กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่ 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103  
 
:: ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง
:: ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2546 ข้อที่ 55-103


:: ส่วนที่ 5 เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง
ข้อ 55 เมื่อมีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใด ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งอย่างน้อยที่เลือกตั้งละสองคน หรือตามที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ
กรณีที่มีเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เพียงพอ ให้นายอำเภอจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งเพิ่มเติมให้ครบตามจำนวน โดยคัดเลือกจากสมาชิกกองอาสารักษาดินแดน กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน สารวัตรกำนัน หรือผู้ช่วยผู้ใหญ่บ้านเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งร่วมกับเจ้าหน้าที่ตำรวจ
ข้อ 56 ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบวัน ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แต่งตั้งเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 7
ข้อ 57 เพื่อให้การดำเนินการเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสงบเรียบร้อย ให้ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตำรวจเป็นเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อย เพื่อปฏิบัติหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้ง
กรณีตามวรรคหนึ่ง หากมีเจ้าหน้าที่ตำรวจไม่เพียงพอให้นายอำเภอแต่งตั้งบุคคลตาม ข้อ 55 วรรคสอง เป็นเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยตามที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นร้องขอ
ข้อ 58 ให้เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้
(1) รักษาความปลอดภัยและรักษาความสงบเรียบร้อยบริเวณที่เลือกตั้ง หรือตามที่คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งร้องขอ
(2) รับแจ้งความในกรณีที่มีการกระทำความผิดตามกฎหมาย ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในวันเลือกตั้ง
(3) จับกุมและควบคุมตัวผู้กระทำความผิดส่งพนักงานสอบสวน ในกรณีที่ได้พบการกระทำความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นในวันเลือกตั้ง หรือได้รับแจ้งโดยมีพยานหลักฐานอันน่าเชื่อถือและผู้กระทำความผิดยังปรากฏตัวอยู่ในบริเวณที่เลือกตั้ง โดยให้ถือว่าเป็นกรณีพบการกระทำความผิดซึ่งหน้า

:: ส่วนที่ 6 การอบรมเจ้าพนักงานและเจ้าหน้าที่ผู้ดำเนินการเลือกตั้ง
ข้อ 59 ก่อนวันเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดให้มีการอบรมผู้อำนวยการประจำหน่วยเลือกตั้ง คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้ง ให้เข้าใจบทบาทและหน้าที่ของตนเองตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนด และคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้ง

:: หมวด 4 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งและบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ส่วนที่ 1 ผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ข้อ 60 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต้องมีคุณสมบัติ และไม่มีลักษณะต้องห้าม ตาม มาตรา 33 และ มาตรา 34 แห่ง พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545
ข้อ 61 ผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีหน้าที่ไปใช้สิทธิเลือกตั้ง หากผู้ใดไม่ไปใช้สิทธิเลือกตั้งโดยมิได้แจ้งเหตุตาม มาตรา 35 หรือ มาตรา 36 ให้ผู้นั้นเสียสิทธิ ตาม มาตรา 37 แห่ง พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545

:: ส่วนที่ 2 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ข้อ 62 ให้ผู้อำนวยการทะเบียนกลางตามกฎหมายว่าด้วยการทะเบียนราษฎร มีหน้าที่จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งจากทะเบียนรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามกฎหมาย ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งให้ถูกต้องตามความเป็นจริง
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามวรรคหนึ่ง ให้จัดทำเป็นรายหน่วยเลือกตั้งโดยเรียงตามลำดับเลขหมายประจำบ้านในแต่ละหน่วยเลือกตั้ง สำหรับหน่วยเลือกตั้งในเขตกรุงเทพมหานคร ในเขตเทศบาลหรือชุมชนหนาแน่นอาจแยกออกตามชื่อถนน ตรอก ซอย คลองหรือแม่น้ำ โดยเรียงตามลำดับตัวอักษรและตามลำดับเลขหมายประจำบ้าน
ข้อ 63 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งอย่างน้อยต้องมีรายการ ดังนี้
(1) ชื่อตัวและชื่อสกุล
(2) เลขประจำตัวประชาชน
(3) เพศ
(4) วันเดือนปีเกิด
(5) ที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้าน
บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ใช้ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 9
ข้อ 64 เพื่อประโยชน์และความสะดวกรวดเร็ว ในการปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและการรับแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายแต่งตั้งนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นปฏิบัติหน้าที่แทนผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ข้อ 65 เมื่อได้มีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ให้ผู้อำนวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย จัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตาม ข้อ 63 จำนวนแปดชุด โดยให้พิมพ์ชื่อสำนักทะเบียนผู้พิมพ์ไว้ด้วย และมอบให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นตรวจสอบรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้งให้ถูกต้อง ตามความเป็นจริงและให้ลงลายมือชื่อผู้ตรวจสอบไว้ แล้วเสนอให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่ายี่สิบห้าวัน เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบ
ข้อ 66 บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแต่ละชุด เมื่อดำเนินการตาม ข้อ 65 เสร็จแล้วให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นดำเนินการ ดังนี้
ชุดที่ 1 มอบให้นายอำเภอปิดประกาศไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอที่ตั้งอยู่ในเขตเลือกตั้งนั้น
ชุดที่ 2 มอบให้หัวหน้าพนักงานส่วนท้องถิ่นปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการเลือกตั้งนั้น
ชุดที่ 3 มอบให้ผู้อำนวยการเขตของกรุงเทพมหานคร หรือปลัดเทศบาล หรือปลัดเมืองพัทยา หรือปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล ปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้งบริเวณใกล้เคียงกับที่เลือกตั้งเฉพาะของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง
ชุดที่ 4 มอบให้ผู้ใหญ่บ้านหรือผู้อำนวยการเขตของกรุงเทพมหานคร หรือปลัดเทศบาล หรือปลัดเมืองพัทยา ปิดประกาศไว้ ณ ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านหรือสถานที่อื่นที่เห็นสมควร เฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในเขตชุมชน หรือปิดประกาศไว้ ณ เขตชุมชนหนาแน่นที่เห็นสมควรเฉพาะหน่วยเลือกตั้งที่อยู่ในเขตชุมชนนั้น
ชุดที่ 5 สำหรับนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นใช้แก้ไขปรับปรุงให้ถูกต้องไม่ว่าจะเป็นการเพิ่มชื่อ การถอนชื่อ การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง การแจ้งเหตุที่ไม่อาจไปใช้สิทธิเลือกตั้งหรือการย้ายทะเบียนบ้านออกไป นอกเขตองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น
ชุดที่ 6 ให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นใช้แก้ไขปรับปรุงให้ตรงกับชุดที่ 5 และส่งมอบให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งไว้ใช้ในการลงคะแนน
ชุดที่ 7 ให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นใช้แก้ไขปรับปรุงให้ตรงกับชุดที่ 5 และส่งมอบให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปิดประกาศไว้ ณ ที่เลือกตั้งในวันเลือกตั้ง
ชุดที่ 8 ให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นใช้แก้ไขปรับปรุงให้ตรงกับชุดที่ 5 แล้วเก็บรักษาไว้เป็นหลักฐาน
การปิดประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้กระทำไม่น้อยกว่ายี่สิบวันก่อนวันเลือกตั้ง
ข้อ 67 ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบห้าวัน ให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตามบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 10

:: ส่วนที่ 3 การเพิ่มชื่อหรือถอนชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ตอนที่ 1 การเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ข้อ 68 กรณีนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพบว่า การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความผิดพลาดไม่ว่าจะพบเหตุดังกล่าวก่อน หรือหลังการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้รายงาน ต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับรายงานตามวรรคหนึ่งแล้วให้รีบพิจารณาโดยเร็ว หากเห็นว่าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งใดมีความผิดพลาดหรือมีชื่อตกหล่น ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคำสั่งให้แก้ไข หรือเพิ่มชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่มีชื่อตกหล่นในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และแจ้งคำสั่งไปยังนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพร้อมด้วยเหตุผลภายในสามวัน นับแต่วันที่ได้รับรายงานในการนี้ให้นายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด้วยวิธีการพิมพ์ชื่อ และรายการเพิ่มเติมต่อใบสุดท้ายของบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น พร้อมบันทึกสาเหตุของการเพิ่มชื่อไว้ในช่องหมายเหตุและลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี กำกับไว้ และแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังเจ้าบ้าน พร้อมด้วยเหตุผลภายในสามวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคำสั่ง
ข้อ 69 กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งหรือเจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่า ตนหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านของตนไม่มีรายชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งที่ตน หรือผู้นั้นสมควรมีชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น ให้นำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านและบัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวอื่นใดที่ทางราชการออกให้มายื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 11 ต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน
เมื่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับคำร้องและหลักฐานแล้ว ให้รีบตรวจสอบหลักฐาน หากเห็นว่าผู้ยื่นคำร้องหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้เพิ่มชื่อลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งด้วยวิธีพิมพ์ชื่อ และรายการเพิ่มเติมต่อใบสุดท้ายของบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้น พร้อมบันทึกสาเหตุของการเพิ่มชื่อไว้ในช่องหมายเหตุและลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี กำกับไว้ และแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องหรือเจ้าบ้านทราบพร้อมด้วยเหตุผลภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้อง
กรณีนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นเห็นว่า ผู้ยื่นคำร้องหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ขอเพิ่มชื่อเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาโดยเร็ว
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรายงานจากนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นแล้วให้รีบพิจารณาโดยเร็ว หากเห็นว่าผู้ยื่นคำร้องหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้มีคำสั่งเพิ่มชื่อผู้นั้นลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งและแจ้งคำสั่งไปยังนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นพร้อมด้วยเหตุผลภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับรายงานในการนี้ให้นายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นปฏิบัติตามคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด้วยวิธีพิมพ์ชื่อเพิ่มเติมเช่นเดียวกับวรรคสอง และแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้องหรือเจ้าบ้านทราบพร้อมด้วยเหตุผลภายในสามวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคำสั่ง
กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นว่า ผู้ยื่นคำร้องหรือผู้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านที่ขอเพิ่มชื่อเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแจ้งให้ผู้ยื่นคำร้อง หรือเจ้าบ้านทราบพร้อมด้วยเหตุผลภายในสามวันนับแต่ วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคำสั่ง
ข้อ 70 กรณีที่ผู้ยื่นคำร้องขอเพิ่มชื่อได้รับแจ้งจากนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นให้เพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตาม ข้อ 69 วรรคสองหรือวรคสี่ แล้ว แต่ไม่ปรากฏรายชื่อของบุคคลดังกล่าวในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นสามารถขอเพิ่มชื่อต่อคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้งได้ โดยใช้หนังสือรับรองการอนุมัติให้เพิ่มชื่อที่นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นออกให้เป็นหลักฐานในการขอเพิ่มชื่อ
เมื่อคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้รับหนังสือรับรองการอนุมัติให้เพิ่มชื่อที่นายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นออกให้ ให้รีบตรวจสอบโดยเร็ว หากเห็นว่าเป็นเอกสารที่ถูกต้องให้เพิ่มชื่อลงในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งชุด ที่ใช้สำหรับการตรวจสอบและหมายเหตุการลงคะแนนด้วยวิธีการเขียนชื่อและรายการเพิ่มเติมต่อใบสุดท้ายของบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งนั้นพร้อมบันทึกสาเหตุของการเพิ่มชื่อไว้ในช่องหมายเหตุ โดยให้ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี กำกับไว้ และเก็บหนังสือรับรองการอนุมัติให้เพิ่มชื่อไว้เป็นหลักฐานพร้อมทั้งบันทึกการให้เพิ่มชื่อ ไว้ในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 12) ด้วย
ข้อ 71 ก่อนวันเลือกตั้ง หากนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใ ห้ดำเนินการเพิ่มชื่อบุคคลใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กรณีมีการร้องคัดค้านการถูกถอนชื่อ ตาม มาตรา 40 แห่ง พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แล้ว ให้ดำเนินการเพิ่มชื่อให้เป็นไปตามนั้น ด้วยวิธีการพิมพ์ชื่อและรายการเพิ่มเติมเช่นเดียวกับ ข้อ 69 โดยอนุโลม
ข้อ 72 ในวันเลือกตั้ง หากคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง ได้รับแจ้งคำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ให้ดำเนินการเพิ่มชื่อบุคคลใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง กรณีมีการร้องคัดค้านการถูกถอนชื่อ ตาม มาตรา 40 แห่ง พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แล้ว ให้ดำเนินการเพิ่มชื่อให้เป็นไปตามนั้นด้วยวิธีการเขียนชื่อและรายการเพิ่มเติมเช่นเดียวกับ ข้อ 70 วรรคสอง
ข้อ 73 ให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแจ้งรายชื่อบุคคล ที่ได้รับการเพิ่มชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังผู้อำนวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อบันทึกข้อมูลแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้อง

:: ตอนที่ 2 การถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ข้อ 74 กรณีนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพบว่า การจัดทำบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีความผิดพลาดหรือมีเหตุอันควรเชื่อได้ว่า มีการย้ายบุคคลใดเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้ง โดยมิชอบไม่ว่าจะพบเหตุดังกล่าวก่อนหรือหลังการประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้รายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยเร็ว
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรายงานแล้ว ให้รีบพิจารณาโดยเร็ว หากเห็นว่าบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งใดมีความผิดพลาด หรือปรากฏชื่อบุคคลผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง หรือได้มีการย้ายบุคคลใดเข้ามาในทะเบียนบ้านเพื่อประโยชน์ในการเลือกตั้งโดยมิชอบจริง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคำสั่งให้แก้ไข หรือถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และแจ้งคำสั่งไปยังนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ในการนี้ให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นปฏิบัติ ตามคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยให้ดำเนินการขีดฆ่าชื่อออก พร้อมบันทึกสาเหตุของการถอนชื่อไว้ในช่องหมายเหตุและลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี กำกับไว้ แล้วแจ้งให้เจ้าบ้านทราบภายในสามวันนับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายมีคำสั่ง
ข้อ 75 กรณีผู้มีสิทธิเลือกตั้งเห็นว่า ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งมีชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏอยู่ ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งนั้นยื่นคำร้องขอถอนชื่อผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวออกจากบัญชีรายชื่อ ผู้มีสิทธิเลือกตั้งต่อนายทะเบียนอำเภอ หรือนายทะเบียนท้องถิ่นก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวัน
เมื่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้พิจารณาคำร้องแล้วเห็นว่า มีหลักฐานพอเชื่อได้ว่า ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งดังกล่าวเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้สั่งถอนชื่อผู้นั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยให้ดำเนินการขีดฆ่าชื่อออกพร้อมบันทึกสาเหตุของการถอนชื่อไว้ในช่องหมายเหตุและลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี กำกับไว้ แล้วให้แจ้งคำสั่งให้ผู้ยื่นคำร้องและเจ้าบ้านทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับคำร้อง
กรณีนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ถูกขอถอนชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้รายงานพร้อมแสดงเหตุผลเป็นลายลักษณ์อักษรต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาโดยเร็ว
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับรายงานแล้วให้รีบพิจารณาโดยเร็ว หากเห็นว่า ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ถูกขอถอนชื่อเป็นผู้ไม่มีสิทธิเลือกตั้ง ให้มีคำสั่งถอนชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง และแจ้งคำสั่งไปยังนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ในการนี้ให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นปฏิบัติ ตามคำสั่งของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น โดยให้ดำเนินการขีดฆ่าชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พร้อมบันทึกสาเหตุของการถอนชื่อไว้ในช่องหมายเหตุและลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี กำกับไว้ แล้วให้แจ้งคำสั่งให้ผู้ยื่นคำร้องทราบ
กรณีคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาเห็นว่า ผู้มีชื่ออยู่ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่ถูกขอถอนชื่อเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้สั่งยกคำร้องและแจ้งคำสั่งไปยังนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับรายงาน ในการนี้ให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแจ้งคำสั่งยกคำร้องให้ผู้ยื่นคำร้องทราบภายในสามวัน นับแต่วันที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคำสั่ง
ข้อ 76 กรณีที่เจ้าบ้านผู้ใดเห็นว่า ในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งปรากฏชื่อบุคคลอื่นมีรายการที่อยู่ตามหลักฐานทะเบียนบ้านของตน โดยที่บุคคลนั้นมิได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านดังกล่าวจริงให้เจ้าบ้าน หรือผู้ซึ่งเจ้าบ้านมอบหมายนำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้านไปแสดงเป็นหลักฐานต่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่น ก่อนวันเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสิบวันหรือนำหลักฐานดังกล่าวไปแสดงต่อคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง
เมื่อนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลนั้นมิได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านดังกล่าวจริง ให้มีคำสั่งถอนชื่อบุคคลนั้นออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยให้ดำเนินการขีดฆ่าชื่อออก พร้อมบันทึกสาเหตุของการถอนชื่อไว้ในช่องหมายเหตุ และลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี กำกับไว้ แล้วแจ้งคำสั่งให้เจ้าบ้านหรือผู้ซึ่งเจ้าบ้านมอบหมายทราบภายในสามวันนับแต่วันที่ได้รับหลักฐานจากเจ้าบ้าน
กรณีที่เจ้าบ้านหรือผู้ซึ่งเจ้าบ้านมอบหมายนำสำเนาทะเบียนบ้านฉบับเจ้าบ้าน หรือหลักฐานอื่นใดไปแสดงต่อคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งในวันเลือกตั้ง หากพิจารณาแล้วเห็นว่า บุคคลนั้นมิได้มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านดังกล่าวจริง ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งมีคำสั่งถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง โดยให้ดำเนินการขีดฆ่าชื่อออก พร้อมบันทึกสาเหตุของการถอนชื่อไว้ในช่องหมายเหตุและให้ประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี กำกับไว้ และให้มีการบันทึกการถอนชื่อไว้ในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 12) ด้วย
ข้อ 77 กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มีคำสั่งถอนชื่อบุคคลใดออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตาม ข้อ 75 วรรคสี่ หรือนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นมีคำสั่งถอนชื่อบุคคลใดออกจากบัญชีราย ชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ตาม ข้อ 75 วรรคสอง หรือ ข้อ 76 วรรคสอง ถ้าผู้ที่ถูกถอนชื่อออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งมีหลักฐานแสดงว่าเป็นผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ยื่นคำร้องคัดค้านการถูกถอนชื่อต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แล้วให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรีบตรวจสอบข้อเท็จจริงแล้ววินิจฉัยโดยเร็ว คำวินิจฉัยของคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นให้เป็นที่สุด
กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมีคำวินิจฉัย ให้เพิ่มชื่อบุคคลใดในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ให้ดำเนินการเพิ่มชื่อโดยปฏิบัติตาม ข้อ 71 และ ข้อ 72 แล้วแต่กรณี
ข้อ 78 ให้นายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกถอนชื่อ ออกจากบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งไปยังผู้อำนวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อบันทึกแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้อง

:: ส่วนที่ 4 การเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
ข้อ 79 กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งมีคำสั่ง หรือศาลมีคำพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนสิทธิเลือกตั้งของบุคคลใด และคณะกรรมการการเลือกตั้งได้รับแจ้งคำพิพากษานั้นแล้ว ให้จัดให้มีการบันทึกลงในทะเบียนการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง
เมื่อมีประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใดแล้ว ให้สำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งแจ้งรายชื่อบุคคลที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทราบทันที
ข้อ 80 เมื่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับแจ้งรายชื่อ บุคคลที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งจากคณะกรรมการการเลือกตั้ง ตาม ข้อ 79 วรรคสอง ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งต่อ ผู้อำนวยการทะเบียนกลางหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเพื่อจัดทำหรือแก้ไขบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งให้ถูกต้อง
ข้อ 81 กรณีนายทะเบียนอำเภอหรือนายทะเบียนท้องถิ่นได้ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตาม ข้อ 66 แล้ว ให้ตรวจสอบว่ามีชื่อของบุคคลที่ถูกเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งหรือไม่ หากมีก็ให้ใช้วิธีขีดฆ่าออกโดยบันทึกสาเหตุไว้ในช่องหมายเหตุและลงลายมือชื่อ วัน เดือน ปี กำกับไว้

:: หมวด 5 การนับคะแนนเลือกตั้ง
ข้อ 82 การนับคะแนนเลือกตั้งให้กระทำ ณ ที่เลือกตั้งของแต่ละหน่วยเลือกตั้ง เมื่อปิดการลงคะแนนเลือกตั้งแล้ว ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเปิดหีบบัตรเลือกตั้งออกเพื่อนับคะแนนเลือกตั้งทันที การเปิดหีบบัตรเลือกตั้งและนับคะแนนเลือกตั้งนี้ต้องกระทำโดยเปิดเผยจะเลื่อนหรือประวิงเวลาไม่ได้
กรณีที่มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่นพร้อมกัน ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นผู้กำหนด ว่าจะให้มีการนับบัตรเลือกตั้งประเภทใดก่อนหรือหลัง
ข้อ 83 วิธีการนับคะแนนเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแบ่งหน้าที่ในการนับคะแนนเลือกตั้ง โดยให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคนหนึ่งหยิบบัตรเลือกตั้งทีละบัตรออกจากหีบบัตรเลือกตั้ง และให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งวินิจฉัยว่า บัตรเลือกตั้งนั้นเป็นบัตรดีหรือบัตรเสีย ถ้าเป็นบัตรดีให้ขานว่า "บัตรดี" ถ้าเป็นบัตรเสีย ให้ขานว่า "บัตรเสีย"
กรณีมีบัตรเสียตามวรรคหนึ่ง ให้แยกออกไว้อีกส่วนหนึ่งต่างหากและให้สลักหลังว่า "เสีย" พร้อมทั้งให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามคนลงลายมือชื่อกำกับไว้ โดยให้แยกบัตรเสียออกไว้เป็นส่วนหนึ่งต่างหาก
ในการนับคะแนนเลือกตั้ง ให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งเป็นผู้กรอกคะแนนตามแบบขีดคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 13) โดยปรับปรุงขนาดของแบบให้มีความเหมาะสม และนำไปติดไว้บนกระดานหรือผนังอาคารเพื่อแสดงให้ประชาชนได้เห็นอย่างชัดเจน
ให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งคนหนึ่งเป็นผู้อ่านหมายเลขประจำตัวผู้สมัคร ที่มีการทำเครื่องหมายกากบาทปรากฏอยู่ในบัตรเลือกตั้ง โดยให้ออกเสียงดังๆ และชูบัตรให้ตัวแทนผู้สมัคร กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งและประชาชนที่อยู่ ณ ที่นั้น ได้เห็นด้วย
เมื่อได้อ่านหมายเลขประจำตัวผู้สมัครคนใดแล้ว ให้ผู้กรอกคะแนนขีดคะแนนหนึ่งขีดตรงช่องกรอกคะแนนของผู้สมัครที่เป็นเจ้าของหมายเลขประจำตัวนั้น สำหรับการขีดคะแนนให้ใช้วิธีขีดหนึ่งต่อหนึ่งคะแนน แต่เมื่อถึงขีดที่ 5 ให้ขีดขวางทับเส้น 4 ขีดแรก ดังเช่นรูป //// หรือ //// หรือ //// เป็นต้น เพื่อสะดวกแก่การนับคะแนนเลือกตั้งและให้ทำเช่นนี้เรื่อยไปทุก 5 ขีด
แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 13) ซึ่งได้ใช้ขีดคะแนนเลือกตั้งถูกต้องแล้ว ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งลงลายมือชื่อกำกับไว้ทุกแผ่น
ข้อ 84 เมื่อหยิบบัตรเลือกตั้งออกจากหีบบัตรเลือกตั้งหมดแล้ว ให้แสดงหีบบัตรเลือกตั้งว่าไม่มีบัตรเลือกตั้งเหลืออยู่ในหีบบัตรนั้น ให้บุคคลที่อยู่บริเวณที่เลือกตั้งเห็นได้โดยสะดวกและชัดเจน
ข้อ 85 เมื่อเสร็จสิ้นการขีดคะแนนเลือกตั้งแล้ว ให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจัดการรวมคะแนนและตรวจสอบคะแนนในแบบขีดคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 13) ให้ถูกต้อง
หากตรวจสอบผลการรวมคะแนนเลือกตั้งแล้วไม่ถูกต้อง หรือจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ใช้นับคะแนนไม่ตรงกับจำนวนผู้มาแสดงตนและรับบัตรเลือกตั้ง หรือจำนวนบัตรเลือกตั้งทั้งหมดที่มีไม่ตรงกับจำนวนบัตรเลือกตั้งที่ได้รับมาให้ตรวจสอบใหม่ให้ถูกต้องตามความเป็นจริง และหากตรวจสอบแล้วยังไม่ถูกต้องหรือไม่ตรงกับจำนวนผู้มาแสดงตนหรือรับบัตรเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนับคะแนนเลือกตั้งใหม่ ถ้านับคะแนนเลือกตั้งใหม่แล้วยังไม่ถูกต้อง ให้บันทึกไว้ในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 12) และรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทันที เพื่อวินิจฉัยและรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เพื่อพิจารณาว่าจะสมควรรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้ง มีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือนับคะแนนใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้นหรือไม่
เมื่อคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งรวมผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ณ ที่หน่วยเลือกตั้งเสร็จสิ้นแล้ว ให้ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 14 และปิดประกาศไว้ให้ประชาชนทราบ ณ ที่เลือกตั้งนั้น แล้วรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรวบรวมผลการนับคะแนนเลือกตั้งของทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น

:: หมวด 6 การเปลี่ยนที่เลือกตั้งใหม่ การงดการลงคะแนนเลือกตั้งการงดการนับคะแนนเลือกตั้ง และการลงคะแนนเลือกตั้งใหม่
ข้อ 86 ก่อนวันเลือกตั้ง ถ้าการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใด ไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย หรือเหตุสุดวิสัยอย่างอื่น ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นกำหนดที่เลือกตั้งใหม่ ในตำบลเดียวกันที่ผู้มีสิทธิเลือกตั้งสามารถไปลงคะแนนเลือกตั้งได้โดยสะดวก ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 6 โดยเร็ว และปิดประกาศไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการผู้ใหญ่และที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร แต่ถ้าไม่อาจกำหนดที่เลือกตั้งใหม่ในตำบลเดียวกันได้ และเป็นการไม่สะดวกสำหรับผู้มีสิทธิเลือกตั้งที่จะไปลงคะแนนเลือกตั้งในตำบลอื่น ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 20 และปิดประกาศไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการผู้ใหญ่บ้านและที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร แล้วรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว
ข้อ 87 กรณีที่มีเหตุ ตาม ข้อ 86 เกิดขึ้นในวันเลือกตั้งให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 21 และปิดประกาศไว้ที่บริเวณใกล้ที่เลือกตั้ง แล้วรายงานต่อผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว
ข้อ 88 เมื่อได้ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใด ตาม ข้อ 86 และ ข้อ 87 แล้วให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้ง ใหม่ในหน่วยเลือกตั้งนั้น ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 22 ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่เหตุที่ทำให้ไม่อาจลงคะแนนได้นั้นสงบลงแล้ว และต้องประกาศก่อนวันลงคะแนนใหม่เป็นการล่วงหน้าไม่น้อยกว่าสามวัน โดยให้ปิดประกาศไว้ ณ ที่ว่าการอำเภอ ที่ทำการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ทำการผู้ใหญ่บ้าน และที่ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเห็นสมควร
การประกาศตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจารณาให้ความเห็นชอบและรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว
ข้อ 89 กรณีที่มีการประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใด ตาม ข้อ 88 และอยู่ในระหว่างการลงคะแนนเลือกตั้ง ให้ระงับการจ่ายบัตรเลือกตั้งและให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งนำบัตรเลือกตั้งที่เหลือมาทำเครื่องหมาย โดยให้โลหะหรือวัตถุอื่นเจาะทะลุบัตรเลือกตั้งทุกฉบับพร้อมทั้งปกหน้าและปกหลัง แล้วใช้เชือกร้อยรูผูกรวมให้เป็นปึกเดียวและประจำครั่งทับปมเชือกไว้ หรือกระทำด้วยวิธีการอื่นใดที่สามารถป้องกันมิให้ใช้บัตรเลือกตั้งที่เหลืออยู่ลงคะแนนเลือกตั้ง ได้แล้วนำหีบบัตรเลือกตั้งส่งให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทันทีพร้อมรายงานการส่งหีบบัตรและบันทึกเหตุของการงดลงคะแนนเลือกตั้งไว้ในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 12)
ข้อ 90 กรณีการนับคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งใด ไม่สามารถกระทำได้เนื่องจากเกิดจลาจล อุทกภัย อัคคีภัย หรือเหตุสุดวิสัยอย่างอื่น ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งประกาศงดการนับคะแนนเลือกตั้งในหน่วยเลือกตั้งนั้น ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 23 และให้หยุดทำการนับคะแนนเลือกตั้งและให้นำบัตรเลือกตั้งทั้งหมดบรรจุลงในถุงวัสดุใส พร้อมทั้งเขียนจำนวนบัตรเลือกตั้งที่อยู่ในถุงวัสดุใสแล้วนำใส่ในหีบบัตรเลือกตั้ง ปิดหีบบัตรเลือกตั้ง และมัดหีบบัตรเลือกตั้งด้วยเชือกแล้วผูกปมเชือกไว้ด้านข้างหีบบัตรเลือกตั้ง และประจำครั่งทับปมเชือกหรือกระทำด้วยวิธีการอื่นใดที่สามารถป้องกันมิให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งได้ แล้วนำหีบบัตรเลือกตั้งส่งให้กับคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นทันที พร้อมรายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้งและบันทึกเหตุของการงดการนับคะแนนไว้ในสมุดรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 12) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรายงานต่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดและคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบโดยเร็ว และให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจารณากำหนดวันและสถานที่นับคะแนนต่อไป โดยต้องไม่เกินสามวันนับแต่เหตุดังกล่าวสิ้นสุดลง

:: หมวด 7 การประกาศผลการเลือกตั้ง
ส่วนที่ 1 การรวมผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
ข้อ 91 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้รับรายงานประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 14) จากคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งแล้ว ให้รีบรวมผลคะแนนเลือกตั้งของทุกหน่วยเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น และให้จัดทำประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้งของเขตเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 15 แล้วปิดประกาศไว้ ณ สำนักงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนั้น พร้อมทั้งรายงานให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดโดยเร็ว

:: ส่วนที่ 2 การประกาศผลการเลือกตั้ง
ข้อ 92 เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้รับประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 15) จากคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ถ้าไม่มีผู้ใดร้องเรียนและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เห็นว่าการเลือกตั้งและการนับคะแนนเลือกตั้งเป็นไปโดยสุจริตและเที่ยงธรรม ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งเพื่อประกาศผลการเลือกตั้ง ดังนี้
(1) เขตเลือกตั้งใดที่มีจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นได้หนึ่งคนให้ผู้สมัครที่ได้รับคะแนนเลือกตั้งสูงสุดเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง
(2) เขตเลือกตั้งใดที่มีสมาชิกสภาท้องถิ่นมากกว่า หนึ่งคนให้ผู้สมัครซึ่งได้รับคะแนนเลือกตั้งสูงสุด เรียงตามลำดับจนครบจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะพึงมีได้ในเขตเลือกตั้งนั้นเป็นผู้ได้รับการเลือกตั้ง
กรณีตามวรรคหนึ่ง ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งเห็นว่าการเลือกตั้ง และการนับคะแนนเลือกตั้งเป็นไปด้วยความสุจริตและเที่ยงธรรม และได้ดำเนินการประกาศผลการเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 17 แล้วให้ประธานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด ออกหนังสือรับรองผลการเลือกตั้งให้แก่ผู้สมัครที่ได้รับเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 18
ก่อนประกาศผลการเลือกตั้ง ถ้าคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดได้รับเรื่องร้องเรียนหรือเห็นว่ามีการทุจริตในการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนเลือกตั้ง ให้ดำเนินการสืบสวนสอบสวนตามระเบียบเกี่ยวกับการสืบสวนสอบสวนของคณะกรรมการการเลือกตั้ง เมื่อดำเนินการแล้วให้เสนอความเห็นพร้อมด้วยสำเนาและเอกสารหลักฐานที่เกี่ยวข้องต่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง เพื่อพิจารณาว่าจะสมควรมีคำสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่หรือนับคะแนนเลือกตั้งใหม่หรือไม่
กรณีที่คณะกรรมการการเลือกตั้งสั่งให้มีการเลือกตั้งใหม่ ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประกาศให้มีการเลือกตั้งใหม่ ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 2
ข้อ 93 ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัดจัดทำทะเบียนสมาชิกสภาท้องถิ่น หรือผู้บริหารท้องถิ่นไว้เป็นหลักฐาน ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 19 และรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งทราบด้วย

:: ส่วนที่ 3 การประกาศให้มีการเลือกตั้ง สมาชิกสภาท้องถิ่นเพิ่มเติมหรือเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นใหม่
ข้อ 94 กรณีที่มีผู้สมัครสมาชิกสภาท้องถิ่นน้อยกว่าหรือเท่ากับสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้ง หรือในกรณีที่เขตเลือกตั้งใดมีผู้สมัครรับเลือกตั้ง เป็นผู้บริหารท้องถิ่นมีจำนวนผู้สมัครรับเลือกตั้งเท่ากับจำนวนผู้บริหารท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ผู้สมัครนั้นจะได้รับเลือกตั้งต่อเมื่อได้คะแนนเลือกตั้งไม่น้อยกว่าร้อยละสิบของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในการเลือกตั้งนั้น ในกรณีผู้สมัครใดได้รับคะแนนเลือกตั้งไม่ถึงร้อยละสิบของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้ไม่ได้รับการเลือกตั้ง
ถ้าผู้สมัครรับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ได้รับเลือกตั้งเป็นสมาชิกสภาท้องถิ่นน้อยกว่าจำนวนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่จะพึงมีในเขตเลือกตั้งนั้น ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด เพื่อประกาศให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นเพิ่มเติมให้ครบจำนวน ตามแบบ ส.ถ. 3
กรณีที่มีผู้สมัครเป็นผู้บริหารท้องถิ่นตามวรรคหนึ่ง ได้รับคะแนนเลือกตั้งไม่ถึงร้อยละสิบของจำนวนผู้มีสิทธิเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งนั้น ให้ถือว่าเป็นผู้ไม่ได้รับการเลือกตั้งแล้วให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รายงานคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดเพื่อประกาศให้มีการเลือกตั้งผู้บริหารท้องถิ่นใหม่ ตามแบบ ผ.ถ. 3

:: หมวด 8 การเก็บรักษาและทำลายเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ส่วนที่ 1 การเก็บรักษา
ข้อ 95 ให้ผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่งตั้ง คณะกรรมการขึ้นอย่างน้อยหนึ่งคณะประกอบด้วย ประธานกรรมการหนึ่งคน และกรรมการอีกอย่างน้อยสองคน เพื่อทำหน้าที่กำกับดูแลและรับผิดชอบเกี่ยวกับการเก็บรักษา และทำลายเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งหลังจากสิ้นสุดการนับคะแนนเลือกตั้ง
ข้อ 96 เมื่อการนับคะแนนเลือกตั้งเสร็จแล้ว คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจะต้องเก็บเอกสารและสิ่งของต่างๆ ไว้ในถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) ดังนี้
(1) บัตรดีที่นับเป็นคะแนนเลือกตั้งแล้ว บัตรที่มีการทำเครื่องหมายลงในช่องไม่ลงคะแนนและบัตรเสีย โดยแยกแต่ละประเภทบรรจุในถุงวัสดุใส (ชั้นใน)
(2) แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 13) ที่ได้ใช้ในการขีดคะแนนเลือกตั้งทั้งหมด
(3) ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 14) จำนวนหนึ่งชุด
ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งบันทึกข้อมูลจำนวนบัตรดีที่นับเป็นคะแนน บัตรที่มีการทำเครื่องหมายลงในช่องไม่ลงคะแนนและบัตรเสีย ลำดับที่ของหน่วยเลือกตั้ง ที่เลือกตั้ง เสร็จแล้วนำใส่ในถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) ในลักษณะที่สามารถมองเห็นได้ว่าเป็นถุงวัสดุใสของหน่วยเลือกตั้งใด และทำการปิดถุงวัสดุใสเพื่อป้องกันการเปิดถุงวัสดุใส
ข้อ 97 เมื่อได้บรรจุสิ่งของ ตาม ข้อ 96 แล้ว ให้นำถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) ใส่ลงในหีบบัตรเลือกตั้งและให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปิดหีบบัตรเลือกตั้งพร้อมทั้งใส่กุญแจหรือสายรัดทุกแห่งเสร็จแล้ว ให้มัดหีบบัตรเลือกตั้งด้วยเชือกและประจำครั่งทับปมเชือก หรือกระทำด้วยวิธีอื่นใดที่สามารถป้องกันมิให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้งได้ ให้กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งปิดช่องใส่บัตรเลือกตั้งของหีบบัตรเลือกตั้งโดยนำสำเนาประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 14) มาปิดทับช่องใส่บัตรเลือกตั้งแล้วติดเทปกาวใสเพื่อป้องกันการทุจริตหรือเปลี่ยนหีบบัตรเลือกตั้ง
ข้อ 98 เมื่อคณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งได้ดำเนินการ ตาม ข้อ 97 แล้ว ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งไม่น้อยกว่าสามคนดำเนินการนำส่งสิ่งต่อไปนี้ ให้แก่คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายโดยเร็ว คือ
(1) บัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 9) ชุดที่ให้ผู้มีสิทธิเลือกตั้งใช้ลงคะแนนเลือกตั้ง
(2) สมุดรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 12)
(3) ประกาศรายการเกี่ยวกับจำนวนบัตรเลือกตั้งเมื่อเสร็จสิ้นการลงคะแนนแล้ว (ส.ถ./ผ.ถ. 34) จำนวนหนึ่งชุด
(4) ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง (ส.ถ./ผ.ถ. 14) จำนวนสองชุด
(5) บัตรเลือกตั้งที่เหลือทั้งหมด
(6) หีบบัตรเลือกตั้งพร้อมด้วยกุญแจหรือสายรัด
(7) คูหาลงคะแนนเลือกตั้งทั้งหมด สิ่งของอื่นๆ เช่น ธงชาติ ป้าย และอุปกรณ์เกี่ยวกับการเลือกตั้งต่างๆ เป็นต้น
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้ง ประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับเอกสารหลักฐานตามวรรคหนึ่งแล้ว ให้ส่งบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งตาม (1) ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดโดยเร็ว
ในการดำเนินการตามวรรคหนึ่ง ให้คณะกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้งจัดทำรายงานการนำส่งหีบบัตรเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 16 จำนวนสองชุด เพื่อให้ผู้มอบและผู้รับมอบเก็บรักษาไว้คนละหนึ่งชุด
ข้อ 99 ในการนำหีบบัตรและสิ่งของ ตาม ข้อ 98 ส่งคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมาย ให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำที่เลือกตั้งของหน่วยเลือกตั้งมีหน้าที่รับผิดชอบร่วมเดินทางไปด้วย
ข้อ 100 การจัดเก็บบัตรเลือกตั้ง ให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นหรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการ ดังนี้
(1) เปิดหีบบัตรเลือกตั้งนำถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) ออกจากหีบบัตรเลือกตั้งแล้วรวมถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) จัดเก็บในหีบบัตรเลือกตั้งใดหีบบัตรเลือกตั้งหนึ่งโดยห้ามมิให้เปิดถุงวัสดุใส
(2) เมื่อหีบบัตรเลือกตั้งเต็มให้ปิดหีบบัตรเลือกตั้ง โดยใช้เทปกาวใสปิดรอบรอยต่อของหีบบัตรเลือกตั้งและมัดหีบบัตรเลือกตั้งด้วยเชือก เสร็จแล้วให้ประจำครั่งทับปมเชือกหรือกระทำด้วยวิธีการอื่นใดที่สามารถป้องกันมิให้เปิดหีบบัตรเลือกตั้ง ได้และบรรจุถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) ไว้ในหีบบัตรเลือกตั้งอื่นต่อไปจนครบทุกถุง
(3) บันทึกจำนวนถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) ที่บรรจุในหีบบัตรเลือกตั้ง ตาม (2) พร้อมระบุด้วยว่าเป็นถุงวัสดุใส (ชั้นนอก) ของหน่วยเลือกตั้งใดไว้ทางด้านข้างของหีบบัตรเลือกตั้ง ตามแบบ ส.ถ./ผ.ถ. 24
เมื่อคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายดำเนินการตามวรรคหนึ่งเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้นำหีบบัตรเลือกตั้ง ตาม (3) ส่งไปเก็บรักษาไว้ในสถานที่ปลอดภัย

:: ส่วนที่ 2 การทำลายเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้ง
ข้อ 101 การทำลายบัตรเลือกตั้งและเอกสารเกี่ยวกับการเลือกตั้งจะทำได้เมื่อพ้นระยะเวลาคัดค้านการเลือกตั้ง ตาม มาตรา 102 แห่ง พระราชบัญญัติ การเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ. 2545 แล้ว ไม่น้อยกว่าเจ็ดวัน
ในกรณีที่มีการร้องเรียน หรือการคัดค้านการเลือกตั้งหรือการนับคะแนนในเขตเลือกตั้งใด หรือกรณีที่มีการฟ้องคดีต่อศาลและศาลมีคำสั่งอายัดบัตรเลือกตั้ง หรือเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด หรือผู้ที่ได้รับมอบหมายเก็บรักษาบัตรเลือกตั้งและเอกสารที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งนั้น ไว้ก่อนจนกว่าคณะกรรมการการเลือกตั้งจะมีคำสั่งให้ทำลายได้หรือจนกว่าคดีจะถึงที่สุด

:: หมวด 9 แบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้ง
ข้อ 102 แบบพิมพ์ที่ใช้ในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นมี ดังนี้
ส.ถ./ผ.ถ. 1 ประกาศให้มีการเลือกตั้ง
ส.ถ./ผ.ถ. 2 ประกาศให้มีการเลือกตั้งเพิ่มเติมหรือใหม่
ส.ถ./ผ.ถ. 3 ประกาศให้มีการเลือกตั้งเพิ่มเติมหรือใหม่
ส.ถ./ผ.ถ. 4 ประกาศกำหนดหน่วยเลือกตั้งและที่เลือกตั้ง
ส.ถ./ผ.ถ. 5 ประกาศเปลี่ยนแปลงเขตของหน่วยเลือกตั้ง
ส.ถ./ผ.ถ. 6 ประกาศเปลี่ยนแปลงที่เลือกตั้ง
ส.ถ./ผ.ถ. 7 คำสั่งแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง
ส.ถ./ผ.ถ. 8 หนังสือแจ้งการแต่งตั้งเจ้าพนักงานผู้ดำเนินการเลือกตั้งและเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง
ส.ถ./ผ.ถ. 9 ประกาศบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ส.ถ./ผ.ถ. 10 หนังสือแจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้งแก่เจ้าบ้าน
ส.ถ./ผ.ถ. 11 แบบคำร้องขอเพิ่มชื่อ/ถอนชื่อในบัญชีรายชื่อผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
ส.ถ./ผ.ถ. 12 สมุดรายงานเหตุการณ์ประจำหน่วยเลือกตั้ง
ส.ถ./ผ.ถ. 13 แบบขีดคะแนนเลือกตั้ง
ส.ถ./ผ.ถ. 14 ประกาศผลการนับคะแนนเลือกตั้ง
ส.ถ./ผ.ถ. 15 ประกาศผลการรวมคะแนนเลือกตั้ง
ส.ถ./ผ.ถ. 16 รายงานการส่งหีบบัตรเลือกตั้ง
ส.ถ./ผ.ถ. 17 ประกาศผลการเลือกตั้ง
ส.ถ./ผ.ถ. 18 หนังสือรับรองการได้รับเลือกตั้ง
ส.ถ./ผ.ถ. 19 ทะเบียนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น
ส.ถ./ผ.ถ. 20 ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งของผู้อำนวยการประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ส.ถ./ผ.ถ. 21 ประกาศงดการลงคะแนนเลือกตั้งของประธานกรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง
ส.ถ./ผ.ถ. 22 ประกาศกำหนดวันลงคะแนนเลือกตั้งใหม่
ส.ถ./ผ.ถ. 23 ประกาศงดการนับคะแนนเลือกตั้ง
ส.ถ./ผ.ถ. 24 บัญชีรายการบรรจุถุงวัสดุใสที่บรรจุในหีบบัตรเลือกตั้ง

:: บทเฉพาะกาล
ข้อ 103 ในวาระเริ่มแรก ภายในหกสิบวันนับจากวันที่ระเบียบนี้มีผลใช้บังคับ ให้คณะกรรมการสรรหา ตาม ข้อ 31 ดำเนินการสรรหากรรมการการเลือกตั้งประจำองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่อยู่ในเขตจังหวัดนั้นตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งกำหนด เพื่อให้คณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัดพิจารณาแต่งตั้งไว้เป็นการล่วงหน้าก่อน มีการประกาศให้มีการเลือกตั้งขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแต่ละแห่ง เพื่อเป็นการเตรียมการและปฏิบัติหน้าที่ตามที่กฎหมายและระเบียบ ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นกำหนดไว้


:: ประกาศ ณ วันที่ 9 มกราคม พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พลตำรวจเอก วาสนา เพิ่มลาภ ประธานกรรมการการเลือกตั้ง

 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update