กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15  
   

:: ระเบียบกระทรวงมหาดไทย
:: ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมความในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ให้สอดคล้องกับการโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการ ตามพระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2546 ข้อที่ 1-15

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยให้สอดคล้องกับการโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ ของส่วนราชการตามกฎหมายว่าด้วยการปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 6 และ มาตรา 76 แห่ง พระราชบัญญัติ องค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2540 มาตรา 69 และ มาตรา 77 แห่ง พระราชบัญญัติ เทศบาล พ.ศ. 2496 มาตรา 5 มาตรา 36 และ มาตรา 88 แห่ง พระราชบัญญัติ สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 7 แห่ง พระราชบัญญัติ บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2500 ประกอบกับ มาตรา 3 และ มาตรา 161 แห่ง พระราชกฤษฎีกา โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตาม พระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยจึงออกระเบียบไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ระเบียบนี้เรียกว่า "ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยให้สอดคล้องกับการโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการตาม พระราชกฤษฎีกาซึ่งออกตามพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2546"
ข้อ 2[1] ระเบียบนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่ถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษา เป็นต้นไป
ข้อ 3 ให้ปลัดกระทรวงมหาดไทยรักษาการตามระเบียบนี้
ข้อ 4 เพื่อให้สอดคล้องกับการโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการตาม พระราชกฤษฎีกาโอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ส่วนราชการให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติ ปรับปรุง กระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 พ.ศ. 2545 ให้แก้ไขเพิ่มเติมความในระเบียบกระทรวงมหาดไทยซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดตั้งองค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล สภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล ทั้งนี้ ตามที่กำหนดไว้ในระเบียบนี้ เว้นแต่จะมีกฎหมายบัญญัติไว้เป็นอย่างอื่น
ข้อ 5 ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุของสภาตำบล พ.ศ. 2538 ให้แก้ไขคำว่า "อธิบดีกรมการปกครอง" เป็น "อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
ข้อ 6 ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2538 ให้แก้ไขคำว่า "อธิบดีกรมการปกครอง" เป็น "อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
ข้อ 7 ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการพัสดุขององค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2544 ให้แก้ไขคำว่า "อธิบดีกรมการปกครอง" เป็น "อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" คำว่า "หัวหน้าผู้ตรวจราชการกรมการปกครอง" เป็น "ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น" คำว่า "ผู้แทนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน" เป็น "ผู้แทนสำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน" และคำว่า "ผู้อำนวยการกองราชการส่วนตำบล" เป็น "ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น"
ข้อ 8 ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณสภาตำบล พ.ศ. 2538 ให้แก้ไขคำว่า "อธิบดีกรมการปกครอง" เป็น "อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
ข้อ 9 ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ให้แก้ไขคำว่า "อธิบดีกรมการปกครอง" เป็น "อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
ข้อ 10 ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2541 ให้แก้ไขคำว่า "กรมการปกครอง" เป็น "กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
ข้อ 11 ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนสะสมขององค์การบริหารส่วนจังหวัด พ.ศ. 2541
(1) ใน ข้อ 5 วรรค 2 ให้แก้ไขคำว่า "อธิบดีกรมการปกครอง" เป็น "อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
(2) ใน (2) ของ ข้อ 7 ให้แก้ไขคำว่า "อธิบดีกรมการปกครอง เป็น รองประธานกรรมการ" เป็น "รองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นรองประธานกรรมการ"
(3) ใน (3) ของ ข้อ 7 ให้แก้ไขคำว่า "ผู้แทนกระทรวงมหาดไทยที่ปลัดกระทรวงมหาดไทยแต่งตั้ง จำนวน 1 คน เป็นกรรมการ" เป็น "อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นรองประธานกรรมการ"
(4) ใน (4) ของ ข้อ 7 ให้แก้ไขคำว่า "รองอธิบดีกรมการปกครอง" เป็น "รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
(5) ใน (5) ของ ข้อ 7 ให้แก้ไขคำว่า "ผู้อำนวยการสำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง" เป็น "ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
(6) ใน (8) ของ ข้อ 7 ให้แก้ไขคำว่า "ผู้อำนวยการส่วนการคลังท้องถิ่นสำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง เป็นกรรมการและเลขานุการ" เป็น "ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบงบประมาณและบัญชี สำนักบริหารการคลังท้องถิ่นกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นกรรมการและเลขานุการ"
(7) ใน (9) ของ ข้อ 7 ให้แก้ไขคำว่า "หัวหน้ากลุ่มระเบียบการคลังส่วนการคลังท้องถิ่น กรมการปกครอง เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ" เป็น "หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงบประมาณ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ"
(8) ใน ข้อ 7 วรรค 2 ให้แก้ไขคำว่า "อธิบดีกรมการปกครอง" เป็น "อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
(9) ใน ข้อ 9 ให้แก้ไขคำว่า "อธิบดีกรมการปกครอง" เป็น "อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" คำว่า "รองอธิบดีกรมการปกครองที่ได้รับมอบหมาย" เป็น "รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ซึ่งอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นมอบหมายคนหนึ่ง" คำว่า "ผู้อำนวยการส่วนการคลังท้องถิ่น" เป็น "ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบงบประมาณและบัญชี" คำว่า "หัวหน้ากลุ่มระเบียบการคลัง ส่วนการคลังท้องถิ่น" เป็น "หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบงบประมาณ ส่วนพัฒนาระบบงบประมาณและบัญชี" และคำว่า "ข้าราชการกลุ่มระเบียบการคลัง ส่วนการคลังท้องถิ่นกรมการปกครอง" เป็น "ข้าราชการกลุ่มพัฒนาระบบงบประมาณ ส่วนพัฒนาระบบงบประมาณและบัญชี สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
(10) ใน ข้อ 10 ให้แก้ไขคำว่า "อธิบดีกรมการปกครอง" เป็น "อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
(11) ใน ข้อ 12 ให้แก้ไขคำว่า "กรมการปกครอง (ส่วนการคลังท้องถิ่น)" เป็น "กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น (ส่วนพัฒนาระบบงบประมาณและบัญชี)"
(12) ใน ข้อ 13 ให้แก้ไขคำว่า "กรมการปกครอง" เป็น "กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" และคำว่า "อธิบดีกรมการปกครอง" เป็น "อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
(13) ใน ข้อ 14 ให้แก้ไขคำว่า "กรมการปกครอง" เป็น "กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
ข้อ 12 ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2536
(1) ใน ข้อ 5 และ ข้อ 22 ให้แก้ไขคำว่า "กรมการปกครอง" เป็น "กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
(2) ใน ข้อ 11 ให้แก้ไขคำว่า "อธิบดีกรมการปกครอง" เป็น "อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น" คำว่า "รองอธิบดีกรมการปกครองคนหนึ่งที่ประธาน ก.บ.ท. เห็นชอบ" เป็น "รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นคนหนึ่งที่ประธาน ก.บ.ท. เห็นชอบ" และคำว่า "หัวหน้างานบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการกองคลังส่วนท้องถิ่น" เป็น "ผู้อำนวยการส่วนบำเหน็จบำนาญและสวัสดิการ สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น"
ข้อ 13 ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. 2518
(1) ใน ข้อ 10 ให้แก้ไขคำว่า "กองคลังส่วนท้องถิ่น กรมการปกครอง" เป็น "ส่วนพัฒนาระบบงบประมาณและบัญชี สำนักบริหารการคลังท้องถิ่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
(2) ใน ข้อ 20 ให้แก้ไขคำว่า "อธิบดีกรมการปกครอง" เป็น "อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
ข้อ 14 ในระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. 2518 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยเงินทุนส่งเสริมกิจการเทศบาล พ.ศ. 2518 (ฉบับที่ 7) พ.ศ. 2542
(1) ใน (2) ของ ข้อ 5 ให้แก้ไขคำว่า "อธิบดีกรมการปกครอง เป็นรองประธานกรรมการ" เป็น "รองปลัดกระทรวงมหาดไทยที่รับผิดชอบงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นรองประธานกรรมการ"
(2) ใน (3) ของ ข้อ 5 ให้แก้ไขคำว่า "อธิบดีกรมโยธาธิการ เป็นกรรมการ" เป็น "อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เป็นรองประธานกรรมการ"
(3) ใน (4) ของ ข้อ 5 ให้แก้ไขคำว่า "รองอธิบดีกรมการปกครอง" เป็น "รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
(4) ใน (6) ของ ข้อ 5 ให้แก้ไขคำว่า "ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาโครงสร้างและระบบงาน" เป็น "ผู้เชี่ยวชาญด้านกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น"
(5) ใน (7) ของ ข้อ 5 ให้แก้ไขคำว่า "ผู้อำนวยการสำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็น กรรมการและเลขานุการ" เป็น "ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น เป็นกรรมการและเลขานุการ"
(6) ใน (8) ของ ข้อ 5 ให้แก้ไขคำว่า "ผู้อำนวยการส่วนการคลังท้องถิ่น เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ" เป็น "ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบงบประมาณและบัญชี เป็นกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ"
(7) ใน (1) ของ ข้อ 7 ให้แก้ไขคำว่า "อธิบดีกรมการปกครอง" เป็น "อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
(8) ใน (2) ของ ข้อ 7 ให้แก้ไขคำว่า "รองอธิบดีกรมการปกครอง (ฝ่ายราชการบริหารส่วนท้องถิ่น)" เป็น "รองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
(9) ใน (4) ของ ข้อ 7 ให้แก้ไขคำว่า "ผู้อำนวยการส่วนและหัวหน้าหน่วยตรวจสอบการคลังในสำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น" เป็น "ผู้อำนวยการส่วนนโยบายการคลังและพัฒนารายได้"
(10) ใน (5) ของ ข้อ 7 ให้แก้ไขคำว่า " ผู้อำนวยการสำนักบริหารราชการส่วนท้องถิ่น เป็น อนุกรรมการและเลขานุการ" เป็น "ผู้อำนวยการสำนักบริหารการคลังท้องถิ่น เป็นอนุกรรมการและเลขานุการ"
(11) ใน (6) ของ ข้อ 7 ให้แก้ไขคำว่า "ผู้อำนวยการส่วนการคลังท้องถิ่น เป็น อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ" เป็น "ผู้อำนวยการส่วนพัฒนาระบบงบประมาณและบัญชี เป็น อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ"
(12) ใน (7) ของ ข้อ 7 ให้แก้ไขคำว่า "หัวหน้ากลุ่มพัฒนาเทศบาลและสุขาภิบาล เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ" เป็น "ผู้อำนวยการกองกฎหมายและระเบียบท้องถิ่น เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ"
(13) ใน (8) ของ ข้อ 7 ให้แก้ไขคำว่า "หัวหน้ากลุ่มระบบการเงิน บัญชีและเงินอุดหนุน เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ" เป็น "หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบบัญชี เป็นอนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ"
(14) ใน ข้อ 28 ให้แก้ไขคำว่า "อธิบดีกรมการปกครอง" เป็น "อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น"
ข้อ 15 ในกรณีที่ระเบียบใดที่กำหนดให้มีหรือแต่งตั้งผู้ทรงคุณวุฒิก็ให้พิจารณาแต่งตั้ง ผู้แทนกรมการปกครองเข้าร่วมด้วยอย่างน้อยหนึ่งคน


:: ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) ประชา มาลีนนท์ รัฐมนตรีช่วยว่าการ ฯ ปฏิบัติราชการแทน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update