรณีก็ได้
การพาและใช้อาวุธปืนตาม (1) หรือ (2) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองในแต่ละครั้ง นอกจากมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐแล้ว ให้นำคำสั่งเพื่อให้ปฏิบัติหน้าที่ติดตัวไปด้วยเพื่อเป็นหลักฐานยืนยันการปฏิบัติหน้าที่
การพาและใช้อาวุธปืนตาม (3) เพื่อปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานฝ่ายปกครองในแต่ละครั้งนอกจากมีบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐและคำสั่งให้ปฏิบัติหน้าที่แล้ว จะต้องนำหนังสือรับรองการพาและใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครองติดตัวไปด้วย เพื่อแสดงตนว่าเป็นเจ้าพนักงานผู้มีหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน
ข้อ 7 พนักงานฝ่ายปกครองที่มีความประสงค์ขอพาและใช้อาวุธปืนเพื่อปฏิบัติหน้าที่ให้ยื่นขอหนังสือรับรองการพาและใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครอง ตามแบบท้ายระเบียบนี้และโดยมีเอกสารประกอบการยื่นคำขอ ดังนี้
(1) รูปถ่ายขนาด 1 นิ้วครึ่ง จำนวน 2 รูป โดยถ่ายมาแล้วไม่เกิน 6 เดือน
(2) สำเนาใบอนุญาตให้มีและใช้อาวุธปืน (แบบ ป.4)
(3) สำเนาบัตรประจำตัวเจ้าหน้าที่ของรัฐ หรือสำเนาบัตรประจำตัวประชาชน
ข้อ 8 หนังสือรับรองการพาและใช้อาวุธปืนของพนักงานฝ่ายปกครองให้เป็นไปตามแบบท้ายระเบียบนี้ โดยใช้ประกอบกับคำสั่งที่ระบุให้พนักงานฝ่ายปกครองผู้นั้นปฏิบัติหน้าที่ในการรักษาความสงบเรียบร้อยของประชาชน และหนังสือรับรองดังกล่าวมีอายุการใช้ตั้งแต่วันที่ประกาศในคำสั่งจนถึงวันสิ้นสุดที่ระบุในคำสั่งหรือวันสุดท้ายของการดำรงตำแหน่งนั้นแล้วแต่กรณี
ข้อ 9 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการ และมีอำนาจตีความ หรือ
วินิฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติให้เป็นไปตามระเบียบนี้


:: ประกาศ ณ วันที่ 17 ตุลาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) วันมูหะมัดนอร์ มะทา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update