กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
   

:: ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
:: ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่ง และเงินอื่นๆ ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-15

ด้วยกระทรวงมหาดไทย เห็นสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำเหน่งและเงินอื่นๆ ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองเดิมเสียใหม่ให้เหมาะสม
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 9 วรรคสาม มาตรา 17ทวิ แห่ง พระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศของคณะปฏิวัติ ฉบับที่ 112 ลงวันที่ 3 เมษายน พ.ศ. 2515 มาตรา 29ทวิ แห่ง พระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ พ.ศ. 2457 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ลักษณะปกครองท้องที่ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2510 กระทรวงมหาดไทยด้วยความเห็นชอบของกระทรวงการคลังจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่ง และเงินอื่นๆ ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2546 เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิก
(1) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งและเงินอื่นๆ ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง พ.ศ. 2529
(2) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งและเงินอื่นๆ ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง ( ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2532
(3) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งและเงินอื่นๆ ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2533
(4) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งและเงินอื่นๆ ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2534
(5) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งและเงินอื่นๆ ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2535
(6) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งและเงินอื่นๆ ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง (ฉบับที่ 6) พ.ศ. 2538
(7) ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งและเงินอื่นๆ ให้แก่ กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2545
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ และคำสั่งอื่นๆ ในส่วนที่กำหนดไว้แล้วในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 เงินตอบแทนตำแหน่ง กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบให้จ่ายตามอัตรา ดังนี้
(1) กำนัน ให้จ่ายเดือนละ 3,500 บาท
(2) ผู้ใหญ่บ้าน ให้จ่ายเดือนละ 2,500 บาท
(3) แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ให้จ่ายเดือนละ 1,800 บาท
ข้อ 5 เงินตอบแทนตำแหน่งตามระเบียบนี้ ให้เริ่มตั้งแต่วันที่ดำรงตำแหน่งและให้ได้รับเงินตอบแทนในอัตราของแต่ละตำแหน่ง
ข้อ 6 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ถ้าดำรงตำแหน่งเกินกว่าหนึ่งตำแหน่งให้มีสิทธิได้รับเงินตอบแทนตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่งแต่เพียงตำแหน่งเดียว ที่มีเงินตอบแทนสูงกว่า
แพทย์ประจำตำบล ที่ดำรงตำแหน่งแพทย์ประจำตำบลอื่นด้วย ให้มีสิทธิได้รับเงินตอบแทนตำแหน่งไม่เกิน 2 ตำบล
ข้อ 7 การจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์ดังนี้
ก. กำนัน
(1) กรณีลาออก ให้จ่ายเพียงก่อนวันที่ได้รับอนุญาตให้ลาออก หรือเพียงก่อนวันที่ระบุในคำสั่งให้ลาออก แล้วแต่กรณี
(2) กรณียุบตำบลที่ปกครอง ให้จ่ายเพียงก่อนวันที่ระบุในคำสั่งหรือประกาศยุบตำบล
(3) กรณีต้องรับโทษทางอาญา โดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ถ้าเป็นกรณีที่มีคำสั่งให้พักหน้าที่ไว้ก่อน ให้จ่ายเพียงก่อนวันที่ระบุในคำสั่งให้พักหน้าที่ ถ้าไม่มีคำสั่งให้พักหน้าที่ให้จ่ายเพียงก่อนวันที่ศาลมีคำพิพากษา ถึงที่สุดให้จำคุกหรือให้ลงโทษที่หนักกว่าจำคุก
(4) กรณีถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ไล่ออกหรือปลดออก ถ้าเป็นกรณีที่มีคำสั่งให้พักหน้าที่ไว้ก่อน ให้จ่ายเพียงก่อนวันที่ระบุในคำสั่งให้พักหน้าที่ ถ้าไม่มีคำสั่งให้พักหน้าที่ให้จ่ายเพียงก่อนวันที่ระบุในคำสั่งไล่ออกหรือปลดออก จากตำแหน่ง
(5) กรณีถูกสั่งให้ออก ให้จ่ายเพียงก่อนวันที่ระบุในคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง
(6) กรณีต้องออกจากตำแหน่งกำนัน แต่ไม่ต้องออกจากตำแหน่งผู้ใหญ่บ้านให้จ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งให้ ในอัตราของผู้ใหญ่บ้าน
(7) กรณีกำนันซึ่งไม่อยู่ในตำบลที่ปกครอง การจ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งให้ปฏิบัติตาม ข้อ 8
ข. ผู้ใหญ่บ้าน
(1) กรณีขาดคุณสมบัติหรือเข้าลักษณะต้องห้ามตามที่ระบุไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยการปกครองท้องที่ให้จ่ายเพียงก่อนวันที่ระบุในคำสั่งให้ออก
(2) กรณีลาออก ให้จ่ายเพียงก่อนวันที่ได้รับอนุญาตให้ลาออก หรือเพียงก่อนวันที่ระบุในคำสั่งให้ลาออก แล้วแต่กรณี
(3) กรณียุบหมู่บ้านที่ปกครอง ให้จ่ายเพียงก่อนวันที่ระบุในคำสั่งหรือประกาศยุบหมู่บ้าน
(4) กรณีต้องรับโทษทางอาญา โดยคำพิพากษาถึงที่สุด เว้นแต่ความผิดลหุโทษหรือความผิดอันได้กระทำโดยประมาท ถ้าเป็นกรณีที่มีคำสั่งให้พักหน้าที่ไว้ก่อน ให้จ่ายเพียงก่อนวันที่ระบุในคำสั่งให้พักหน้าที่ ถ้าไม่มีคำสั่งให้พักหน้าที่ให้จ่ายเพียงก่อนวันที่ศาลมีคำพิพากษา ถึงที่สุดให้จำคุกหรือให้ลงโทษที่หนักกว่าจำคุก
(5) กรณีถูกลงโทษทางวินัยอย่างร้ายแรง ไล่ออกหรือปลดออก ถ้าเป็นกรณีที่มีคำสั่งให้พักหน้าที่ไว้ก่อน ให้จ่ายเพียงก่อนวันที่ระบุในคำสั่งให้พักหน้าที่ ถ้าไม่มีคำสั่งให้พักหน้าที่ให้จ่ายเพียงก่อนวันที่ระบุในคำสั่งไล่ออกหรือปลดออก จากตำแหน่ง
(6) กรณีถูกสั่งให้ออก ให้จ่ายเพียงก่อนวันที่ระบุในคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง
(7) กรณีตาย ให้จ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งสำหรับเดือนที่ตายนั้นให้ตลอดทั้งเดือน นอกจากนี้ให้จ่ายเงินอีกสามเท่าของเงินตอบแทนตำแหน่งเดือนสุดท้ายเป็นค่าช่วยเหลือในการทำศพ
(8) กรณีหมดวาระ ให้จ่ายจนถึงวันที่ครบวาระ
ในกรณีที่ได้ใช้สิทธิขอรับเงินค่าทำศพตามระเบียบอื่นแล้ว ก็ให้งดจ่ายค่าทำศพตามระเบียบนี้
ค. แพทย์ประจำตำบลและสารวัตรกำนัน
ให้จ่ายเงินตอบแทนเช่นเดียวกับการจ่ายเงินตอบแทนกำนันที่ต้องออกจากตำแหน่ง
ในกรณีแพทย์ประจำตำบลได้รับเงินตอบแทนตำแหน่งหลายตำแหน่ง ตาม ข้อ 6 วรรคสอง ให้ได้รับเงินเป็นค่าช่วยเหลือในการทำศพจำนวนสามเท่าของเงินตอบแทนตำแหน่งเดือนสุดท้ายเพียงตำแหน่งเดียว
ง. ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ
ให้จ่ายเงินตอบแทนเช่นเดียวกับการจ่ายเงินตอบแทนผู้ใหญ่บ้านเว้นแต่กรณีออกจากตำแหน่ง เมื่อผู้ใหญ่บ้านต้องออกจากตำแหน่ง ให้จ่ายเพียงก่อนวันที่ระบุในคำสั่งให้ออกจากตำแหน่ง
ข้อ 8 ผู้ใหญ่บ้านซึ่งไม่อยู่ในหมู่บ้านที่ปกครอง ถ้าไม่ได้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการปกครองท้องที่ ให้ถือว่าขาดจากราชการและไม่ให้จ่ายเงินตอบแทนตามส่วนจำนวนวันที่ขาดแต่ถ้าได้ปฏิบัติตามกฎหมายดังกล่าวแล้ว ให้จ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งไม่เกินระยะเวลาสามเดือน
ข้อ 9 ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ซึ่งไม่อยู่ในหมู่บ้าน ถ้าไม่ได้แจ้งให้ผู้ใหญ่บ้านทราบ ก็ให้ถือว่าขาดราชการและไม่ให้จ่ายเงินตอบแทนตามส่วนจำนวนวันที่ขาด แต่ถ้าได้แจ้งผู้ใหญ่บ้านทราบแล้วให้จ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งใหไม่เกินระยะเวลาสามเดือน
ข้อ 10 กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครองและผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ซึ่งนับถือศาสนาอิสลาม ผู้ใดยังไม่เคยเดินทางไปประกอบพิธีฮัจย์ ณ เมืองเมกกะ ประเทศซาอุดิอาระเบีย เมื่อได้รับอนุมัติจากกระทรวงมหาดไทย ให้เดินทางไปประกอบพิธีดังกล่าวแล้ว ให้จ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งได้ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน เมื่อได้รับอนุมัติจากผู้ว่าราชการจังหวัดให้ลาอุปสมบทหรือบรรพชาให้จ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งได้ไม่เกินระยะเวลาหนึ่งร้อยยี่สิบวัน
ข้อ 11 การจ่ายเงินตอบแทนกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบซึ่งถูกสั่งพักหน้าที่ ให้ปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการจ่ายเงินเดือนข้าราชการผู้ถูกสั่งพักราชการโดยอนุโลม การสั่งจ่ายให้เป็นอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัด
ผู้ถูกสั่งพักหน้าที่ตามวรรคหนึ่ง ถ้าตายไปก่อนคดีหรือกรณีคดีถึงที่สุด ถ้าผู้ว่าราชการจังหวัดพิจารณาและวินิจฉัยให้ได้รับเงินตอบแทนตำแหน่งระหว่างพักหน้าที่เท่าใด ให้จ่ายเงินตอบแทนตำแหน่งตามที่วินิจฉัยนั้นจนถึงวันที่ถึงแก่ความตาย และให้จ่ายเงินอีกสามเท่าของเงินตอบแทนตำแหน่งเดือนสุดท้ายเป็นค่าช่วยเหลือในการทำศพ
ข้อ 12 ให้กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ มีสิทธิได้รับเงินช่วยเหลือเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรโดยอนุโลมตาม พระราชกฤษฎีกา เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2523 ทั้งนี้เฉพาะบุตรที่ศึกษาในระดับไม่สูงกว่ามัธยมศึกษาตอนปลายสายสามัญและสามัญและสายอาชีพ
ข้อ 13 การเบิกเงินช่วยการศึกษาของบุตร เงินช่วยเหลือในการทำศพให้ปฏิบัติตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินดังกล่าวของข้าราชการโดยอนุโลม
ข้อ 14 การเบิกเงินตอบแทนประจำตำแหน่งของกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน แพทย์ประจำตำบล สารวัตรกำนัน ผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายปกครอง และผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านฝ่ายรักษาความสงบ ตามระเบียบนี้ให้เป็นไปตามที่กระทรวงการคลังกำหนด
ข้อ 15 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นผู้รักษาการตามระเบียบนี้ ให้มีอำนาจตีความและวินิจฉัยปัญหาในการปฏิบัติตามระเบียบนี้ได้


:: ประกาศ ณ วันที่ 7 กรกฎาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) วันมูหะมัดนอร์ มะทา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update