กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

 
:: ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง พ.ศ. 2546


:: บทนิยาม ข้อ 1-5
:: หมวด1 วัตถุประสงค์ของการตรวจราชการ ข้อ 6
:: หมวด2 การตรวจราชการ ข้อ 7
:: หมวด3 ผู้ตรวจราชการกรม ข้อ 8-11
:: หมวด4 อำนาจ หน้าที่ของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และผู้ตรวจราชการกรม ข้อ 12-16
:: หมวด5 เขตตรวจราชการ ข้อ 17
:: หมวด6 การกำหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการของกรมการปกครอง ข้อ 18-19
:: หมวด7 การรายงานและดำเนินการตามผลการตรวจราชการการรายงานผลการตรวจราชการ ข้อ 20-26
:: หมวด8 การสนับสนุนการตรวจราชการ ข้อ 27-30
:: หมวด9 คุณธรรมและจริยธรรม ข้อ 31
:: บทเฉพาะกาล ข้อ 32
 
 
ขออภัยกำลังปรับปรุงข้อมูลบางลิงค์อาจมีปัญหา ทางทีมงานปรับปรุงข้อมูลทุก 1 เดือน. Contact : webmaster
ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 โดยสำนักงานกฎหมาย มงคลธรรม ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
 
:: ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
:: ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-32


โดยที่เป็นการสมควรปรับปรุงระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง เพื่อกำหนดอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบของผู้ตรวจราชการ กรมการปกครอง ให้เหมาะสม มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น และเป็นไปตามกฎหมาย ระเบียบ ข้อบังคับของกระทรวง ทบวง กรม มติของคณะรัฐมนตรี การสั่งการของนายกรัฐมนตรี รัฐมนตรี ปลัดกระทรวง และอธิบดี
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 20 แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2545 และ มาตรา 35 แห่ง พระราชบัญญัติ ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. 2534 กระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง พ.ศ. 2546"
ข้อ 2 ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ยกเลิกระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง พ.ศ. 2523
บรรดาระเบียบ ข้อบังคับ หรือคำสั่งอื่นใดในส่วนที่กำหนดแล้วไว้ในระเบียบนี้หรือซึ่งขัดหรือแย้งกับระเบียบนี้ ให้ใช้ระเบียบนี้แทน
ข้อ 4 ในระเบียบนี้
"หน่วยงาน" หมายความว่า สำนักงานหรือหน่วยงานอื่นใดของรัฐทั้งในราชการบริหารส่วนกลาง ราชการบริหารส่วนภูมิภาค และราชการบริหารส่วนท้องถิ่น ซึ่งอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของอธิบดีกรมการปกครอง
"เจ้าหน้าที่" หมายความว่า ข้าราชการ พนักงาน ลูกจ้าง หรือผู้ปฏิบัติงานที่ช่วยเหลือการปฏิบัติราชการตามที่ได้รับมอบหมายในหน่วยงาน
"สมประโยชน์ต่อทางราชการ" หมายความว่า เป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย มติของคณะรัฐมนตรี ระเบียบแบบแผน กฎ ข้อบังคับ คำสั่ง ประกาศของทางราชการและเป้าหมายความมุ่งหวังและวัตถุประสงค์ของแผนงาน งาน และโครงการของรัฐบาล หน่วยงาน และแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของกระทรวงมหาดไทยและนโยบายของกรมการปกครอง
"เขตตรวจราชการ" หมายความว่า เขตพื้นที่และหน่วยงานซึ่งอยู่ในเขตอำนาจการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
"ตรวจราชการ" หมายความว่า ตรวจ ติดตามผล เร่งรัด แนะนำ สืบสวน สอบสวน สอบข้อเท็จจริง สดับตรับฟังเหตุการณ์ เสนอแนะ ติดต่อ ประสานงานตรวจเยี่ยมหรือดำเนินการอื่นใดเพื่อให้การปฏิบัติงานของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ของรัฐได้ผลสมประโยชน์ต่อทางราชการ และให้หมายความรวมถึงการตรวจงาน การตรวจบุคคล และการตรวจสถานที่
"รองปลัดกระทรวง" หมายถึง รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในการสั่งและปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยเกี่ยวกับงานของกรมการปกครอง
"ผู้ตรวจราชการกรม" หมายความว่า ผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง
"ผู้รับการตรวจ" หมายความว่า หัวหน้าหน่วยงานที่รับการตรวจในการปฏิบัติราชการและเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานที่รับการตรวจนั้น
"ผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรม" หมายความว่า ข้าราชการผู้ปฏิบัติหน้าที่เป็นผู้ช่วยในการตรวจราชการหรือเลขานุการของผู้ตรวจราชการกรม
"หน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการ" หมายความว่า หน่วยงานที่ทำหน้าที่สนับสนุนการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกรมตามที่ ก.พ. กำหนด
ข้อ 5 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทย รักษาการตามระเบียบนี้ และให้มีอำนาจตีความวินิจฉัยปัญหาเกี่ยวกับการปฏิบัติตามระเบียบนี้
top

:: หมวด 1 วัตถุประสงค์ของการตรวจราชการ
ข้อ 6 การตรวจราชการมีวัตถุประสงค์ ดังนี้
(1) เพื่อเผยแพร่นโยบาย ประสานงานและเร่งรัดให้หน่วยงานนำนโยบายของรัฐบาล เป้าหมายและผลสัมฤทธิ์ของงานของกระทรวงมหาดไทย และของกรมการปกครองไปจัดทำแผนงาน งาน และโครงการให้ครบถ้วน
(2) เพื่อทราบความก้าวหน้า ความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามแผนงาน งาน และโครงการ ตลอดจนผลกระทบอันจะพึงมี
(3) เพื่อประสานงาน เร่งรัดติดตามความก้าวหน้าและความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรคและเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามแผนงาน งาน และโครงการ ให้สมประโยชน์ต่อทางราชการ ตลอดจนตรวจสอบคุณภาพงานและการปฏิบัติราชการของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล เพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชน
(4) เพื่อตรวจเยี่ยม รับฟังหรือสดับตรับฟังความทุกข์สุข ความคิดเห็นช่วยเหลือแนะนำ ชี้แจงให้เจ้าหน้าที่มีสมรรถภาพและขวัญกำลังใจในการทำงาน
(5) เพื่อตรวจเยี่ยม รับฟังหรือสดับตรับฟังทุกข์สุข ความคิดเห็น และความต้องการของประชาชน แนะนำ ชี้แจง ในฐานะเป็นสื่อกลางระหว่างหน่วยงานและเจ้าหน้าที่กับประชาชน
(6) เพื่อแสวงหาหรือสอบข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน หรือสดับตรับฟังเหตุการณ์เมื่อได้รับคำสั่ง คำร้องเรียน หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร ตลอดจนรับทราบสภาพหรือสถานการณ์ในพื้นที่สำหรับนำไปประกอบการเสนอแนะ ปรับปรุงแก้ไขให้เกิดความเป็นธรรมเหมาะสมกับความเป็นอยู่และความต้องการของประชาชน
(7) เพื่อศึกษา ประมวล วิเคราะห์ ประเมินผล และเสนอแนะต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวงหรืออธิบดีกรมการปกครอง แล้วแต่กรณี เพื่อทราบ พิจารณา หรือวินิจฉัยสั่งการในอันที่จะปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้สมประโยชน์ต่อทางราชการ รวมทั้งเสนอความเห็นประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการบริหารงานและการบริหารงานบุคคล
top

:: หมวด 2 การตรวจราชการ
ข้อ 7 การตรวจราชการตามระเบียบนี้ แบ่งเป็น 2 กรณี คือ
(1) การตรวจราชการกรณีปกติ ได้แก่ การตรวจราชการตามแผน แผนงาน งาน และโครงการตามนโยบายของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทย และนโยบายของกรมการปกครอง หน่วยงานตามที่ได้พิจารณาคัดเลือก และกำหนดแผนการตรวจราชการไว้แล้วล่วงหน้าเป็นรายปี
ในกรณีตรวจติดตามแผนงาน งานและนโยบายซึ่งเป็นนโยบายสำคัญของรัฐบาล นโยบายของกระทรวงมหาดไทยในเรื่องเดียวกัน โดยปกติให้ผู้ตรวจราชการกรมประสานกับผู้ตรวจราชการกระทรวง และผู้ตรวจราชการกรมอื่นที่เกี่ยวข้องในการประสานการตรวจติดตามร่วมกัน
(2) การตรวจราชการกรณีพิเศษ ได้แก่ การตรวจราชการที่นอกเหนือจาก (1) ตามที่ผู้บังคับบัญชาเห็นชอบและมอบหมาย ดังต่อไปนี้
(ก) เรื่องที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานให้ช่วยเหลือ สนับสนุนหรือประสานการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน งาน และโครงการ ที่ดำเนินการอยู่แต่มีปัญหาขัดข้อง ซึ่งไม่สามารถแก้ไขหรือดำเนินการได้แล้วเสร็จตามขั้นตอนปกติสมควรได้รับการแก้ไข ประสานการปฏิบัติหรือสนับสนุนจากหน่วยเหนือ หรือหน่วยบังคับบัญชาในระดับที่สูงกว่า
(ข) เรี่องที่ราษฎรร้องเรียนขอความเป็นธรรมหรือขอความช่วยเหลือเพื่อคลี่คลาย หรือแก้ไขความทุกข์ยากเดือดร้อน
(ค) เรื่องที่เกี่ยวกับสถานการณ์ หรือเหตุการณ์สำคัญ หรือสาธารณภัยอันจำเป็นที่รัฐบาลและหน่วยงานของรัฐ ต้องเข้าไปดำเนินการช่วยเหลือและแก้ไขให้ทันการ
(ง) งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
top

:: หมวด 3 ผู้ตรวจราชการกรม
ข้อ 8 ให้อธิบดีกรมการปกครองเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกรม ให้รับผิดชอบประจำพื้นที่เขตตรวจราชการ
ข้อ 9 ผู้ตรวจราชการกรมผู้ใด ได้รับมอบหมายให้รับผิดชอบในเขตใดแล้วให้ผู้ตรวจราชการกรมผู้นั้นปฏิบัติตามระเบียบนี้
ในกรณีจำเป็นและเพื่อความเหมาะสม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยหรือปลัดกระทรวงมหาดไทยหรือรองปลัดกระทรวง หรืออธิบดีกรมการปกครองอาจมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมไปปฏิบัติราชการพิเศษเฉพาะเรื่องนอกเขตที่รับผิดชอบได้
ข้อ 10 ให้อธิบดีกรมการปกครองเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้งผู้ตรวจราชการกรมคนหนึ่ง เป็นหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และอีกคนหนึ่งเป็นรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม รวมทั้งมีคำสั่งจัดเรียงลำดับอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการ
ข้อ 11 ให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมแต่งตั้งข้าราชการในหน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการ เป็นผู้ช่วยผู้ตรวจราชการกรมประจำเขต
top

:: หมวด 4 อำนาจ หน้าที่ของหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และผู้ตรวจราชการกรม
ข้อ 12 ให้หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม มีอำนาจหน้าที่ให้เป็นไปตามที่อธิบดีกรมการปกครองมอบหมาย รวมทั้งให้คำปรึกษาแนะนำแก่ผู้ตรวจราชการกรมเพื่อให้การปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกรมเป็นไปตามระเบียบนี้ และตามที่อธิบดีกรมการปกครองมอบหมาย
ข้อ 13 ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งผู้ตรวจราชการกรม ประจำเขตตรวจราชการใด หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมอาจมอบหมายให้ผู้ตรวจราชการกรมประจำเขตตรวจราชการอื่น ปฏิบัติหน้าที่ราชการประจำเขตตรวจราชการนั้นได้
ข้อ 14 ในกรณีที่ไม่มีผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้รองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ถ้าไม่มีทั้งผู้ดำรงตำแหน่งหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม และรองหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม หรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติราชการได้ ให้ผู้ตรวจราชการกรม ซึ่งมีอาวุโสตามระเบียบแบบแผนของทางราชการเป็นผู้ปฏิบัติหน้าที่แทน
ข้อ 15 ผู้ตรวจราชการกรม รับผิดชอบการตรวจราชการเกี่ยวกับการปฏิบัติราชการของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่ในขอบเขตอำนาจหน้าที่ของกรมการปกครอง
ในการปฏิบัติหน้าที่ตามวรรคหนึ่งให้ผู้ตรวจราชการกรมมีอำนาจ ดังต่อไปนี้ด้วย
(1) ตรวจ แนะนำ ชี้แจงนโยบาย และการปฏิบัติราชการของหน่วยงาน และเจ้าหน้าที่ติดตามความก้าวหน้า ความสำเร็จ ปัญหาอุปสรรค และรับทราบข้อเสนอแนะในการปฏิบัติงานตามนโยบาย แผนงาน งาน และโครงการ ตลอดจนผลกระทบอาจจะพึงมี รวมทั้งตรวจสอบคุณภาพงานและการปฏิบัติราชการของหน่วยงานและเจ้าหน้าที่
(2) สั่งเป็นลายลักษณ์อักษร ให้ผู้รับการตรวจปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติงานใดๆ ในระหว่างการตรวจราชการไว้ก่อน หากเห็นว่าจะก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทางราชการหรือประโยชน์ของประชาชนอย่างร้ายแรง และเมื่อผู้ตรวจราชการกรมได้สั่งการดังกล่าวแล้ว ให้รายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อทราบหรือพิจารณาโดยด่วน
ในกรณีผู้รับการตรวจไม่สามารถปฏิบัติตามคำสั่งนั้นได้ ให้ผู้รับการตรวจชี้แจงข้อขัดข้องพร้อมเหตุผลให้ผู้ตรวจราชการกรมทราบ และให้ผู้ตรวจราชการกรมรายงานผู้บังคับบัญชาเพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป
(3) สั่งให้หน่วยงานและเจ้าหน้าที่ชี้แจงให้ถ้อยคำ ส่งเอกสารและหลักฐานเกี่ยวกับการปฏิบัติงาน เพื่อประกอบการพิจารณา
(4) สอบสวนข้อเท็จจริง สืบสวน สอบสวน หรือสดับตรับฟังเหตุการณ์ เมื่อได้รับคำสั่ง คำร้องเรียน หรือเมื่อมีเหตุอันสมควร โดยประสานการดำเนินงานกับหน่วยงานตรวจสอบอื่นๆ เพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชน
(5) ตรวจเยี่ยม สดับตรับฟังทุกข์สุข และความคิดเห็น ตลอดจนให้คำแนะนำชี้แจงและให้ความช่วยเหลือ ให้กำลังใจและบำรุงขวัญเพื่อให้เจ้าหน้าที่สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและประมวลผลการดำเนินงานดังกล่าว พร้อมทั้งเสนอความเห็นเพื่อประกอบการพิจารณาของผู้บังคับบัญชาเกี่ยวกับการบริหารงานและการบริหารงานบุคคล
(6) ศึกษา ประมวล วิเคราะห์ ประเมินผล และเสนอแนะต่ออธิบดีกรมการปกครองเพื่อทราบ พิจารณา หรือวินิจฉัยสั่งการ เพื่อปรับปรุงแก้ไขการปฏิบัติงานให้สมประโยชน์ต่อทางราชการ
(7) สืบสวนสอบสวนข้อเท็จจริง สอบสวนทางวินัย หรือเป็นพนักงานสอบสวนคดีอาญาตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
(8) เสนอความเห็นต่ออธิบดีกรมการปกครองในการพิจารณาความดีความชอบหรือพิจารณาโทษทางวินัย รวมตลอดถึงข้อมูลบุคคลของข้าราชการระดับ 8 ขึ้นไป สังกัดราชการบริหารส่วนภูมิภาค ในเขตตรวจราชการที่รับผิดชอบ เพื่อประกอบการพิจารณาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่ง
(9) ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย
ข้อ 16 ผู้รับการตรวจมีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) อำนวยความสะดวกและให้ความร่วมมือแก่ผู้ตรวจราชการกรม
(2) จัดเตรียมบุคคล เอกสาร หลักฐานในการปฏิบัติงานให้ครบถ้วนและพร้อมที่จะให้ผู้ตรวจราชการกรมตรวจสอบได้
(3) ชี้แจงและตอบข้อซักถามต่างๆ พร้อมทั้งหาข้อมูลเพิ่มเติมให้แก่ผู้ตรวจราชการกรม
(4) ดำเนินการอื่นที่เป็นประโยชน์ในการตรวจราชการ
(5) ปฏิบัติหรืองดเว้นการปฏิบัติงานใดๆ ที่ผู้ตรวจราชการกรมได้สั่งการในระหว่างการตรวจราชการไว้ก่อน หากไม่สามารถดำเนินการตามที่ผู้ตรวจราชการกรมได้สั่งการ ให้ชี้แจงข้อขัดข้องพร้อมเหตุผลให้ผู้ตรวจราชการกรมทราบด้วย
top

:: หมวด 5 เขตตรวจราชการ
ข้อ 17 เขตตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม แยกได้ ดังนี้
เขต 1 ได้แก่ จังหวัดสมุทรปราการ จังหวัดนนทบุรี จังหวัดปทุมธานี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และจังหวัดอ่างทอง
เขต 2 ได้แก่ จังหวัดนครนายก จังหวัดสระบุรี จังหวัดลพบุรี จังหวัดสิงห์บุรี จังหวัดสุพรรณบุรี และจังหวัดชัยนาท
เขต 3 ได้แก่ จังหวัดฉะเชิงเทรา จังหวัดปราจีนบุรี จังหวัดชลบุรี จังหวัดระยอง จังหวัดจันทบุรี จังหวัดตราด และจังหวัดสระแก้ว
เขต 4 ได้แก่ จังหวัดสมุทรสงคราม จังหวัดสมุทรสาคร จังหวัดนครปฐม จังหวัดกาญจนบุรี จังหวัดราชบุรี จังหวัดเพชรบุรี และจังหวัดประจวบคีรีขันธ์
เขต 5 ได้แก่ จังหวัดนครราชสีมา จังหวัดชัยภูมิ จังหวัดบุรีรัมย์ จังหวัดสุรินทร์ จังหวัดศรีสะเกษ และจังหวัดมหาสารคาม
เขต 6 ได้แก่ จังหวัดขอนแก่น จังหวัดอุดรธานี จังหวัดเลย จังหวัดหนองคาย จังหวัดสกลนคร และจังหวัดหนองบัวลำภู
เขต 7 ได้แก่ จังหวัดร้อยเอ็ด จังหวัดกาฬสินธุ์ จังหวัดอุบลราชธานี จังหวัดมุกดาหาร จังหวัดนครพนม จังหวัดอำนาจเจริญ และจังหวัดยโสธร
เขต 8 ได้แก่ จังหวัดอุทัยธานี จังหวัดนครสวรรค์ จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดตาก และจังหวัดสุโขทัย
เขต 9 ได้แก่ จังหวัดพิจิตร จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดเพชรบูรณ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ จังหวัดแพร่ และจังหวัดน่าน
เขต 10 ได้แก่ จังหวัดลำปาง จังหวัดลำพูน จังหวัดเชียงราย จังหวัดพะเยา จังหวัดเชียงใหม่ และจังหวัดแม่ฮ่องสอน
เขต 11 ได้แก่ จังหวัดชุมพร จังหวัดสุราษฎร์ธานี จังหวัดนครศรีธรรมราช จังหวัดระนอง จังหวัดพังงา จังหวัดภูเก็ต และจังหวัดกระบี่
เขต 12 ได้แก่ จังหวัดสงขลา จังหวัดสตูล จังหวัดพัทลุง จังหวัดตรัง จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส
top

:: หมวด 6 การกำหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการของกรมการปกครอง
ข้อ 18 ให้มีคณะกรรมการกำหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการของกรมการปกครอง ประกอบด้วย อธิบดีกรมการปกครอง เป็นประธานกรรมการ รองอธิบดีกรมการปกครองผู้ซึ่งได้รับมอบหมายให้สั่ง และปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมการปกครองเกี่ยวกับงานตรวจราชการ ผู้ตรวจราชการกรม ผู้อำนวยการสำนักทุกสำนัก ผู้อำนวยการกองทุกกอง เลขานุการกรมการปกครอง เป็นกรรมการ และหัวหน้าผู้ตรวจราชการกรม เป็นเลขานุการ และให้อธิบดีกรมการปกครองแต่งตั้งผู้ช่วยเลขานุการ ได้อีกไม่เกินสองคน
ข้อ 19 ให้คณะกรรมการกำหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการของกรมการปกครองมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) พิจารณากำหนดแผนการตรวจราชการกรณีปกติประจำปี ของผู้ตรวจราชการกรมเพื่อนำเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยพิจารณาให้ความเห็นชอบ เมื่อปลัดกระทรวงมหาดไทยให้ความเห็นชอบแล้ว ให้ผู้ตรวจราชการกรม ดำเนินการตามแผนการตรวจราชการต่อไป
(2) พิจารณารายงานการตรวจ ติดตาม การดำเนินงานของแต่ละแผน แผนงาน งาน และโครงการ ที่ได้กำหนดไว้ในแผนการตรวจราชการตาม (1) ในลักษณะภาพรวมเพื่อทราบถึงความก้าวหน้า ความสำเร็จ ปัญหา อุปสรรค และข้อเสนอแนะ เพื่อนำเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ หรือพิจารณาสั่งการ
(3) ประสานงานการตรวจราชการกับคณะกรรมการกำหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการ ภายในกระทรวงมหาดไทย และองค์กรอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
(4) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการหรือคณะทำงานเพื่อปฏิบัติงานตามที่คณะกรรมการมอบหมาย
(5) ดำเนินการอื่นใดที่เกี่ยวข้องโดยตรงกับการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการกรม
top

:: หมวด 7 การรายงานและดำเนินการตามผลการตรวจราชการการรายงานผลการตรวจราชการ
ข้อ 20 เมื่อเสร็จสิ้นการตรวจราชการ ทั้งการตรวจราชการปกติหรือกรณีพิเศษในแต่ละคราว ให้ผู้ตรวจราชการกรมรีบรายงานผลการตรวจราชการต่ออธิบดีกรมการปกครอง
ข้อ 21 การรายงานผลการตรวจราชการ ให้ทำเป็นลายลักษณ์อักษร โดยแสดงเรื่องที่มีการตรวจข้อเท็จจริง ระเบียบ กฎหมาย นโยบาย พยาน หลักฐาน ข้อมูลต่างๆ ปัญหาอุปสรรค หรือข้อขัดข้อง ข้อสรุปและข้อเสนอแนะ แล้วแต่กรณี
ข้อ 22 ในกรณีมีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องรายงานหรือจะต้องขอคำวินิจฉัยสั่งการจากผู้บังคับบัญชา หรือผู้มีอำนาจ ให้รีบรายงานทางเครื่องมือสื่อสาร หรือทางอื่นตามความเหมาะสมและเมื่อกลับจากการตรวจราชการแล้ว ให้แสดงรายละเอียดไว้ในรายงานผลการตรวจด้วย
ข้อ 23 ให้จัดทำรายงานประจำปี โดยประมวลรายงานผลการตรวจราชการกรณีปกติของผู้ตรวจราชการกรม สรุปเป็นภาพรวมของแต่ละแผน แผนงาน งาน และโครงการ แล้วแต่กรณี ตามที่กำหนดไว้ในแผนการตรวจราชการประจำปี เสนอให้คณะกรรมการกำหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการของกรมการปกครองพิจารณาให้ความเห็นชอบ เพื่อนำเสนอปลัดกระทรวงมหาดไทยทราบ หรือพิจารณาสั่งการ
การตรวจราชการกรณีพิเศษ หากสามารถประมวลรายงานผลการตรวจราชการในภาพรวมได้ก็ให้ดำเนินการตามวรรคหนึ่งโดยอนุโลม แล้วเสนอคณะกรรมการกำหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการของกรมการปกครองทราบ หรือพิจารณาสั่งการด้วย
การดำเนินการตามผลการตรวจราชการ
ข้อ 24 เมื่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ปลัดกระทรวงมหาดไทย รองปลัดกระทรวง หรืออธิบดีกรมการปกครอง ได้สั่งการ หรือมีความเห็นในรายงานผลการตรวจราชการประการใดแล้ว ให้หน่วยงานที่รับผิดชอบและที่เกี่ยวข้องรับไปดำเนินการ ในกรณีที่สามารถดำเนินการได้ทันทีให้รีบดำเนินการโดยไม่ชักช้าแล้วรายงานให้กรมการปกครองทราบภายในระยะเวลาที่กำหนด
ในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการได้ทันทีหรือไม่สามารถดำเนินการได้ให้รายงานข้อขัดข้องพร้อมเหตุผล ให้กรมการปกครองทราบ
ข้อ 25 ให้หน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการ ติดตามหรือดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม ข้อ 24 และให้นำเสนอผลการติดตามดังกล่าวต่ออธิบดีกรมการปกครอง ในการนี้ให้แจ้งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเตรียมการชี้แจง หรือรายงานผลในรายละเอียดด้วย
ข้อ 26 ให้หน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการ สรุปผลการดำเนินงานตาม ข้อ 25 เสนออธิบดีกรมการปกครอง เพื่อทราบหรือพิจารณานำเสนอรองปลัดกระทรวง ปลัดกระทรวงมหาดไทย และหรือรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแล้วแต่กรณี เพื่อทราบหรือเพื่อพิจารณาสั่งการ
top

:: หมวด 8 การสนับสนุนการตรวจราชการ
ข้อ 27 ให้หน่วยงาน ให้ความร่วมมือและสนับสนุนการตรวจราชการให้เป็นไปตามระเบียบนี้
ข้อ 28 ให้หน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้
(1) จัดทำร่างแผนการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม เพื่อเสนอคณะกรรมการกำหนดแผนและติดตามผลการตรวจราชการของกรมการปกครอง
(2) ประสานแผนและติดตามผลการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ตามข้อเสนอแนะของผู้ตรวจราชการกรม ตามความเห็นของผู้บังคับบัญชา
(3) รวบรวม ศึกษา วิเคราะห์ข้อมูลเพื่อประกอบการตรวจราชการและจัดทำรายงานผลการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม
(4) สนับสนุนผู้ตรวจราชการกรมในการปฏิบัติงาน เกี่ยวกับการตรวจและติดตามผลการปฏิบัติราชการตามนโยบายของกระทรวงมหาดไทย นโยบายของกรมการปกครอง แผนงาน งาน และโครงการ ตลอดจนการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของหน่วยงาน
(5) สนับสนุนผู้ตรวจราชการกรมในการสืบสวนและสอบสวนข้อเท็จจริงและแก้ไขปัญหากรณีราษฎรร้องเรียน หรือร้องขอความช่วยเหลือตามที่ได้รับมอบหมาย
(6) ปฏิบัติงานร่วมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย
(7) ปฏิบัติงานในฐานะฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการกำหนดแผน และติดตามผลการตรวจราชการของกรมการปกครองตาม ข้อ 18 หรือ 19 แล้วแต่กรณี
(8) ปฏิบัติงานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย
ข้อ 29 ในกรณีที่เป็นการสมควรจะให้มีคณะทำงาน หรือคณะกรรมการสนับสนุนการตรวจราชการในแต่ละพื้นที่เขตตรวจราชการ เพื่อปฏิบัติงานในเรื่องใดๆ ตามความจำเป็นและเหมาะสมในแต่ละพื้นที่เขตตรวจราชการก็ได้
ข้อ 30 ให้หน่วยงาน สนับสนุนเอกสารข้อมูล รวมทั้งให้ความร่วมมือและอำนวยความสะดวกในการตรวจราชการของผู้ตรวจราชการกรม
top

:: หมวด 9 คุณธรรมและจริยธรรม
ข้อ 31 ผู้ตรวจราชการกรม ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความสำนึกในความมีคุณธรรมและจริยธรรม เพื่อรักษาและส่งเสริมไว้ซึ่งเกียรติคุณ ความเลื่อมใสศรัทธาของข้าราชการและประชาชน จึงให้ถือและปฏิบัติตามระเบียบและแบบธรรมเนียมของทางราชการและมาตรฐานทางคุณธรรม และจริยธรรมของผู้ตรวจราชการตามที่สำนักนายกรัฐมนตรีกำหนด
top

:: บทเฉพาะกาล
ข้อ 32 ให้ฝ่ายตรวจและประสานราชการ สำนักงานเลขานุการกรมการปกครองทำหน้าที่หน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการ และทำหน้าที่เป็นสำนักเลขานุการผู้ตรวจราชการกรมการปกครองในการปฏิบัติงานของผู้ตรวจราชการไปพลางก่อนจนกว่า จะมีการกำหนดให้หน่วยงานใดเป็นหน่วยงานสนับสนุนการตรวจราชการ


:: ประกาศ ณ วันที่ 6 มีนาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) วันมูหะมัดนอร์ มะทา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

top
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update