แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!! รายละเอียดและวิธีการค้นหากฎหมาย ใน กฎหมายดอตคอม
รวม ที่มีประกาศปี 2550
1. พระบรมราชโองการ 2. กฎ 3. กฎกระทรวง
4. แก้คำผิด 5. ข้อกำหนด 6. ข้อบังคับ
7. คำสั่ง 8. คำวินิจฉัย 9. ประกาศ
10. พระราชกฤษฎีกา 11. พระราชบัญญัติ 12. ระเบียบ
13. รัฐธรรมนูญ 14.   15.  
1. พระบรมราชโองการ Top
1. แต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ (จำนวน 100 ราย) อ่าน
2. แต่งตั้งสมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญแทนตำแหน่งที่ว่าง อ่าน
3. เลิกใช้กฎอัยการศึกในบางเขตพื้นที่ อ่าน2. กฎ Top
1. กฎ ก.ก 2. กฎ ก.พ. 3. กฎ ก.ค.ศ.
4. กฎ ก.พ.อ. 5. กฎ ก.ตร. 6. กฎข้อบังคับ
7. กฎสำนักนายกรัฐมนตรี 8.   9.  กฎ ก.ก ไปที่กฎ
1. ว่าด้วยการกำหนดระดับตำแหน่ง และการให้ได้รับเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2550 ข้อมูล
2. ว่าด้วยอำนาจการลงโทษภาคทัณฑ์ ตัดเงินเดือน หรือลดขั้นเงินเดือนข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2550 ข้อมูล
กฎ ก.ค.ศ ไปที่กฎ
1. ว่าด้วยการสอบสวนพิจารณา พ.ศ.2550 อ่าน
2. ว่าด้วยการสั่งให้ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาประจำส่วนราชการ หรือสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา
พ.ศ.2550
ข้อมูล
3. ว่าด้วยการเลื่อนขั้นเงินเดือนของข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ.2550 ข้อมูล
กฎ ก.พ ไปที่กฎ
1. ว่าด้วยการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญได้รับเงินเดือน ฉ.5 พ.ศ.2550 ข้อมูล
กฎ ก.พ.อ. ไปที่กฎ
1. ว่าด้วยโรคที่มีลักษณะต้องห้ามเป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2549 อ่าน
2. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการกลับเข้ารับราชการ การนับวันราชการและเงินเดือน
ที่จะได้รับของผู้ขอกลับเข้ารับราชการ เป็นข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550
อ่าน
3. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการโอนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาไปแต่งตั้ง ให้ดำรงตำแหน่งประเภทผู้บริหารในต่างสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 ข้อมูล
4. ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการแต่งตั้งผู้ขาดคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง พ.ศ.2550 ข้อมูล
กฎ ก.ตร ไปที่กฎ
1. ว่าด้วยการแก้ไขเพิ่มเติมคณะกรรมการพิจารณากลั่นกรองการพิจารณาสั่งลงโทษ ฉ.3 พ.ศ.2550 ข้อมูล
2. ว่าด้วยการกำหนดชื่อตำแหน่งข้าราชการตำรวจที่เรียกชื่ออย่างอื่นและการเทียบตำแหน่งข้าราชการตำรวจ
ที่เรียกชื่ออย่างอื่นกับตำแหน่งข้าราชการตำรวจ ฉ.2 พ.ศ.2550
อ่าน
3. ว่าด้วยการกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการพิจาณณาเลื่อนเงินเดือนข้าราชการตำรวจ ฉ.2 พ.ศ.2550 อ่าน
กฎ ข้อบังคับ ไปที่กฎ
1. สำหรับการตรวจเรือ ฉ.33 พ.ศ.2550 อ่าน
กฎ สำนักนายกรัฐมนตรี ไปที่กฎ
1. ว่าด้วยเครื่องแบบพิเศษสำหรับข้าราชการกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง พ.ศ.2550 ข้อมูล3. กฎกระทรวง Top
1. กำหนดการขยายระยะเวลา 2. กำหนดการรับน้ำหนัก 3. กำหนดกำกับวัตถุออกฤทธิ์
4. กำหนดค่าธรรมเนียม 5. กำหนดเครื่อง 6. กำหนดเงื่อนไข
7. กำหนดจำนวน 8. กำหนดชนิด 9. กำหนดบริเวณ
10. กำหนดแบบ 11. กำหนดประเภท 12. กำหนดมาตรการ
13. กำหนดลักษณะ 14. กำหนดวัตถุ 15. กำหนดส่วนควบ
16. กำหนดสาขา 17. กำหนดหลักเกณฑ์ 18. กำหนดให้
19. กำหนดอัตรา 20. การจดทะเบียน 21. ควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง
22. จัดตั้งส่วนราชการ 23. แบ่งส่วนราชการ 24. ยกเว้นค่าธรรมเนียม
25. ยกเลิกกฎกระทรวง 26. ลดอัตราค่าธรรมเนียม 27. ว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาต
28. ว่าด้วยการคุ้มครองการทำงาน 29. ว่าด้วยการประกอบกิจการ 30. ว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์
31. ว่าด้วยการยกเว้น 32. ว่าด้วยการอนุญาต 33. ว่าด้วยการอบรม
34. ว่าด้วยกลุ่ม 35. ว่าด้วยใบอนุญาต 36. ว่าด้วยรถยนต์
37. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ 38. ให้ใช้บังคับผังเมือง 39. ออกตามความในพรบ.
40. ออกตามความในประมวลรัษฎากร 41.   42.  กำหนดการขยายระยะเวลา กำหนดการรับน้ำหนัก กำหนดกำกับวัตถุออกฤทธิ์ กำหนดค่าธรรมเนียม กำหนดเครื่อง ไปที่กฎกระทรวง
1. กำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม ฉ.4 พ.ศ.2550 อ่าน
2. กำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม ฉ.5 พ.ศ.2550 ข้อมูล
3. กำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม ฉ.6 พ.ศ.2550 ข้อมูล
4. กำหนดการขยายระยะเวลาการใช้บังคับผังเมืองรวม ฉ.7 พ.ศ.2550 ข้อมูล
5. กำหนดการรับน้ำหนัก ความต้านทาน ความคงทนของอาคารและพื้นดินที่รองรับอาคารในการต้านทาน
แรงสั่นสะเทือนของแผ่นดินไหว พ.ศ.2550
ข้อมูล
6. กำหนดกำกับวัตถุออกฤทธิ์ หรือคำเตือน หรือข้อควรระวังการใช้วัตถุออกฤทธิ์ พ.ศ.2550 ข้อมูล
7. กำหนดค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งต่อเนื่องหลายรูปแบบ พ.ศ.2550 ข้อมูล
8. กำหนดค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือและยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือ พ.ศ.2550 ข้อมูล
9. กำหนดค่าธรรมเนียมการทำงานของคนต่างด้าว ฉ.3 พ.ศ.2550 ข้อมูล
10. กำหนดเครื่องอุปกรณ์และส่วนควบของรถที่ใช้ในการขนส่งที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ.2550 ข้อมูล
กำหนดเงื่อนไข กำหนดจำนวน กำหนดชนิด กำหนดบริเวณ กำหนดแบบ กำหนดประเภท ไปที่กฎกระทรวง
1. กำหนดเงื่อนไข วิธีการขอรับใบอนุญาต และการดำเนินการเกี่ยวกับวัสดุนิวเคลียร์พิเศษ วัสดุต้นกำลัง
วัสดุพลอยได้ หรือพลังงานปรมาณู พ.ศ.2550
ข้อมูล
2. กำหนดจำนวนเงินที่ให้เหรียญกษาปณ์ราคาหนึ่งหมื่นหกพันบาทและ ราคาแปดร้อยบาทเป็นเงินที่
ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย พ.ศ.2550
ข้อมูล
3. กำหนดจำนวน หลักเกณฑ์ และวิธีการได้มาของคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษา
สำหรับบุคคลซึ่งมีความสามารถพิเศษ พ.ศ.2550
ข้อมูล
4. กำหนดชนิดของสุราและอัตราภาษีสุรา ฉ.3 พ.ศ.2550 อ่าน
5. กำหนดชนิดหรือประเภทของอาคาร หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการตรวจสอบงานออกแบบ
และคำนวณส่วนต่าง ๆ ของโครงสร้างอาคาร พ.ศ.2550
ข้อมูล
6. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วน
ในท้องที่อ.เกาะลันตา อ.คลองท่อม อ.เมืองกระบี่ อ.เหนือคลอง และอ.อ่าวลึก จ.กระบี่ ฉ.2 พ.ศ.2550
ข้อมูล
7. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง หรือเปลี่ยนการใช้อาคารบางชนิดหรือบางประเภท ในพื้นที่บางส่วน
ในท้องที่อ.บางไทร อ.พระนครศรีอยุธยา อ.บางปะอิน และอ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา ฉ.2 พ.ศ.2550
ข้อมูล
8. กำหนดบริเวณห้ามก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารประเภทป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย
ในพื้นที่บางส่วนในท้องที่อ.บางพลี กิ่งอ.บางเสาธง อ.บางพลี อ.บางบ่อ อ.พระประแดง อ.เมืองสมุทรปราการ
และอ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ พ.ศ.2550
ข้อมูล
9. กำหนดแบบและวิธีการแจ้งการครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองและซากของสัตว์ป่าคุ้มครอง
การออกใบอนุญาตให้ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองชั่วคราว และการออกใบรับรองการครอบครองซาก
ของสัตว์ป่าคุ้มครอง พ.ศ.2550
ข้อมูล
10. กำหนดประเภท ชนิด หรือลักษณะของอาคารที่ต้องได้รับอนุญาตก่อนการสร้าง หรือดัดแปลงต่อเติมภายใน
ระยะไม่เกินสิบห้าเมตรจากเขตทางหลวง พ.ศ.2550
ข้อมูล
กำหนดมาตรการ กำหนดลักษณะ กำหนดวัตถุ กำหนดส่วนควบ กำหนดสาขา กำหนดหลักเกณฑ์ ไปที่กฎกระทรวง
1. กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ.2550 อ่าน
2. กำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 100 ปี กรมทหารม้าที่ 1 รักษาพระองค์ฯ พ.ศ.2550 ข้อมูล
3. กำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการประชุมใหญ่สมาคม ศาลปกครองสูงสุด ระหว่างประเทศ ครั้งที่ 9
พ.ศ.2550
ข้อมูล
4. กำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จ พระนางเจ้า สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสที่องค์การอนามัยโลกทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายรางวัล อาหาร ปลอดภัย พ.ศ.2550
ข้อมูล
5. กำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา
กรมหลวงนราธิวาสราชนครินทร์ ฉลองพระชนมายุ 84 พรรษา พ.ศ.2550
ข้อมูล
6. กำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ 24 พ.ศ.2550 ข้อมูล
7. กำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึก 50 ปี เทคนิคการแพทย์ไทย พ.ศ.2550 ข้อมูล
8. กำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เฉลิมพระชนมพรรษา
75 พรรษา 12 สิงหาคม 2550 พ.ศ.2550
ข้อมูล
9. กำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 80 พรรษา
5 ธันวาคม 2550 พ.ศ.2550
ข้อมูล
10. กำหนดลักษณะของเหรียญกษาปณ์ที่ระลึกการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ ครั้งที่ 24 พ.ศ.2550 ข้อมูล
11. กำหนดลักษณะ ขนาด และสีของแผ่นป้ายทะเบียนรถ ฉ.2 พ.ศ.2550 ข้อมูล
12. กำหนดวัตถุอันตรายและสัตว์ซึ่งอาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของอากาศยานหรือบุคคลในอากาศยาน
พ.ศ.2550
ข้อมูล
13. กำหนดส่วนควบและเครื่องอุปกรณ์ของรถที่ใช้ก๊าซธรรมชาติอัดเป็นเชื้อเพลิง พ.ศ.2550 ข้อมูล
14. กำหนดสาขาวิชาชีพวิศวกรรมและวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม พ.ศ.2550 ข้อมูล
15. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขที่พนักงานสอบสวนต้องปฏิบัติในการ จัดหา ทนายความให้แก่ผู้ต้องหา
ในคดีอาญา พ.ศ.2549
อ่าน
16. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเรียกประกันหรือหลักประกัน การปล่อยชั่วคราวผู้ต้องหา
ในชั้นสอบสวน พ.ศ.2549
อ่าน
17. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออกคำสั่ง การยกเลิกคำสั่ง การทำและการยกเลิกเครื่องหมาย
ห้ามใช้ยานพาหนะ และการใช้ยานพาหนะในขณะที่มีเครื่องหมายห้ามใช้ยานพาหนะ พ.ศ.2550
ข้อมูล
18. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอและการออกใบรับรองปลอดศัตรูพืช พ.ศ.2550 ข้อมูล
19. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และอัตราการจัดสรรเงินกองทุนคุ้มครองพันธุ์พืช
ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2550
ข้อมูล
20. กำหนดหลักเกณฑ์ที่อธิบดีกรมโยธาธิการและผังเมือง แต่งตั้งวิศวกรหรือสถาปนิก เป็นนายช่างตามกฎหมาย
ว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2550
อ่าน
21. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีบำเหน็จบำนาญข้าราชการ ฉ.3 พ.ศ.2550 อ่าน
22. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการจดทะเบียนผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่อง หลายรูปแบบและ
การจดทะเบียนการตั้งตัวแทน พ.ศ.2550
ข้อมูล
23. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับใบอนุญาตตั้งสาขาและการออกใบอนุญาต
ตั้งสาขาในการประกอบกิจการของผู้ประกอบการขนส่งต่อเนื่องจดทะเบียนตาม มาตรา 39 (1) พ.ศ.2550
ข้อมูล
24. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการขอรับใบแทนหนังสือสำคัญแสดงการจดทะเบียนพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ.2550 ข้อมูล
25. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการกระจายอำนาจการบริหารและการจัดการศึกษา พ.ศ.2550 อ่าน
26. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจัดเก็บข้อมูลทะเบียนประวัติราษฎร พ.ศ.2550 อ่าน
27. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการจดทะเบียนชื่อสกุล และค่าธรรมเนียมการออกหนังสือสำคัญ พ.ศ.2550 ข้อมูล
28. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการยื่นอุทธรณ์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคม พ.ศ.2550 ข้อมูล
29. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ ระยะเวลา และอัตราการจ่ายประโยชน์ทดแทนในกรณีชราภาพ พ.ศ.2550 ข้อมูล
30. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอรับใบแทนใบทะเบียน พ.ศ.2550 ข้อมูล
31. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการออก การซื้อขาย การโอน และการใช้ตราสารหนี้เป็นหลักประกัน
พ.ศ.2550
ข้อมูล
32. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขอใช้สิทธิในพันธุ์พืชใหม่ การกำหนดค่าตอบแทน และระยะเวลาการใช้สิทธิในพันธุ์พืชใหม่ พ.ศ.2550 ข้อมูล
33. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการให้คนพิการมีสิทธิได้รับสิ่งอำนวยความสะดวก สื่อ บริการ และความช่วยเหลือ
อื่นใดทางการศึกษา พ.ศ.2550
อ่าน
34. กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการยกเลิกการจัดสรรที่ดิน พ.ศ.2550 ข้อมูล
35. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการแสดงเครื่องหมายมาตรฐานกับผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2550 ข้อมูล
กำหนดให้ กำหนดอัตรา การจดทะเบียน ควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง จัดตั้งส่วนราชการ ไปที่กฎกระทรวง
1. กำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการชลประทานแม่ฮ่องสอน เป็นทางน้ำชลประทาน
ที่จะเรียกเก็บ ค่าชลประทาน พ.ศ.2549
ข้อมูล
2. กำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษาแม่แฝก - แม่งัด เป็นทางน้ำชลประทาน
ที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2550
ข้อมูล
3. กำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำเขาระกำขยายเป็นทางน้ำชลประทาน ที่จะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ.2550
ข้อมูล
4. กำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำคลองช่องลม เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2550 ข้อมูล
5. กำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำบ้านมะนาว เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2549 ข้อมูล
6. กำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำลำพะยัง (ตอนบน) เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
พ.ศ.2550
ข้อมูล
7. กำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยแม่ฮ่องสอน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
พ.ศ.2549
ข้อมูล
8. กำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยลิงโจน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
พ.ศ.2550
ข้อมูล
9. กำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยถ้ำแข้ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
พ.ศ.2550
ข้อมูล
10. กำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยสังเคียบ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
พ.ศ.2550
ข้อมูล
11. กำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยสะแบก เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
พ.ศ.2550
ข้อมูล
12. กำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำหมานตอนบน เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
พ.ศ.2550
ข้อมูล
13. กำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำหนองบ่อ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2549 ข้อมูล
14. กำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำหนองช้างใหญ่ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
พ.ศ.2550
ข้อมูล
15. กำหนดให้ทางน้ำชลประทานอ่างเก็บน้ำห้วยเหล่ายาง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน
พ.ศ.2550
ข้อมูล
16. กำหนดให้ทางน้ำชลประทานคลองส่งน้ำสายใหญ่ฝั่งขวาของแม่น้ำแม่แตง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ.2550
ข้อมูล
17. กำหนดให้ทางน้ำชลประทานในเขตโครงการส่งน้ำและบำรุงรักษารังสิตเหนือ เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บ
ค่าชลประทาน พ.ศ.2550
ข้อมูล
18. กำหนดให้ทางน้ำชลประทานแม่น้ำระยอง เป็นทางน้ำชลประทานที่จะเรียกเก็บค่าชลประทาน พ.ศ.2550 ข้อมูล
19. กำหนดให้ป่าแม่เมาะ ในท้องที่ต.บ้านหวด อ.งาว ต.บ้านดง ต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ และต.บ้านแลง อ.เมืองลำปาง
จ.ลำปาง เป็นป่าสงวนแห่งชาติ พ.ศ.2550
ข้อมูล
20. กำหนดให้หินเป็นหินประดับหรือหินอุตสาหกรรม และดินหรือทรายเป็นดินอุตสาหกรรมหรือทรายอุตสาหกรรม
พ.ศ.2550
ข้อมูล
21. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศ ฉ.1 พ.ศ.2550 ข้อมูล
22. กำหนดอัตราค่าธรรมเนียมใบอนุญาตและใบรับรอง พ.ศ.2550 ข้อมูล
23. กำหนดอัตราเงินค่าทำศพ พ.ศ.2550  
24. การจดทะเบียนการอนุญาตให้ใช้สิทธิ การโอนสิทธิและการรับโอนสิทธิ โดยทางมรดกในพันธุ์พืชใหม่
พ.ศ.2550
ข้อมูล
25. ควบคุมไอน้ำมันเชื้อเพลิง พ.ศ.2550 อ่าน
26. จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยนครพนม กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2550 ข้อมูล
27. จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ กระทรวงศึกษาธิการ ฉ.2 พ.ศ.2550 ข้อมูล
28. จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี กระทรวงศึกษาธิการ ฉ.2 พ.ศ.2550 ข้อมูล
29. จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร กระทรวงศึกษาธิการ ฉ.2 พ.ศ.2550 ข้อมูล
30. จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ กระทรวงศึกษาธิการ ฉ.2 พ.ศ.2550 ข้อมูล
31. จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย กระทรวงศึกษาธิการ ฉ.2 พ.ศ.2550 ข้อมูล
32. จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ กระทรวงศึกษาธิการ ฉ.2 พ.ศ.2550 ข้อมูล
แบ่งส่วนราชการ ยกเว้นค่าธรรมเนียม ยกเลิกกฎกระทรวง ลดอัตราค่าธรรมเนียม ไปที่กฎกระทรวง
1. แบ่งส่วนราชการกรมประชาสัมพันธ์ สำนักนายกรัฐมนตรี ฉ.2 พ.ศ.2550 ข้อมูล
2. แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการต่างประทศ พ.ศ.2550 ข้อมูล
3. แบ่งส่วนราชการสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉ.3 พ.ศ.2550 ข้อมูล
4. แบ่งส่วนราชการสำนักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี ฉ.2 พ.ศ.2550 ข้อมูล
5. แบ่งส่วนราชการสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน พ.ศ.2550 ข้อมูล
6. ยกเว้นค่าธรรมเนียมการใช้ยานยนตร์บนทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 และทางหลวงพิเศษหมายเลข 9
ในช่วงเทศกาลสงกรานต์และปีใหม่เป็นประจำทุกปี พ.ศ.2550
ข้อมูล
7. ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตใช้เรือสำหรับเรือที่ได้รับความเสียหายจาก ธรณีพิบัติภัย พ.ศ.2550 ข้อมูล
8. ยกเว้นค่าธรรมเนียมใบอนุญาตทำงานของคนต่างด้าวสัญชาติลาวและกัมพูชา ซึ่งผ่านการพิสูจน์สัญชาติและได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร พ.ศ.2550 ข้อมูล
9. ยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบกบางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ.2550 ข้อมูล
10. ยกเลิกกฎกระทรวงซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์บางฉบับที่ไม่เหมาะสมกับกาลปัจจุบัน พ.ศ.2550 ข้อมูล
11. ลดอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับห้างหุ้นส่วนและบริษัทจำกัดในพื้นที่เขตพัฒนาพิเศษเฉพาะกิจ พ.ศ.2550 ข้อมูล
ว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาต ว่าด้วยการคุ้มครองการทำงาน ว่าด้วยการประกอบกิจการ ไปที่กฎกระทรวง
1. ว่าด้วยการขอและการออกใบอนุญาตจัดตั้งสนามบิน พ.ศ.2550 ข้อมูล
2. ว่าด้วยการคุ้มครองการทำงานและผลประโยชน์ตอบแทนของผู้ปฏิบัติงานในสถาบันอุดมศึกษาเอกชน พ.ศ.2549 อ่าน
3. ว่าด้วยการประกอบกิจการสถานพยาบาล ฉ.2 พ.ศ.2550 ข้อมูล
ว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์ ว่าด้วยการยกเว้น ว่าด้วยการอนุญาต ว่าด้วยการอบรม ว่าด้วยกลุ่ม ไปที่กฎกระทรวง
1. ว่าด้วยการดำรงสินทรัพย์สภาพคล่องของสหกรณ์ พ.ศ.2550 ข้อมูล
2. ว่าด้วยการยกเว้น ผ่อนผัน หรือกำหนดเงื่อนไขในการปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร พ.ศ.2550 อ่าน
3. ว่าด้วยการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ ประเภทและระบบความปลอดภัย
ของโรงมหรสพ และอัตราค่าธรรมเนียมสำหรับการอนุญาตให้ใช้อาคารเพื่อประกอบกิจการโรงมหรสพ พ.ศ.2550
ข้อมูล
4. ว่าด้วยการอบรมหรือถ่ายทอดความรู้ในวิชาชีพสำหรับผู้ขอขึ้นทะเบียนและรับใบอนุญาต
เป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย พ.ศ.2550
ข้อมูล
5. ว่าด้วยกลุ่มภารกิจ ฉ.6 พ.ศ.2550 ข้อมูล
ว่าด้วยใบอนุญาต ว่าด้วยรถยนต์ ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ให้ใช้บังคับผังเมือง ไปที่กฎกระทรวง
1. ว่าด้วยใบอนุญาตผู้ประจำหน้าที่ พ.ศ.2550 ข้อมูล
2. ว่าด้วยรถยนต์รับจ้างบรรทุกคนโดยสารไม่เกินเจ็ดคนที่จดทะเบียนในเขตกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2550 ข้อมูล
3. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการโอนกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุที่มิใช่ที่ดินที่เป็นสาธารณสมบัติ ของแผ่นดินที่ใช้
เพื่อประโยชน์ ของแผ่นดินโดยเฉพาะ พ.ศ.2550
อ่าน
4. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนทับกวาง จ.สระบุรี พ.ศ.2550 ข้อมูล
5. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนบ้านแพรก - โรงช้าง - มหาราช จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2550 ข้อมูล
6. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมชุมชนหินกอง - โคกแย้ จ.สระบุรี พ.ศ.2550 ข้อมูล
7. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองชัยภูมิ พ.ศ.2550 ข้อมูล
8. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเชียงราย พ.ศ.2550 อ่าน
9. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองนครราชสีมา ฉ.2 พ.ศ.2550 อ่าน
10. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเพชรบุรี พ.ศ.2550 อ่าน
11. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองเพชรบูรณ์ พ.ศ.2550 ข้อมูล
12. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองพังงา พ.ศ.2550 ข้อมูล
13. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองสมุทรสาคร พ.ศ.2550 ข้อมูล
14. ให้ใช้บังคับผังเมืองรวมเมืองหนองเสือ - คลองหลวง - ธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี พ.ศ.2550 อ่าน
ออกตามความในพรบ. ออกตามความในประมวลรัษฎากร ไปที่กฎกระทรวง
1. ฉ.38 พ.ศ.2550 ออกตามความในพรบ. การเดินอากาศ พ.ศ.2497 ข้อมูล
2. ฉ.61 พ.ศ.2550 ออกตามความในพรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 อ่าน
3. ฉ.62 พ.ศ.2550 ออกตามความในพรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 ข้อมูล
4. ฉ.24 พ.ศ.2550 ออกตามความในพรบ. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ.2485 ข้อมูล
5. ฉ.25 พ.ศ.2550 ออกตามความในพรบ. ควบคุมการแลกเปลี่ยนเงิน พ.ศ.2485 ข้อมูล
6. ฉ.19 พ.ศ.2550 ออกตามความในพรบ. จราจรทางบก พ.ศ.2522 อ่าน
7. ฉ.20 พ.ศ.2550 ออกตามความในพรบ. จราจรทางบก พ.ศ.2522 อ่าน
8. ฉ.3 พ.ศ.2550 ออกตามความในพรบ. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร พ.ศ. 2509 ข้อมูล
9. ฉ.11 พ.ศ.2550 ออกตามความในพรบ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 อ่าน
10. ฉ.12 พ.ศ.2550 ออกตามความในพรบ. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ และพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 อ่าน
11. ฉ.22 พ.ศ.2550 ออกตามความในพรบ. บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ. 2526 ข้อมูล
12. ฉ.29 พ.ศ.2550 ออกตามความในพรบ. ยาสูบ พ.ศ.2509 ข้อมูล
13. ฉ.19 พ.ศ.2550 ออกตามความในพรบ. โรงงาน พ.ศ.2535 ข้อมูล
14. ฉ.146 พ.ศ.2550 ออกตามความในพรบ. ศุลกากร พ.ศ.2469 ว่าด้วยหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการใช้และการกำหนดราคาศุลกากร ข้อมูล
15. ฉ.11 พ.ศ.2550 ออกตามความในพรบ. ส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 ข้อมูล
16. ฉ.24 พ.ศ.2550 ออกตามความในพรบ. หลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ พ.ศ.2535 ข้อมูล
17. ฉ.17 (พ.ศ.2550) ออกตามความในพรบ. อาวุธปืน เครื่องกระสุนปืน วัตถุระเบิด ดอกไม้เพลิง และสิ่งเทียมอาวุธปืน
พ.ศ.2490
ข้อมูล
18. ฉ.264 พ.ศ.2550 ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ข้อมูล
4. แก้คำผิด Top
1. แก้คำผิด ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ฉ.4
พ.ศ.2550
อ่าน
2. แก้คำผิด พรบ. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 (ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 124 ตอนที่ 16 ก
ลงวันที่ 19 มีนาคม 2550)
อ่าน
3. แก้คำผิด คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ คำวินิจฉัยที่ 3-5/2550 ข้อมูล
4. แก้คำผิด พรบ. ระเบียบข้าราชการการเมือง ฉ.2 ข้อมูล
5. แก้คำผิด พรบ. โอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
ไปเป็นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2550 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ฉบับกฤษฎีกา เล่ม 124 ตอนที่ 52 ก ลงวันที่ 7 กันยายน 2550
ข้อมูล
6. แก้คำผิด พรฎ. ยุบเลิกองค์การฟอกหนัง พ.ศ.2550 ซึ่งประกาศในราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา
เล่ม 124 ตอนที่ 67 ก ลงวันที่ 15 ตุลาคม 2550
ข้อมูล5. ข้อกำหนด Top
1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 2. การพิจารณาและวินิจฉัยสิทธิสมัคร 3. ศาลรัฐธรรมนูญข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไปที่ข้อกำหนด
1. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ฉ.4 พ.ศ.2550 อ่าน
2. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ฉ.6 พ.ศ.2550 อ่าน
3. ว่าด้วยการลงคะแนนเสียงเพื่อถอดถอนสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น ฉ.2 พ.ศ.2550 ข้อมูล
ข้อกำหนดเกี่ยวกับการพิจารณาและวินิจฉัยสิทธิสมัครรับเลือกตั้ง ไปที่ข้อกำหนด
1. คุณสมบัติ และลักษณะต้องห้าม มิให้ใช้สิทธิสมัครรับเลือกตั้งของผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 ข้อมูล
ข้อกำหนดศาลรัฐธรรมนูญ ไปที่ข้อกำหนด
1. ว่าด้วยวิธีพิจารณาและการทำคำวินิจฉัย พ.ศ.2550 ข้อมูล
6. ข้อบังคับ Top
1. ว่าด้วยการส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่ง โดยทางไปรษณีย์
โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2550
อ่าน
2. ว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติและกรรมาธิการ อ่าน
7. คำสั่ง Top
คำสั่งประธานคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ  
1. ที่ 22/2550 เรื่อง การกำหนดอำนาจหน้าที่ประธานคณะที่ปรึกษา (เพิ่มเติม) ข้อมูล
8. คำวินิจฉัย Top
คำวินิจฉัยของศาลรัฐธรรมนูญ  
1. ที่ 1-2/2550 เรื่อง อัยการสูงสุดขอให้มีคำสั่งยุบพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า และ เรื่อง อัยการสูงสุดขอให้มีคำสั่งยุบพรรคประชาธิปัตย์ ข้อมูล
2. ที่ 1-2/2550 เรื่อง อัยการสูงสุดขอให้มีคำสั่งยุบพรรคประชาธิปไตยก้าวหน้า และ เรื่อง อัยการสูงสุดขอให้มีคำสั่งยุบพรรคประชาธิปัตย์ ข้อมูล
3. ที่ 3-5/2550 เรื่อง อัยการสูงสุดขอให้มีคำสั่งยุบพรรคพัฒนาชาติไทย เรื่อง อัยการสูงสุดขอให้มีคำสั่งยุบพรรคแผ่นดินไทย และ เรื่อง อัยการสูงสุดขอให้มีคำสั่งยุบพรรคไทยรักไทย อ่าน
4. ที่ 3-5/2550 เรื่อง อัยการสูงสุดขอให้มีคำสั่งยุบพรรคพัฒนาชาติไทย เรื่อง อัยการสูงสุดขอให้มีคำสั่งยุบพรรคแผ่นดินไทย และ เรื่อง อัยการสูงสุดขอให้มีคำสั่งยุบพรรคไทยรักไทย อ่าน
5. ที่ 7/2550 รื่อง คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติขอให้คณะตุลาการรัฐธรรมนูญวินิจฉัยชี้ขาดกรณี นายนเรนทร์ ธรรมกฤษดา จงใจไม่ยื่นบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินและเอกสารประกอบ ข้อมูล
6. ที่ 8/2550 เรื่อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง มาตรา 225 วรรคหนึ่ง ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ
แห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 26 มาตรา 27 มาตรา 28 และมาตรา 64 หรือไม่
ข้อมูล
7. ที่ 9/2550 เรื่อง ประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 218 มาตรา 219 และมาตรา 219 ตรี ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2540 มาตรา 2 มาตรา 4 มาตรา 30 มาตรา 233
และมาตรา 272 หรือไม่
ข้อมูล
8. ที่ 10/2550 เรื่อง พรบ.การรื้อฟื้นคดีอาญาขึ้นพิจารณาใหม่ พ.ศ.2526 มาตรา 10 และมาตรา 18 ขัดหรือแย้งต่อรัฐธรรมนูญ มาตรา 6 และมาตรา 247 หรือไม่ ข้อมูล9. ประกาศ Top
1. ก.ศ.ป. 2. กระทรวงพลังงาน 3. คณะกรรมการการเลือกตั้ง
4. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 5. คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 6. คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
7. คณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาด 8. คณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ 9. นายทะเบียนพรรคการเมือง
10. สภาร่างรัฐธรรมนูญ 11. สำนักงานศาลปกครอง 12. สำนักงานศาลยุติธรรมประกาศ ก.ศ.ป. ไปที่ประกาศ
1. การกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองสูงสุด ฉ.2 ข้อมูล
2. การกำหนดหลักเกณฑ์การเป็นผู้ทรงคุณวุฒิที่จะได้รับแต่งตั้งเป็นตุลาการในศาลปกครองชั้นต้น ฉ.3 ข้อมูล
ประกาศกระทรวงพลังงาน ไปที่ประกาศ
1. หลักเกณฑ์และมาตรฐานความปลอดภัยของสถานที่ใช้ก๊าซธรรมชาติที่กรมธุรกิจพลังงานรับผิดชอบ พ.ศ.2550 อ่าน
ประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไปที่ประกาศ
1. กองทุนเพื่อการพัฒนาพรรคการเมือง ฉ.4 ข้อมูล
2. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ต.เขาบางแกรก (เทศบาลต.เขาบางแกรก อ.หนองฉาง) ข้อมูล
3. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ต.ในจ.ปัตตานี ข้อมูล
4. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาล ต.ลานสัก (เทศบาลต.ลานสัก อ.ลานสัก) ข้อมูล
5. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.กาญจนบุรี (เทศบาลต.ท่าม่วง อ.ท่าม่วง) ข้อมูล
6. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.กาญจนบุรี (เทศบาลต.ท่าไม้ อ.ท่ามะกา) ข้อมูล
7. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.กาญจนบุรี (เทศบาลต.ท่าล้อ อ.ท่าม่วง เทศบาลต.วังศาลา อ.ท่าม่วง
เทศบาลต.วังขนาย อ.ท่าม่วง)
ข้อมูล
8. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.กำแพงเพชร (เทศบาลต.เทพนคร อ.เมืองกำแพงเพชร
เทศบาลต.คลองลานพัฒนา อ.คลองลาน)
ข้อมูล
9. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ขอนแก่น (เทศบาลต.สาวะถี อ.เมืองขอนแก่น) ข้อมูล
10. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ขอนแก่น (เทศบาลต.กุดน้ำใส อ.น้ำพอง) ข้อมูล
11. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ขอนแก่น (เทศบาลต.ลำน้ำพอง อ.น้ำพอง) ข้อมูล
12. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.จันทบุรี (เทศบาลเมืองท่าช้าง อ.เมือง) ข้อมูล
13. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.จันทบุรี (เทศบาลต.พลวง อ.เขาคิชฌกูฏ เทศบาลต.บ่อเวฬุ อ.ขลุง
เทศบาลต.ทับช้าง อ.สอยดาว)
ข้อมูล
14. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ฉะเชิงเทรา (เทศบาลต.หอมศีล อ.บางปะกง)
ข้อมูล
15. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ฉะเชิงเทรา (เทศบาลต.วังเย็น อ.แปลงยาว) ข้อมูล
16. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ชลบุรี (เทศบาลต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี) ข้อมูล
17. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ชลบุรี ข้อมูล
18. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ชลบุรี (เทศบาลต.หนองชาก อ.บ้านบึง) อ่าน
19. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ชลบุรี (เทศบาลต.ดอนหัวฬ่อ เทศบาลต.นาป่า เทศบาลต.เสม็ด
เทศบาลต.หนองไม้แดง เทศบาลต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุร ีเทศบาลต.ธาตุทอง อ.บ่อทอง เทศบาลต.ตะเคียนเตี้ย
เทศบาลต.โป่ง อ.บางละมุง)
ข้อมูล
20. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ชลบุรี (เทศบาลต.หมอนนาง อ.พนัสนิคม) ข้อมูล
21. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.เชียงราย (เทศบาลต.เวียงพางคำ อ.แม่สาย) ข้อมูล
22. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.เชียงใหม่ (เทศบาลต.สุเทพ เทศบาลต.ป่าแดด เทศบาลต.แม่เหียะ
เทศบาลต.ท่าศาลา อ.เมืองเชียงใหม่)
ข้อมูล
23. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.เชียงใหม่ (เทศบาลต.แม่อาย อ.แม่อาย) ข้อมูล
24. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.เชียงใหม่ อ่าน
25. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.เชียงใหม่ อ่าน
26. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.เชียงใหม่ (เทศบาลต.หนองหอย อ.เมืองเชียงใหม่
เทศบาลหนองจ๊อม อ.สันทราย เทศบาลต.แม่แฝก อ.สันทราย)
ข้อมูล
27. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.เชียงใหม่ (เทศบาลต.แม่วาง อ.แม่วาง) ข้อมูล
28. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.เชียงใหม่ (เทศบาลต.ฟ้าฮ่าม อ.เมืองเชียงใหม่ เทศบาลต.ชมภู
อ.สารภี เทศบาลต.สารภี อ.สารภี เทศบาลต.แม่ปั๋ง อ.พร้าว เทศบาลต.เจดีย์แม่ครัว อ.สันทราย)
ข้อมูล
29. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ชัยนาท (เทศบาลต.หนองแซง อ.หันคา เทศบาลต.วังตะเคียน
อ.หนองมะโมง เทศบาลต.สรรคบุรี เทศบาลต.ดงคอน อ.สรรคบุรี เทศบาลต.เนินขาม อ.เนินขาม)
ข้อมูล
30. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ตาก (เทศบาลต.บ้านตาก อ.บ้านตาก) ข้อมูล
31. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ตาก (เทศบาลต.ไม้งาม อ.เมืองตาก) ข้อมูล
32. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.นครปฐม (เทศบาลต.คลองโยง อ.พุทธมณฑล) ข้อมูล
33. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.นครราชสีมา (เทศบาลต.โพธิ์กลาง อ.เมืองนครราชสีมา) ข้อมูล
34. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.นครราชสีมา (เทศบาลต.ท่าเยี่ยม อ.โชคชัย) ข้อมูล
35. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.นครราชสีมา (เทศบาลต.หมูสี อ.ปากช่อง) ข้อมูล
36. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.นครราชสีมา (เทศบาลต.สีมามงคล อ.ปากช่อง) ข้อมูล
37. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.นครราชสีมา (เทศบาลต.ลำนางแก้ว อ.ปักธงชัย) ข้อมูล
38. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.นครศรีธรรมราช (เทศบาลต.ท้องเนียน อ.ขนอม) ข้อมูล
39. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.นครศรีธรรมราช (เทศบาลต.ที่วัง อ.ทุ่งสง) ข้อมูล
40. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.นครสวรรค์ (เทศบาลต.ท่าน้ำอ้อย อ.พยุหะคีรี) ข้อมูล
41. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.บุรีรัมย์ (เทศบาลต.หนองแวง อ.ละหานทราย) ข้อมูล
42. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ปทุมธานี (เทศบาลเมืองรังสิต อ.ธัญบุรี) ข้อมูล
43. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ปทุมธานี (เทศบาลต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี เทศบาลต.บางคูวัด อ.เมืองปทุมธานี) ข้อมูล
44. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.พระนครศรีอยุธยา (เทศบาลต.ปราสาททอง อ.บางปะอิน) ข้อมูล
45. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.พระนครศรีอยุธยา (เทศบาลต.โรงช้าง อ.มหาราช) ข้อมูล
46. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.พระนครศรีอยุธยา ข้อมูล
47. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.พระนครศรีอยุธยา (เทศบาลต.คลองจิก อ.บางปะอิน) ข้อมูล
48. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.พระนครศรีอยุธยา (เทศบาลต.มหาราช อ.มหาราช) ข้อมูล
49. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.พระนครศรีอยุธยา (เทศบาลต.เชียงรากน้อย อ.บางปะอิน) ข้อมูล
50. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.พระนครศรีอยุธยา (เทศบาลต.บางกระสั้น อ.บางปะอิน
เทศบาลต.บางนมโค อ.เสนา)
ข้อมูล
51. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.เพชรบูรณ์ ข้อมูล
52. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.แพร่ (เทศบาลต.หนองม่วงไข่ อ.หนองม่วงไข่) ข้อมูล
53. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.พิษณุโลก (เทศบาลนครพิษณุโลก อ.เมืองพิษณุโลก) ข้อมูล
54. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.พิษณุโลก (เทศบาลต.บ้านแยง อ.นครไทย เทศบาลต.ไทรย้อย
อ.เนินมะปราง)
ข้อมูล
55. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.พิจิตร (เทศบาลต.เนินปอ อ.สามง่าม) ข้อมูล
56. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ภูเก็ต (เทศบาลต.วิชิต อ.เมืองภูเก็ต เทศบาลต.รัษฎา อ.เมืองภูเก็ต
เทศบาลต.ราไวย์ อ.เมืองภูเก็ต)
ข้อมูล
57. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.มุกดาหาร (เทศบาลต.คำอาฮวน อ.เมืองมุกดาหาร) ข้อมูล
58. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ยะลา (เทศบาลต.กายูบอเกาะ อ.รามัน) ข้อมูล
59. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ยะลา (เทศบาลต.เขื่อนบางลาง อ.บันนังสตา) ข้อมูล
60. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ยะลา (เทศบาลต.สะเตงนอก อ.เมืองยะลา) ข้อมูล
61. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ราชบุรี (เทศบาลเมืองบ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง) ข้อมูล
62. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ราชบุรี (เทศบาลต.ศรีดอนไผ่ อ.ดำเนินสะดวก) ข้อมูล
63. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ราชบุรี (เทศบาลต.ทุ่งหลวง อ.ปากท่อ) ข้อมูล
64. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ราชบุรี (เทศบาลต.เบิกไพร อ.บ้านโป่ง) ข้อมูล
65. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ระนอง (เทศบาลต.บางริ้น อ.เมืองระนอง) ข้อมูล
66. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ระยอง (เทศบาลต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง เทศบาลต.มาบข่าพัฒนา
อ.นิคมพัฒนา)
ข้อมูล
67. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ลพบุรี อ่าน
68. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ลพบุรี (เทศบาลเมืองเขาสามยอด เทศบาลต.ท่าศาลา อ.เมืองลพบุรี
เทศบาลต.ดีลัง อ.พัฒนานิคม)
ข้อมูล
69. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.เลย (เทศบาลต.นาแห้ว อ.นาแห้ว) ข้อมูล
70. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ลำปาง (เทศบาลต.แม่เมาะ อ.แม่เมาะ เทศบาลต.สิริราช อ.แม่ทะ) ข้อมูล
71. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ลำพูน (เทศบาลต.บ้านกลาง เทศบาลต.เวียงยอง เศบาลต.เหมืองง่า
เทศบาลต.มะเขือแจ้ อ.เมืองลำพูน)
ข้อมูล
72. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สตูล (เทศบาลต.คลองขุด อ.เมืองสตูล) ข้อมูล
73. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สมุทรปราการ (เทศบาลเมืองปากน้ำสมุทรปราการ
อ.เมืองสมุทรปราการ)
ข้อมูล
74. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สมุทรสาคร ข้อมูล
75. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สมุทรสาคร (เทศบาลต.หลักห้า อ.บ้านแพ้ว) ข้อมูล
76. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สิงห์บุรี (เทศบาลต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี) ข้อมูล
77. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สงขลา (เทศบาลต.เขารูปช้าง อ.เมืองสงขลา) ข้อมูล
78. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สงขลา (เทศบาลเมืองคลองแห อ.หาดใหญ่) ข้อมูล
79. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สงขลา (เทศบาลเมืองคอหงส์ อ.หาดใหญ่) ข้อมูล
80. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สุโขทัย (เทศบาลต.บ้านกล้วย อ.เมืองสุโขทัย) ข้อมูล
81. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สุพรรณบุรี (เทศบาลต.เขาดิน อ.เดิมบางนางบวช) ข้อมูล
82. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สุพรรณบุรี (เทศบาลต.ขุนพัดเพ็ง อ.อู่ทอง) ข้อมูล
83. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สุพรรณบุรี (เทศบาลต.ปลายนา อ.ศรีประจันต์) ข้อมูล
84. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สุพรรณบุรี (เทศบาลต.วังยาง อ.ศรีประจันต์) ข้อมูล
85. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สุราษฎร์ธานี (เทศบาลนครสุราษฎร์ธานี อ.เมืองสุราษฎร์ธานี) ข้อมูล
86. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สุราษฎร์ธานี (เทศบาลต.ช้างซ้าย อ.กาญจนดิษฐ์) ข้อมูล
87. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สระแก้ว (เทศบาลต.วังสมบูรณ์ กิ่งอ.วังสมบูรณ์) ข้อมูล
88. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สระบุรี (เทศบาลต.กุดนกเปล้า อ.เมืองสระบุรี เทศบาลต.ตะกุด
อ.เมืองสระบุรี)
ข้อมูล
89. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สระบุรี (เทศบาลต.ไผ่ต่ำ อ.หนองแค เทศบาลต.คำพราน อ.วังม่วง
เทศบาลต.พุกร่าง อ.พระพุทธบาท)
ข้อมูล
90. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.หนองคาย (เทศบาลต.โพธิ์ชัย อ.เมืองหนองคาย) ข้อมูล
91. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.หนองคาย (เทศบาลต.หาดคำ อ.เมืองหนองคาย) ข้อมูล
92. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.อุดรธานี ข้อมูล
93. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.อุดรธานี (เทศบาลต.กุดจับ อ.กุดจับ) ข้อมูล
94. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.อุดรธานี (เทศบาลต.ปะโค อ.กุมภวาปี) ข้อมูล
95. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.อุบลราชธานี (เทศบาลเมืองเมืองเดช อ.เดชอุดม) ข้อมูล
96. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.อุบลราชธานี (เทศบาลต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี
เทศบาลต.กุดประทาย อ.เดชอุดม เทศบาลต.นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย อ.สิรินธร)
ข้อมูล
97. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.อุตรดิตถ์ (เทศบาลต.ผาจุก อ.เมืองอุตรดิตถ์) ข้อมูล
98. การแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งในจังหวัดที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้เกินสามคน
(45 จังหวัด)
ข้อมูล
99. การแบ่งเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลในจ.อ่างทอง (เทศบาลต.โพสะ อ.เมืองอ่างทอง เทศบาลต.ศาลาแดง
อ.เมืองอ่างทอง)
ข้อมูล
100. การเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สมุทรปราการ (เทศบาลต.บางเสาธง กิ่งอ.บางเสาธง) ข้อมูล
101. การเปลี่ยนแปลงเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.สุพรรณบุรี (เทศบาลต.สามชุก อ.สามชุก) ข้อมูล
102. การสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ข้อมูล
103. การกำหนดแบบหลักฐานการรับบริจาค และหลักเกณฑ์ วิธีการในการเปิดเผยชื่อผู้บริจาคต่อสาธารณชน
พ.ศ.พ.ศ.2550
ข้อมูล
104. การกำหนดเขตเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้งสำหรับจังหวัดที่มีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรได้ไม่เกินสามคน
(31 จังหวัด)
อ่าน
105. กำหนดเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน ข้อมูล
106. กำหนดเขตเลือกตั้งสำหรับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน ข้อมูล
107. กำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2550 ข้อมูล
108. กำหนดวันสรรหาสมาชิกวุฒิสภา ข้อมูล
109. กำหนดวันและเวลาลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า ณ ที่เลือกตั้งกลาง ข้อมูล
110. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัดสำหรับการเลือกตั้งแบบแบ่งเขตเลือกตั้ง ข้อมูล
111. จำนวนสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบแบ่งเขตเลือกตั้งที่แต่ละจังหวัดจะพึงมี และจำนวนเขตเลือกตั้ง
แบบแบ่งเขตเลือกตั้งของแต่ละจังหวัด
ข้อมูล
112. แบบบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินและหนี้สินของหัวหน้าพรรคการเมือง กรรมการบริหารพรรคการเมือง
พ.ศ.พ.ศ.2550
ข้อมูล
113. เปลี่ยนแปลงแก้ไขเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.ขอนแก่น (เทศบาลต.หนองแก อ.หนองเรือ) ข้อมูล
114. เปลี่ยนแปลงแก้ไขเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.เชียงราย (เทศบาลต.เวียงชัย อ.เวียงชัย) ข้อมูล
115. เปลี่ยนแปลงแก้ไขเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลใน จ.บุรีรัมย์ (เทศบาลต.ปะคำ อ.ปะคำ) ข้อมูล
116. เปลี่ยนแปลงแก้ไขท้องที่ที่ประกอบเป็นเขตเลือกตั้งสมาชิกสภาเทศบาลต.หัวตะพาน อ.หัวตะพาน จ.อำนาจเจริญ ข้อมูล
117. ยกเลิกประกาศคณะกรรมการการเลือกตั้ง เรื่อง วิธีการหรือลักษณะต้องห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งของ
ผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่น หรือผู้ใดในระหว่างมีประกาศคณะปฏิรูป
การปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข พ.ศ.2549 พ.ศ.2550
ข้อมูล
118. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (เพิ่มเติม) ข้อมูล
119. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (เพิ่มเติม) ข้อมูล
120. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (พรรคเพื่อแผ่นดิน) ข้อมูล
121. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา) ข้อมูล
122. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (พรรคเครือข่ายชาวนาแห่งประเทศไทย) ข้อมูล
123. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (พรรคประชาธิปัตย์) ข้อมูล
124. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (พรรคพลังเกษตรกร) ข้อมูล
125. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (พรรครักเมืองไทย) ข้อมูล
126. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (พรรคแรงงาน) ข้อมูล
127. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (พรรคเกษตรกรไทย ) ข้อมูล
128. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (พรรคประชาราช) ข้อมูล
129. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (พรรคนิติศาสตร์ไทย) ข้อมูล
130. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (พรรคพัฒนาประชาธิปไตย) ข้อมูล
131. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (พรรคพลังประชาชน) ข้อมูล
132. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (พรรคชาติไทย) ข้อมูล
133. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (พรรคดำรงไทย) ข้อมูล
134. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (พรรคมัชฌิมาธิปไตย) ข้อมูล
135. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (พรรคชาติสามัคคี) ข้อมูล
136. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (พรรคความหวังใหม่) ข้อมูล
137. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (พรรคประชากรไทย) ข้อมูล
138. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (พรรคประชามติ) ข้อมูล
139. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (พรรคไทเป็นไท) ข้อมูล
140. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (พรรคพลังแผ่นดินไท) ข้อมูล
141. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (พรรคมหาชน) ข้อมูล
142. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (พรรคคุณธรรม) ข้อมูล
143. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (พรรคราษฎรรักไทย) ข้อมูล
144. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (พรรคกฤษไทยมั่นคง) ข้อมูล
145. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (พรรคอยู่ดีมีสุข) ข้อมูล
146. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (พรรคไทยร่ำรวย) ข้อมูล
147. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (พรรคเอกราช) ข้อมูล
148. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (พรรคพลังแผ่นดิน) ข้อมูล
149. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (พรรคสังคมธิปไตย) ข้อมูล
150. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (พรรคนำวิถี) ข้อมูล
151. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (เพิ่มเติม) (พรรคนิติศาสตร์ไทย) ข้อมูล
152. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (เพิ่มเติม) (พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา) ข้อมูล
153. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (เพิ่มเติม) (พรรคมัชฌิมาธิปไตย) ข้อมูล
154. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (เพิ่มเติม) (พรรคมัชฌิมาธิปไตย) ข้อมูล
155. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (เพิ่มเติม) (พรรคราษฎรรักไทย) ข้อมูล
156. รายชื่อผู้สมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน (เพิ่มเติม) (พรรครวมใจไทยชาติพัฒนา) ข้อมูล
157. รายชื่อพรรคการเมืองที่ยื่นบัญชีรายชื่อสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบสัดส่วน ข้อมูล
158. ลักษณะบัตรเสียในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2550 ข้อมูล
159. ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2550 ข้อมูล
160. ห้ามนำสิ่งพิมพ์ แผ่นประกาศ แผ่นป้าย หรือสิ่งอื่นใด มาปิดหรือแสดงไว้ในที่เลือกตั้ง ข้อมูล
161. หลักเกณฑ์การดำเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2550 ข้อมูล
162. หลักเกณฑ์การดำเนินการของรัฐในการสนับสนุนการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ฉ.2 พ.ศ.2550 ข้อมูล
163. หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดจำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2550 ข้อมูล
164. หลักเกณฑ์และวิธีการจัดทำบัญชีรายรับรายจ่ายของสมุห์บัญชีเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2550 ข้อมูล
165. หลักเกณฑ์และวิธีการตรวจสอบรายการค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งของผู้สมัครหรือพรรคการเมือง พ.ศ.2550 ข้อมูล
166. หลักเกณฑ์และวิธีการประชุมจัดตั้งพรรคการเมือง และการจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง พ.ศ.2550 ข้อมูล
ประกาศคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ไปที่ประกาศ
1. การปรับโครงสร้างอัตราค่าจ้างของลูกจ้างชั่วคราวของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ข้อมูล
ประกาศคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ไปที่ประกาศ
1. กำหนดตำแหน่งข้าราชการตุลาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ข้อมูล
ประกาศคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ไปที่ประกาศ
1. กำหนดให้มีสำนักอำนวยการประจำศาลและสำนักงานประจำศาล ฉ.14 อ่าน
2. กำหนดตำแหน่งข้าราชการตุลาการที่เรียกชื่ออย่างอื่น อ่าน
3. การจัดตั้งแผนกในศาลฎีกา ฉ.3 อ่าน
4. การจัดตั้งแผนกในศาลอุทธรณ์และศาลอุทธรณ์ภาค ฉ.2 อ่าน
ประกาศคณะกรรมการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่ระหว่างศาล ไปที่ประกาศ
1. ผู้ดำรงตำแหน่งกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิตามความในมาตรา 5 (2) แห่งพรบ.ว่าด้วยการวินิจฉัยชี้ขาดอำนาจหน้าที่
ระหว่างศาล พ.ศ.2542
ข้อมูล
ประกาศคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ ไปที่ประกาศ
1. ฉ.1 เรื่อง แต่งตั้งสมาชิกคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ (พลตำรวจเอก เสรีพิศุทธ์ เตมียาเวส)
ข้อมูล
2. ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ เรื่อง ผลการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อ่าน
ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง ไปที่ประกาศ
1. แบบจดแจ้งการจัดตั้งพรรคการเมือง และแบบหนังสือแจ้งการจัดตั้งสาขาพรรคการเมือง พ.ศ.2550 ข้อมูล
2. บัญชีรายชื่อภาคและจังหวัด พ.ศ.2550 ข้อมูล
3. วิธีการรายงานการดำเนินกิจการของพรรคการเมือง พ.ศ.2550 ข้อมูล
ประกาศสภาร่างรัฐธรรมนูญ ไปที่ประกาศ
1. ผลการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย อ่าน
2. ประกาศสำนักงานศาลปกครอง เรื่อง ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ ข้อมูล
ประกาศสำนักงานศาลปกครอง ไปที่ประกาศ
1. ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ ข้อมูล
2. ศาลปกครองพิพากษาถึงที่สุดให้เพิกถอนกฎ (คดีหมายเลขแดงที่ 219/2550) ข้อมูล
ประกาศสำนักงานศาลยุติธรรม ไปที่ประกาศ
1. หลักเกณฑ์และวิธีการส่งคำคู่ความหรือเอกสารต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ของศาลหรือต่อคู่ความอีกฝ่ายหนึ่งโดยทางไปรษณีย์ โทรสาร หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ ข้อมูล10. พระราชกฤษฎีกา Top
1. กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ 2. กำหนดเขตที่ดิน 3. กำหนดบริเวณที่ที่จะเวนคืน
4. ดำเนินการขนส่งมวลชน 5. กำหนดตำแหน่งข้าราชการ 6. กำหนดเปิดทำการศาล
7. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการ... 8. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม 9. กำหนดให้ผู้มีอาชีพในการประมง
10. กำหนดอำนาจสิทธิ 11. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ 12. กำหนดที่ตั้ง
13. แก้ไขบทบัญญัติ 14. การปรับอัตรา 15. ขยายเขตอุทยาน
16. เงินประจำตำแหน่ง 17. เงินสวัสดิการ 18. จัดตั้งสำนักงาน
19. จัดตั้งสถาบัน 20. จัดตั้งส่วนราชการ 21. จัดตั้งองค์การ
22. ตั้งอำเภอ 23. ถอนสภาพที่ดินเป็นสาธารณะสมบัติ 24. แบ่งส่วนราชการ
25. เปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาล 26. เปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติ 27. ยกเลิกพรฎ.
28. ยุบเลิกสำนักงาน-องค์การ 29. ระเบียบข้าราชการครู 30. รับวิทยาลัย
31. ว่าดวยการมอบอำนาจ 32. ว่าด้วยปริญญา 33. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ
34. ให้ใช้บทบัญญัติ 35. ให้นำราคาปานกลาง 36. ให้ใช้พรบ.
37. ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน 38. ให้มีการเลือกตั้ง 39. โอนกิจการบริหารอำนาจหน้าที่
40. ออกตามความในประมวล 41.   42.  กำหนดเขตที่ดินในท้องที่ ไปที่พระราชกฤษฎีกา
1. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.เขาเขน ต.เขาต่อ อ.ปลายพระยา และต.นาเหนือ ต.เขาใหญ่ อ.อ่าวลึก จ.กระบี่
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2550
ข้อมูล
2. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.ดินอุดม ต.ลำทับ ต.ดินแดง และต.ทุ่งไทรทอง อ.ลำทับ จ.กระบี่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน
พ.ศ.2550
ข้อมูล
3. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.เพหลา และต.พรุดินนา อ.คลองท่อม จ.กระบี่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2550 ข้อมูล
4. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.เขาน้อย ต.ในเมือง ต.เมืองเก่าพัฒนา กิ่งอ.เวียงเก่า อ.ภูเวียง ต.สงเปือย ต.นาชุมแสง
อ.ภูเวียง และต.หนองเสาเล้า ต.ขัวเรียง อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2550
ข้อมูล
5. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.เขื่อนอุบลรัตน์ ต.ทุ่งโป่ง และต.โคกสูง อ.อุบลรัตน์ จ.ขอนแก่น ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน
พ.ศ.2550
ข้อมูล
6. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.เขากอบ และต.ทุ่งต่อ อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2550 ข้อมูล
7. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.ช้างกลาง กิ่งอ.ช้างกลาง อ.ฉวาง ต.นาบอน อ.นาบอน ต.ทางพูน ต.สวนหลวง
อ.เฉลิมพระเกียรติ ต.ควนพัง อ.ร่อนพิบูลย์ ต.แม่เจ้าอยู่หัว ต.เขาพระบาท ต.การะเกด อ.เชียรใหญ่ ต.บ้านตูล
อ.ชะอวด ต.นาไม้ไผ่ ต.เขาโร ต.น้ำตก อ.ทุ่งสง ต.ทุ่งโพธิ์ ต.สามตำบล ต.นาหมอบุญ อ.จุฬาภรณ์ ต.บ้านลำนาว
ต.วังหิน ต.บางขัน อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช และต.หนองบัว อ.รัษฎา จ.ตรัง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2550
ข้อมูล
8. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.ตลุกกลางทุ่ง และต.วังหิน อ.เมืองตาก จ.ตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2550 ข้อมูล
9. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.ท้องฟ้า ต.ทุ่งกระเชาะ อ.บ้านตาก และต.หนองบัวเหนือ ต.ป่ามะม่วง ต.แม่ท้อ
อ.เมืองตาก จ.ตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2550
ข้อมูล
10. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.แม่กุ และต.มหาวัน อ.แม่สอด จ.ตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2550 ข้อมูล
11. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.แม่สลิด ต.สมอโคน อ.บ้านตาก และต.น้ำรึม ต.ไม้งาม ต.โป่งแดง ต.วังประจบ
อ.เมืองตาก จ.ตาก
ข้อมูล
12. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.ยกกระบัตร ต.สามเงา และต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2550 ข้อมูล
13. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.หนองบัวใต้ อ.เมืองตาก และต.นาโบสถ์ กิ่งอ.วังเจ้า อ.เมืองตาก จ.ตาก
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2550
ข้อมูล
14. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.วังหมัน อ.สามเงา จ.ตาก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2550 ข้อมูล
15. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.ตาคลี ต.หนองหม้อ ต.พรหมนิมิต และต.สร้อยทอง อ.ตาคลี จ.นครสวรรค์ ให้เป็นเขตโครงการจัดรูปที่ดิน พ.ศ.2550 ข้อมูล
16. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.คุยม่วง อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2550 ข้อมูล
17. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.ตากแดด อ.เมืองพังงา จ.พังงา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2550 ข้อมูล
18. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.ทุ่งคาโงก อ.เมืองพังงา จ.พังงา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2550 ข้อมูล
19. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.บางนายสี และต.โคกเคียน อ.ตะกั่วป่า จ.พังงา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2550 ข้อมูล
20. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.รมณีย์ ต.เหล และต.ท่านา อ.กะปง จ.พังงา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2550 ข้อมูล
21. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.ลำภี อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2550 ข้อมูล
22. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.ชุมพล กิ่งอ.ศรีนครินทร์ อ.เมืองพัทลุง จ.พัทลุง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2550 ข้อมูล
23. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.ไทรย้อย อ.เด่นชัย จ.แพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2550 ข้อมูล
24. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.น้ำเลา ต.บ้านเวียง อ.ร้องกวาง และต.ห้วยม้า ต.น้ำชำ ต.บ้านถิ่น อ.เมืองแพร่ จ.แพร่
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2550
ข้อมูล
25. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.บ้านกลาง ต.บ้านหนุน ต.ห้วยหม้าย ต.แดนชุมพล อ.สอง ต.ทุ่งแค้ว ต.วังหลวง
ต.น้ำรัด อ.หนองม่วงไข่ และต.วังหงษ์ อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2550
ข้อมูล
26. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.บ้านกลาง ต.บ้านหนุน และต.ทุ่งน้าว อ.สอง จ.แพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2550 ข้อมูล
27. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ และต.บ้านกวาง ต.บ้านเหล่า ต.ดอนมูล ต.ห้วฝาย อ.สูงเม่น จ.แพร่
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2550
ข้อมูล
28. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.แม่เกิ๋ง ต.วังชิ้น และต.แม่พุง อ.วังชิ้น จ.แพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2550 ข้อมูล
29. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.แม่จั๊วะ ต.เด่นชัย และต.ห้วยไร่ อ.เด่นชัย จ.แพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2550 ข้อมูล
30. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.แม่ทราย และต.ร้องกวาง อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2550 ข้อมูล
31. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.สวนเขื่อน และต.ป่าแดง อ.เมืองแพร่ จ.แพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2550 ข้อมูล
32. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.ร้องกวาง ต.ร้องเข็ม และต.น้ำเลา อ.ร้องกวาง จ.แพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2550 ข้อมูล
33. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.หัวฝาย อ.สูงเม่น และต.แม่จั๊วะ อ.เด่นชัย จ.แพร่ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2550 ข้อมูล
34. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.บ่อรัง อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2550 ข้อมูล
35. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.แม่นาเติง ต.เวียงใต้ และต.ทุ่งยาว อ.ปาย จ.แม่ฮ่องสอน ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน
พ.ศ.2550
ข้อมูล
36. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.กุดแห่ และต.สามแยก อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2550 ข้อมูล
37. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.บ้านเอื้อม อ.เมืองลำปาง จ.ลำปาง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2550 ข้อมูล
38. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.เวียงตาล ต.แม่สัน ต.เมืองยาว อ.ห้างฉัตร และต.ใหม่พัฒนา อ.เกาะคา จ.ลำปาง
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2550
ข้อมูล
39. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.เขาพระ อ.รัตภูมิ จ.สงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2550 อ่าน
40. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.ควนรู อ.รัตภูมิ และต.รัตภูมิ อ.ควนเนียง จ.สงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2550 ข้อมูล
41. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.คูหา ต.ทุ่งพอ และต.เขาแดง อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2550 ข้อมูล
42. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.พะตง อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2550 ข้อมูล
43. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.สำนักแต้ว และต.สำนักขาม อ.สะเดา จ.สงขลา ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2550 ข้อมูล
44. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.กลางดง และต.ไทยชนะศึก อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2550 ข้อมูล
45. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.น้ำพุ และต.ท่าชี อ.บ้านนาสาร จ.สุราษฎร์ธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2550 ข้อมูล
46. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.บ้านเสด็จ ต.พ่วงพรมคร อ.เคียนซา และต.บางสวรรค์ ต.ไทรโสภา ต.ไทรขึง ต.สาคู
ต.อิปัน อ.พระแสง จ.สุราษฎร์ธานี ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2550
ข้อมูล
47. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.ขี้เหล็ก ต.หนองขอน และต.ปะอาว อ.เมืองอุบลราชธานีจ.อุบลราชธานี
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2550
ข้อมูล
48. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.คำขวาง ต.โพธิ์ใหญ่ และต.เมืองศรีไค อ.วารินชำราบ จ.อุบลราชธานี
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2550
ข้อมูล
49. กำหนดเขตที่ดิน ในท้องที่ต.คำไหล อ.ศรีเมืองใหม่ และต.ห้วยยาง อ.โขงเจียมจ.อุบลราชธานี
ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2550
ข้อมูล
กำหนดเขตที่ดิน บริเวณที่ที่จะเวนคืน ดำเนินการขนส่งมวลชน ไปที่พระราชกฤษฎีกา
1. กำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต.ในเมือง อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น พ.ศ.2550 ข้อมูล
2. กำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต.ท่ากระดาน อ.สนามชัยเขต จ.ฉะเชิงเทรา พ.ศ.2550 ข้อมูล
3. กำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต.หนองแหน ต.ท่าถ่าน ต.เกาะขนุน อ.พนมสารคาม ต.คู้ยายหมี
อ.สนามชัยเขต และต.ท่าตะเกียบ อ.ท่าตะเกียบ จ.ฉะเชิงเทรา พ.ศ.2550
ข้อมูล
4. กำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต.ท่าข้าม ต.เขาดิน ต.บางผึ้ง อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา
และต.บางหัก อ.พานทอง จ.ชลบุรี พ.ศ.2550
ข้อมูล
5. กำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต.ท่าวังพร้าว ต.ทุ่งสะโตก ต.บ้านแม ต.น้ำบ่อหลวง อ.สันป่าตอง
ต.สันติสุข ต.ยางคราม กิ่งอ.ดอยหล่อ อ.จอมทอง และต.ทุ่งรวงทอง ต.ดอนเปา อ.แม่วาง จ.เชียงใหม่ พ.ศ.2550
อ่าน
6. กำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต.โคกเคียน และต. ลำภู อ.เมืองนราธิวาส จ.นราธิวาส พ.ศ.2550 ข้อมูล
7. กำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต.นาขาม อ.เรณูนคร จ.นครพนม พ.ศ.2550 อ่าน
8. กำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต.ปากน้ำโพ และต.นครสวรรค์ออก อ.เมืองนครสวรรค์
จ.นครสวรรค์ พ.ศ.2550
ข้อมูล
9. กำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต.กลัดหลวง อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี พ.ศ.2550 ข้อมูล
10. กำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต.ทุ่งน้าว และต.แดนชุมพล อ.สอง จ.แพร่ พ.ศ.2550 ข้อมูล
11. กำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต.ลำแก่น อ.ท้ายเหมือง จ.พังงา พ.ศ.2550 ข้อมูล
12. กำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต.ออนใต้ ต.ร้องวัวแดง ต.แช่ช้าง ต.บวกค้าง ต.สันกำแพง
จ.เชียงใหม่ และต.ห้วยยาบ ต.บ้านธิ อ.บ้านธิ จ.ลำพูน พ.ศ.2550
ข้อมูล
13. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่ต.โคกเจริญ ต.โคกแสมสาร อำเภอโคกเจริญ ต.มหาโพธิ
ต.สระโบสถ์ ต.นิยมชัย ต.ทุ่งท่าช้าง อำเภอสระโบสถ์ ต.ดงมะรุม ต.หนองแขม ต.วังจั่น ต.เกาะแก้ว ต.โคกสำโรง
ต.คลองเกตุ ต.เพนียด ต.วังเพลิง อำเภอโคกสำโรง และต.เขาแหลม ต.ห้วยหิน ต.ม่วงค่อม ต.ชัยบาดาล ต.มะกอกหวาน อ.ชัยบาดาล จ.ลพบุรี พ.ศ.2550
ข้อมูล
14. กำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่อ.พระประแดง จ.สมุทรปราการ พ.ศ.2550 อ่าน
15. กำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตบางซื่อ เขตบางพลัด เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่
และเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2550
อ่าน
16. กำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน ในท้องที่เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตพระนคร เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง และเขตบางแค กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2550 ข้อมูล
17. กำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงท้องถิ่น สายซอยสุขุมวิท 66 และสายเชื่อมระหว่างซอยสุขุมวิท 66 กับซอยสุขุมวิท 66/1 และเพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างซอยสุขุมวิท 66 กับซอยสุขุมวิท 64 พ.ศ.2550 อ่าน
18. กำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงท้องถิ่น สายซอยผู้ใหญ่เอิบ พ.ศ.2550 อ่าน
19. กำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงท้องถิ่น สายซอยรามคำแหง 21 พ.ศ.2550 อ่าน
20. กำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงท้องถิ่น สายซอยรามอินทรา 14 พ.ศ.2550 ข้อมูล
21. กำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงท้องถิ่น สายซอยรามอินทรา 109 พ.ศ.2550 ข้อมูล
22. กำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงท้องถิ่น สายซอยลาดพร้าว 64 พ.ศ.2550 อ่าน
23. กำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงท้องถิ่น สายถนนเจ้าคุณทหาร และถนนฉลองกรุง
และสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนฉลองกรุงกับหมู่บ้านโกลเด้นเพลส พ.ศ.2550
อ่าน
24. กำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงท้องถิ่น สายซอยชินเขต 2 พ.ศ.2550 ข้อมูล
25. กำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงท้องถิ่น สายซอยอ่อนนุช 70 และซอยอรวัณ 10
พ.ศ.2550
ข้อมูล
26. กำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนจรัญสนิทวงศ์กับถนนพุทธมณฑลสาย 4 พ.ศ.2550 อ่าน
27. กำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนประดิษฐ์มนูธรรม
กับซอยลาดพร้าว 94 พ.ศ.2550
อ่าน
28. กำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนสุขาภิบาล 5 กับถนนเพิ่มสิน พ.ศ.2550 อ่าน
29. กำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงท้องถิ่น สายซอยรามคำแหง 110 พ.ศ.2550 อ่าน
30. กำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 สายกรุงเทพมหานคร - แม่สาย
(เขตแดน) รวมทางยกระดับ อนุสรณ์สถานแห่งชาติ - รังสิต ที่บ้านแพะโคก พ.ศ.2550
อ่าน
31. กำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 201 สายสีคิ้ว - เชียงคาน
ตอนทางเลี่ยงเมืองภูเขียว พ.ศ.2550
ข้อมูล
32. กำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 290 สายถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมา ตอนถนนวงแหวนรอบเมืองนครราชสีมาด้านทิศใต้ พ.ศ.2550 ข้อมูล
33. กำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างซอยจรัญสนิทวงศ์
69 กับถนนสิรินธร พ.ศ.2550
อ่าน
34. กำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างซอยสุขุมวิท 93 กับซอยสุขุมวิท 101 พ.ศ.พ.ศ.2550 อ่าน
35. กำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนพัฒนาการกับถนนเฉลิมพระเกียรติ ร.9 พ.ศ.2550 อ่าน
36. กำหนดเขตที่ดินในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างซอยพัฒนาการ 20
กับซอยปรีดี พนมยงค์ 42 พ.ศ.2550
อ่าน
37. กำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนรัชดาภิเษกกับซอยซีเมนต์ไทย พ.ศ.2550 อ่าน
38. กำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนวงแหวนรอบนอกกับซอยหมู่บ้านเลิศอุบล พ.ศ.2550 อ่าน
39. กำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนเทศบาล
รังสรรเหนือกับซอยซีเมนต์ไทย พ.ศ.2550
ข้อมูล
40. กำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างและขยายทางหลวงท้องถิ่น สายเชื่อมระหว่างถนนดำรงค์รักษ์
กับถนนบำรุงเมือง สายเชื่อมระหว่างสายเชื่อมดังกล่าวกับถนนจักรพรรดิพงษ์ และตรอกโรงเลี้ยงเด็ก พ.ศ.2550
ข้อมูล
41. กำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 344 สายชลบุรี - แกลง
ที่บ้านเชิดน้อย พ.ศ.2550
ข้อมูล
42. กำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 214 สายต่อเขตเทศบาล
เมืองกาฬสินธุ์ควบคุม - ช่องจอม ตอนบ้านเจ็มเนียง - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 24 (บ้านปะอาว)
พ.ศ.2550
ข้อมูล
43. กำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อขยายทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2178 สายวารินชำราบ - บรรจบทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 2085 (หนองงูเหลือม) ตอนบ้านหนองผาสุข - บ้านทุ่งสว่าง พ.ศ.2550 ข้อมูล
44. กำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะเวนคืน เพื่อสร้างทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 122 สายทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์
ตอนทางเลี่ยงเมืองนครสวรรค์ด้านเหนือ พ.ศ.2550
ข้อมูล
45. กำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่เขตจตุจักร เขตบางซื่อ เขตห้วยขวาง เขตดินแดง เขตราชเทวี เขตวัฒนา เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตปทุมวัน เขตบางรัก เขตคลองเตย
และเขตสาทร กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2550
อ่าน
46. กำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่เขตบางซื่อ เขตบางพลัด
เขตบางกอกน้อย เขตบางกอกใหญ่ และเขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2550
ข้อมูล
47. กำหนดเขตที่ดิน ในบริเวณที่ที่จะดำเนินการเพื่อกิจการขนส่งมวลชน ในท้องที่เขตปทุมวัน เขตบางรัก
เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย เขตสัมพันธวงศ์ เขตพระนคร เขตธนบุรี เขตบางกอกใหญ่ เขตภาษีเจริญ เขตจอมทอง
และเขตบางแค กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2550
ข้อมูล
48. กำหนดบริเวณที่ดินป่านายางกลัก ในท้องที่ต.โป่งนก ต.นายางกลัก ต.บ้านไร่ ต.วะตะแบก อ.เทพสถิต
และต.ซับใหญ่ กิ่งอ.ซับใหญ่ อ.จัตุรัส จ.ชัยภูมิ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2550
ข้อมูล
49. กำหนดบริเวณที่ดินป่าภูแลนคาด้านทิศเหนือ และป่าภูแลนคาด้านทิศใต้ ในท้องที่ต.บ้านหัน ต.สระโพนทอง ต.โนนกอก ต.ซับสีทอง ต.บ้านเดื่อ อ.เกษตรสมบูรณ์ ต.กุดชุมแสง ต.คูเมือง อ.หนองบัวแดง ต.ท่ามะไฟหวาน อ.แก้งคร้อ ต.ห้วยต้อน อ.เมืองชัยภูมิ และต.ภูแลนคา อ.บ้านเขว้า จ.ชัยภูมิ ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2550 ข้อมูล
50. กำหนดบริเวณที่ดินป่าน้ำว้าและป่าแม่จริม ป่าแม่น้ำน่านฝั่งตะวันออกตอนใต้ และป่าน้ำว้าและป้าห้วยสาลี่
ในท้องที่ต.น้ำพาง ต.น้ำปาย อ.แม่จริม และต.ไหล่น่าน ต.ส้านนาหนองใหม่ ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา จ.น่าน
ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2550
ข้อมูล
51. กำหนดบริเวณที่ดินป่าน้ำว้าและป่าห้วยสาลี่ ป่าฝั่งขวาแม่น้ำน่านตอนใต้ และป่าห้วยงวงและป่าห้วยสาลี่
ในท้องที่ต.ขึ่ง ต.ส้าน ต.น้ำมวบ อ.เวียงสา ต.ศรีษะเกษ ต.เชียงของ ต.สถาน อ.นาน้อย และต.บ่อแก้ว ต.นาทะนุง
อ.นาหมื่น จ.น่าน ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2550
ข้อมูล
52. กำหนดบริเวณที่ดินป่าห้วยเบี้ยและป่าห้วยบ่อทอง ป่าแม่ต้าฝั่งซ้าย และป่าแม่แย้และป่าแม่สาง ในท้องที่ต.ท่าข้าม
ต.วังธง ต.ป่าแมต อ.เมืองแพร่ ต.ต้าผามอก ต.บ้านปิน อ.ลอง และต.เวียงทอง ต.สบสาย ต.บ้านปง อ.สูงเม่น จ.แพร่
ให้เป็นอุทยานแห่งชาติ พ.ศ.2550
ข้อมูล
53. กำหนดบริเวณที่ดินป่าเขาปลายโต๊ะ ป่าเขาศก ป่าเทือกเขากะทะคว่ำ ป่าเทือกเขาหราสูง และป่าเทือกเขาสูง
ในท้องที่ต.รมณีย์ ต.เหล ต.ท่านา ต.กะปง อ.กะปง ต.สองแพรก อ.เมืองพังงา และต.ถ้ำทองหลาง ต.บางเหรียง
อ.ทับปุด จ.พังงา ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ.2550
ข้อมูล
54. กำหนดบริเวณที่ดินป่าภูค้อและป่าภูกระแต ในท้องที่ต.หนองคัน ต.ห้วยสีเสียด ต.แก่งศรีภูมิ อ.ภูหลวง
ต.ปวนพุ ต.หนองหิน ต.ตาดข่า กิ่งอ.หนองหิน อ.ภูกระดึง และต.ภูกระดึง ต.ศรีฐาน ต.ห้วยส้ม อ.ภูกระดึง
จ.เลย ให้เป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า พ.ศ.2550
ข้อมูล
กำหนดเงิน ตำแหน่งข้าราชการ กำหนดเปิดทำการศาล กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการทำธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ ไปที่พระราชกฤษฎีกา
1. กำหนดเงินประจำตำแหน่ง เงินค่าเบี้ยประชุม และเงินตอบแทนอื่นของสมาชิกสภากรุงเทพมหานคร
สมาชิกสภาเขตของกรุงเทพมหานคร และกรรมการของสภากรุงเทพมหานคร ฉ.7 พ.ศ.2550
ข้อมูล
2. กำหนดตำแหน่งข้าราชการพลเรือนสามัญประเภทวิชาชีพเฉพาะและประเภทเชี่ยวชาญเฉพาะ ฉ.2 พ.ศ.2550 อ่าน
3. กำหนดตราสัญลักษณ์มหาวิทยาลัยนครพนม พ.ศ.2550 ข้อมูล
4. กำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดชัยบาดาล พ.ศ.2549 อ่าน
5. กำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดตลิ่งชันและศาลจังหวัดพระโขนง พ.ศ.2550 อ่าน
6. กำหนดวันเปิดทำการศาลจังหวัดนาทวี พ.ศ.2550 ข้อมูล
7. กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีการในการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ภาครัฐ พ.ศ.2549 อ่าน
กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม กำหนดให้ผู้มีอาชีพในการประมง ไปที่พระราชกฤษฎีกา
1. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เคเบิลเส้นใยนำแสงโทรคมนาคมภายนอกอาคารแขวนในอากาศรับ
น้ำหนักตัวเองได้ต้องเป็นไป ตามมาตรฐาน พ.ศ.2550
ข้อมูล
2. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เครื่องซักผ้าใช้ในที่อยู่อาศัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2550 ข้อมูล
3. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เตาไมโครเวฟสำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2550 ข้อมูล
4. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เต้าเสียบและเต้ารับ สำหรับใช้ในที่อยู่อาศัยและงานทั่วไป
ที่มีจุดประสงค์คล้ายกัน ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2550
ข้อมูล
5. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม ตัวนำลวดกลมตีเกลียวร่วมศูนย์กลางสำหรับสายไฟฟ้าเหนือดิน
ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2550
ข้อมูล
6. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม มอเตอร์คอมเพรสเซอร์ต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2550 ข้อมูล
7. กำหนดให้ผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม สีเทียนต้องเป็นไปตามมาตรฐาน พ.ศ.2550 อ่าน
8. กำหนดให้ผู้มีอาชีพในการประมง การค้าสินค้าสัตว์น้ำ ผลิตภัณฑ์สัตว์น้ำ และอุตสาหกรรมสัตว์น้ำ
มาจดทะเบียน ตามพรบ. การประมง พ.ศ.2490 ฉ.6 พ.ศ.2550
ข้อมูล
กำหนดอำนาจสิทธิ กำหนดค่าตอบแทนกรรมการ กำหนดที่ตั้ง แก้ไขบทบัญญัติ การปรับอัตรา ไปที่พระราชกฤษฎีกา
1. กำหนดอำนาจ สิทธิ และประโยชน์ ของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) ฉ.2 พ.ศ.2550 อ่าน
2. กำหนดค่าตอบแทนกรรมการตามพรบ. ระเบียบบริหารงานบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 ฉ.2 พ.ศ.2550 อ่าน
3. กำหนดที่ตั้งและวันเปิดทำการศาลแพ่งกรุงเทพใต้และศาลอาญากรุงเทพใต้ ฉ.3 พ.ศ.2550 ข้อมูล
4. แก้ไขบทบัญญัติให้สอดคล้องกับการโอนอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพรบ. ปรับปรุงกระทรวง
ทบวง กรม พ.ศ.2545 ฉ.2 พ.ศ.2550
ข้อมูล
5. การปรับอัตราเงินเดือนของข้าราชการ ฉ.3 พ.ศ.2550 อ่าน
6. การปรับอัตราเงินเดือนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ฉ.2 พ.ศ.2550 ข้อมูล
ขยายเขตอุทยาน ค่าเช่าบ้าน เงินประจำตำแหน่ง เงินสวัสดิการ ไปที่พระราชกฤษฎีกา
1. ขยายเขตอุทยานแห่งชาติหมู่เกาะสุรินทร์ ในท้องที่ต.เกาะพระทอง อ.คุระบุรี จ.พังงา พ.ศ.2550 ข้อมูล
2. ขยายระยะเวลาการใช้บังคับมาตรา 7 แห่งพรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉ.21
พ.ศ.2542 พ.ศ.2550
ข้อมูล
3. ค่าเช่าบ้านข้าราชการ ฉ.2 พ.ศ.2550 ข้อมูล
4. เงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ ฉ.12 พ.ศ.2550 ข้อมูล
5. เงินประจำตำแหน่งและประโยชน์ตอบแทนอื่นของประธานสภา และรองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ และสภาร่างรัฐธรรมนูญ ผู้ดำรงตำแหน่ง ในคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติ สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
สมาชิกสภาร่างรัฐธรรมนูญ กรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ กรรมาธิการ และผู้ดำรงตำแหน่งในคณะตุลาการรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550
ข้อมูล
6. การได้รับเงินประจำตำแหน่งของข้าราชการและผู้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารซึ่งไม่เป็นข้าราชการ ฉ.10 พ.ศ.2550 อ่าน
7. เงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร ฉ.6 พ.ศ.2550 อ่าน
จัดตั้งสำนักงาน จัดตั้งสถาบัน จัดตั้งส่วนราชการ จัดตั้งองค์การ ไปที่พระราชกฤษฎีกา
1. จัดตั้งสำนักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) พ.ศ.2550 ข้อมูล
2. จัดตั้งสถาบันพัฒนาองค์กรชุมชน (องค์การมหาชน) ฉ.2 พ.ศ.2550 ข้อมูล
3. จัดตั้งส่วนราชการในมหาวิทยาลัยแม่โจ้ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2550 ข้อมูล
4. จัดตั้งองค์การบริหารจัดการก๊าซเรือนกระจก (องค์การมหาชน) พ.ศ.2550 ข้อมูล
ตั้งอำเภอ ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณะสมบัติ ไปที่พระราชกฤษฎีกา
1. ตั้งอ.ฆ้องชัย อ.ดอนจาน อ.นาคู อ.สามชัย อ.โกสัมพีนคร อ.บึงสามัคคี อ.โคกโพธิ์ไชย อ.ซำสูง อ.โนนศิลา
อ.บ้านแฮด อ.เวียงเก่า อ.หนองนาคำ อ.เขาคิชฌกูฏ อ.คลองเขื่อน อ.เกาะจันทร์ อ.เนินขาม อ.หนองมะโมง
อ.ซับใหญ่ อ.ดอยหลวง อ.เวียงเชียงรุ้ง อ.ดอยหล่อ อ.แม่ออน อ.หาดสำราญ อ.เกาะกูด อ.เกาะช้าง อ.วังเจ้า
อ.วังยาง อ.เทพารักษ์ อ.บัวลาย อ.พระทองคำ อ.เมืองยาง อ.ลำทะเมนชัย อ.สีดา อ.ช้างกลาง อ.นบพิตำ
อ.ชุมตาบง อ.แม่เปิน อ.ภูเพียง อ.แคนดง อ.บ้านด่าน อ.สามร้อยยอด อ.ภูกามยาว อ.ภูซาง อ.ศรีนครินทร์
อ.ดงเจริญ อ.บึงนาราง อ.สากเหล็ก อ.กุดรัง อ.ชื่นชม อ.เชียงขวัญ อ.ทุ่งเขาหลวง อ.หนองฮี อ.สุขสำราญ
อ.เขาชะเมา อ.นิคมพัฒนา อ.บ้านคา อ.เวียงหนองล่อง อ.หนองหิน อ.เอราวัณ อ.โพธิ์ศรีสุวรรณ อ.ศิลาลาด
อ.มะนัง อ.บางเสาธง อ.โคกสูง อ.วังสมบูรณ์ อ.วิภาวดี อ.เขวาสินรินทร์ อ.โนนนารายณ์ อ.พนมดงรัก
อ.ศรีณรงค์ อ.เฝ้าไร่ อ.โพธิ์ตาก อ.รัตนวาปี อ.สระใคร อ.กู่แก้ว อ.ประจักษ์ศิลปาคม อ.นาตาล อ.นาเยีย
อ.น้ำขุ่น อ.สว่างวีระวงศ์ และอ.เหล่าเสือโก้ก พ.ศ.2550
ข้อมูล
2. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.กาฬสินธุ์
อ.เมืองกาฬสินธุ์ จ.กาฬสินธุ์ พ.ศ.2550
ข้อมูล
3. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.เจ้าท่า อ.กมลาไสย
จ.กาฬสินธุ์ พ.ศ.2550
ข้อมูล
4. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติองแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.ทุ่งทอง อ.ท่าม่วง
จ.กาญจนบุรี พ.ศ.2550
ข้อมูล
5. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.สันทราย อ.ฝาง
จ.เชียงใหม่ พ.ศ.2550
ข้อมูล
6. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.บางตลาด อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี พ.ศ.2550
ข้อมูล
7. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.รูสะมิแล
อ.เมืองปัตตานี จ.ปัตตานี พ.ศ.2550
ข้อมูล
8. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.ปลักแรด อ.บางระกำ
จ.พิษณุโลก พ.ศ.2550
ข้อมูล
9. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.หาดเจ้าสำราญ อ.เมืองเพชรบุรี จ.เพชรบุรี พ.ศ.2550 ข้อมูล
10. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.วังพญา
อ.รามัน จังหวัดยะลา พ.ศ.2550
ข้อมูล
11. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.เจดีย์หัก อ.เมืองราชบุรี
จ.ราชบุรี พ.ศ.2550
ข้อมูล
12. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.วังเหนือ อ.วังเหนือ
จ.ลำปาง พ.ศ.2550
ข้อมูล
13. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.เกตรี และต.คลองขุด
อ.เมืองสตูล จ.สตูล พ.ศ.2550
ข้อมูล
14. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.ละงู อ.ละงู
จ.สตูล พ.ศ.2550
ข้อมูล
15. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี
จ.สมุทรปราการ พ.ศ.2550
ข้อมูล
16. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.สามเรือน อ.ศรีสำโรง
จ.สุโขทัย พ.ศ.2550
ข้อมูล
17. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.โคกโคเฒ่า อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี พ.ศ.2550 ข้อมูล
18. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.โคกโคเฒ่า อ.เมืองสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรี พ.ศ.2550 ข้อมูล
19. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.โพประจักษ์ อ.ท่าช้าง
จ.สิงห์บุรี พ.ศ.2550
ข้อมูล
20. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.ขามใหญ่ อ.เมืองอุบลราชธานี จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2550 ข้อมูล
21. ถอนสภาพที่ดินอันเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกัน ในท้องที่ต.ท่าเมือง อ.ดอนมดแดง
จ.อุบลราชธานี พ.ศ.2550
ข้อมูล
แบ่งส่วนราชการ เปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาล เปลี่ยนแปลงสภาพ ยกเลิกพรฎ. ยุบเลิกสำนักงาน ไปที่พระราชกฤษฎีกา
1. แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการกองบัญชาการทหารสูงสุด กระทรวงกลาโหม ฉ.2 พ.ศ.2550 ข้อมูล
2. แบ่งส่วนราชการและกำหนดหน้าที่ของส่วนราชการสำนักงานเลขานุการรัฐมนตรี และสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงกลาโหม ฉ.4 พ.ศ.2550 ข้อมูล
3. เปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแขวงลพบุรี พ.ศ.2549 อ่าน
4. เปลี่ยนแปลงเขตอำนาจศาลแขวงสงขลา พ.ศ.2550 ข้อมูล
5. เปลี่ยนแปลงสภาพสาธารณสมบัติของแผ่นดินสำหรับพลเมืองใช้ร่วมกันในเขตอุตสาหกรรมทั่วไป
นิคมอุตสาหกรรมอมตะซิตี้ ในท้องที่ต.มาบยางพร อ.ปลวกแดง จ.ระยอง ให้เป็นกรรมสิทธิ์
ของการนิคมอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย พ.ศ.2550
ข้อมูล
6. พระราชทานอภัยโทษ พ.ศ.2550 อ่าน
7. ยกเลิกพรฎ.บางฉบับซึ่งออกตามกฎหมายว่าด้วยทางหลวง พ.ศ.2550 อ่าน
8. ยุบเลิกสำนักงานบริหารการแปลงสินทรัพย์เป็นทุน (องค์การมหาชน) พ.ศ.2550 ข้อมูล
9. ยุบเลิกองค์การฟอกหนัง พ.ศ.2550 ข้อมูล
10. ยุบเลิกองค์การแบตเตอรี่ พ.ศ.2550 ข้อมูล
ระเบียบข้าราชการครู รับวิทยาลัย ว่าด้วยการมอบอำนาจ ว่าด้วยปริญญา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการ ไปที่พระราชกฤษฎีกา
1. ระเบียบข้าราชการครูกรุงเทพมหานคร พ.ศ.2550 อ่าน
2. รับวิทยาลัยการชลประทาน กรมชลประทาน เข้าสมทบในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2550 ข้อมูล
3. ว่าด้วยการมอบอำนาจ พ.ศ.2550 ข้อมูล
4. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง
ของมหาวิทยาลัยมหาสารคาม พ.ศ.2550
ข้อมูล
5. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่ง
ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย พ.ศ.2550
ข้อมูล
6. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา และครุยวิทยฐานะของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2550 ข้อมูล
7. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ ของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ฉ.3 พ.ศ.2550
ข้อมูล
8. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ และเข็มวิทยฐานะ ของสถาบันเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ พ.ศ.2550
ข้อมูล
9. ว่าด้วยปริญญาในสาขาวิชา อักษรย่อสำหรับสาขาวิชา ครุยวิทยฐานะ เข็มวิทยฐานะ และครุยประจำตำแหน่งของมหาวิทยาลัยนเรศวร พ.ศ.2550 ข้อมูล
10. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งคณะกรรมาธิการยกร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 อ่าน
ให้ใช้บทบัญญัติ ให้ใช้บังคับผังเมือง ให้ใช้พรบ. ไปที่พระราชกฤษฎีกา
1. ให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพรบ. ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.2520 บังคับสำหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ ฉ.20 พ.ศ.2549 อ่าน
2. ให้ใช้บทบัญญัติมาตรา 3 แห่งพรบ. ให้นำวิธีพิจารณาความอาญาในศาลแขวงมาใช้บังคับในศาลจังหวัด พ.ศ.2520 บังคับสำหรับคดีที่เกิดขึ้นในบางท้องที่ ฉ.21 พ.ศ.2550 ข้อมูล
3. ให้ใช้พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต.ทุ่งนนทรี อ.เขาสมิง จ.ตราด พ.ศ.2550 ข้อมูล
4. ให้ใช้พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต.หนองชุมพล อ.เขาย้อย จ.เพชรบุรี พ.ศ.2550 ข้อมูล
5. ให้ใช้พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต.สามเมือง อ.ลาดบัวหลวง
จ.พระนครศรีอยุธยา พ.ศ.2550
ข้อมูล
6. ให้ใช้พรบ. ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตองค์การบริหารส่วนต.เขวา อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
พ.ศ.2550
ข้อมูล
7. ให้ใช้พ.ร.บ.ควบคุมอาคาร พ.ศ.2522 บังคับในเขตเทศบาลต.แม่แรง อ.ป่าซาง จ.ลำพูน พ.ศ.2550 ข้อมูล
8. ให้ใช้พรบ. คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.พรานกระต่าย และอ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร
พ.ศ.2550
ข้อมูล
9. ให้ใช้พรบ.คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.เมืองกำแพงเพชร จ.กำแพงเพชร พ.ศ.2550 ข้อมูล
10. ให้ใช้พรบ. คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.พิมาย และอ.ชุมพวง จ.นครราชสีมา พ.ศ.2550 ข้อมูล
11. ให้ใช้พรบ. คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.แก้งสนามนาง จ.นครราชสีมา พ.ศ.2550 ข้อมูล
12. ให้ใช้พรบ. คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.ละหานทราย จ.บุรีรัมย์ พ.ศ.2550 ข้อมูล
13. ให้ใช้พรบ. คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.บ้านกรวด จ.บุรีรัมย์ พ.ศ.2550 ข้อมูล
14. ให้ใช้พรบ.คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ พ.ศ.2550 ข้อมูล
15. ให้ใช้พรบ. คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.วังทอง และอ.บางกระทุ่ม จ.พิษณุโลก พ.ศ.2550 ข้อมูล
16. ให้ใช้พรบ.คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.พรหมพิราม และอ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก พ.ศ.2550 ข้อมูล
17. ให้ใช้พรบ.คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.เมืองพิจิตร และอ.ตะพานหิน จ.พิจิตร พ.ศ.2550 ข้อมูล
18. ให้ใช้พรบ.คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.ป่าบอน จ.พัทลุง พ.ศ.2550 ข้อมูล
19. ให้ใช้พรบ.คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.เมืองปัตตานี อ.ยะหริ่ง อ.หนองจิก อ.ยะรัง อ.โคกโพธิ์
อ.มายอ อ.แม่ลาน จ.ปัตตานี และอ.เมืองยะลา จ.ยะลา พ.ศ.2550
ข้อมูล
20. ให้ใช้พรบ.คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.เลิงนกทา จ.ยโสธร พ.ศ.2550 ข้อมูล
21. ให้ใช้พรบ.คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.พระพุทธบาท อ.บ้านหมอ อ.เสาไห้ อ.แก่งคอย
อ.เฉลิมพระเกียรติ และอ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี พ.ศ.2550
ข้อมูล
22. ให้ใช้พรบ. คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.รัตนบุรี จ.สุรินทร์ พ.ศ.2550 ข้อมูล
23. ให้ใช้พรบ.คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย พ.ศ.2550 ข้อมูล
24. ให้ใช้พรบ.คันและคูน้ำ พ.ศ.2505 บังคับในท้องที่อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา พ.ศ.2550 ข้อมูล
ให้นำราคาปานกลาง ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน ให้มีการเลือกตั้ง ไปที่พระราชกฤษฎีกา
1. ให้นำราคาปานกลางของที่ดินที่ใช้อยู่ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่ ประจำปี พ.ศ.2521 ถึง พ.ศ.2524
มาใช้ในการประเมินภาษีบำรุงท้องที่สำหรับปี พ.ศ.2550 พ.ศ.2550
อ่าน
2. ให้เป็นเขตปฏิรูปที่ดิน พ.ศ.2550 ข้อมูล
3. ให้มีการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเป็นการทั่วไป พ.ศ.2550 ข้อมูล
โอนกิจการบริหารอำนาจหน้าที่ ออกตามความใน ไปที่พระราชกฤษฎีกา
1. โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ.2545 ฉ.2 พ.ศ.2550
ข้อมูล
2. โอนกิจการบริหารและอำนาจหน้าที่ของส่วนราชการให้เป็นไปตามพรบ. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม
พ.ศ.2545 ฉ.3 พ.ศ.2550
ข้อมูล
3. ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉ.465 พ.ศ.2550 อ่าน
4. ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการลดอัตราและยกเว้นรัษฎากร ฉ.466 พ.ศ.2550 ข้อมูล
5. ออกตามความในประมวลรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นภาษีมูลค่าเพิ่ม ฉ.468 พ.ศ.2550 ข้อมูล
11. พระราชบัญญัติ Top
1. กำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ฉ.2 พ.ศ.2549 อ่าน
2. แก้ไขเพิ่มเติมพรก. บริษัทบริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2541 พ.ศ.2550 อ่าน
3. แก้ไขเพิ่มเติมพรก. ป้องกันการใช้สารระเหย พ.ศ.2533 ฉ.3 พ.ศ.2550 อ่าน
4. แก้ไขเพิ่มเติมพรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ.2542 พ.ศ.2550 อ่าน
5. แก้ไขเพิ่มเติมพรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง พ.ศ.2542
พ.ศ.2550
อ่าน
6. แก้ไขเพิ่มเติมพรบ. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2541 พ.ศ.2550 อ่าน
7. แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม พ.ศ.2550 อ่าน
8. แก้ไขเพิ่มเติมพระธรรมนูญศาลยุติธรรม ฉ.2 พ.ศ.2550 อ่าน
9. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายที่ดิน ฉ.10 พ.ศ.2550 อ่าน
10. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ ฉ.16 พ.ศ.2550 อ่าน
11. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉ.18 พ.ศ.2550 อ่าน
12. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉ.19 พ.ศ.2550 อ่าน
13. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายอาญา ฉ.20 พ.ศ.2550 อ่าน
14. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความแพ่ง ฉ.23 พ.ศ.2550 อ่าน
15. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉ.25 พ.ศ.2550 อ่าน
16. แก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา ฉ.26 พ.ศ.2550 อ่าน
17. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ฉบับที่ 15 เรื่อง ห้ามพรรคการเมืองประชุมหรือดำเนินกิจการอื่นใดทางการเมือง ลงวันที่ 21 กันยายน
พุทธศักราช 2549 พ.ศ.2550
อ่าน
18. แก้ไขเพิ่มเติมประกาศคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ฉ.30 เรื่อง การตรวจสอบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่รัฐ ลงวันที่ 30 กันยายน พุทธศักราช 2549
พ.ศ.2550
อ่าน
19. การขนส่งทางบก ฉ.11 พ.ศ.2550 อ่าน
20. การเคหะแห่งชาติ ฉ.2 พ.ศ.2550 อ่าน
21. การค้าน้ำมันเชื้อเพลิง ฉ.2 พ.ศ.2550 อ่าน
22. การช่วยเหลือกู้ภัยทางทะเล พ.ศ.2550 อ่าน
23. การซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้า ฉ.2 พ.ศ.2550 อ่าน
24. การเดินเรือในน่านน้ำไทย ฉ.16 พ.ศ.2550 อ่าน
25. การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย ฉ.2 พ.ศ.2550 อ่าน
26. การบริหารส่วนงานภายในของสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2550 อ่าน
27. การประกอบกิจการพลังงาน พ.ศ.2550 อ่าน
28. การประกอบโรคศิลปะ ฉ.3 พ.ศ.2550 อ่าน
29. การประปาส่วนภูมิภาค ฉ.3 พ.ศ.2550 อ่าน
30. การสาธารณสุข ฉ.2 พ.ศ.2550 อ่าน
31. การส่งเสริมการอนุรักษ์พลังงาน ฉ.2 พ.ศ.2550 อ่าน
32. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ฉ.3 พ.ศ.2550 อ่าน
33. ขายตรงและตลาดแบบตรง ฉ.2 พ.ศ.2550 อ่าน
34. คุ้มครองการดำเนินงานขององค์การดาวเทียมเคลื่อนที่ระหว่างประเทศ พ.ศ.2550 อ่าน
35. คุ้มครองผู้ประสบภัยจากรถ ฉ.4 พ.ศ.2550 อ่าน
36. คุ้มครองผู้ถูกกระทำด้วยความรุนแรงในครอบครัว พ.ศ.2550 อ่าน
37. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ฉ.5 พ.ศ.2550 อ่าน
38. คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ ฉ.6 พ.ศ.2550 อ่าน
39. คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย พ.ศ.2550 อ่าน
40. ควบคุมอาคาร ฉ.4 พ.ศ.2550 อ่าน
41. ควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ฉ.2 พ.ศ.2550 อ่าน
42. คณะกรรมการนโยบายพลังงานแห่งชาติ ฉ.2 พ.ศ.2550 อ่าน
43. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2550 อ่าน
44. งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2551 อ่าน
45. เงินเดือนและเงินประจำตำแหน่งข้าราชการอัยการ ฉ.2 พ.ศ.2550 อ่าน
46. จัดที่ดินเพื่อการครองชีพ ฉ.2 พ.ศ.2550 อ่าน
47. จัดตั้งศาลจังหวัดที่อ.ชุมแพ จ.ขอนแก่น พ.ศ.2550 อ่าน
48. จัดตั้งศาลจังหวัดที่อ.พิมาย จ.นครราชสีมา พ.ศ.2550 อ่าน
49. จัดตั้งศาลจังหวัดที่อ.เชียงคำ จ.พะเยา พ.ศ.2550 อ่าน
50. จัดตั้งศาลจังหวัดที่อ.หัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์ พ.ศ.2550 อ่าน
51. จัดตั้งศาลจังหวัดที่อ.วิเชียรบุรี จ.เพชรบูรณ์ พ.ศ.2550 อ่าน
52. จัดตั้งศาลจังหวัดที่อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี พ.ศ.2550 อ่าน
53. จัดตั้งศาลปกครองและวิธีพิจารณาคดีปกครอง ฉ.4 พ.ศ.2550 อ่าน
54. จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน ฉ.2 พ.ศ.2550 อ่าน
55. จดแจ้งการพิมพ์ พ.ศ.2550 อ่าน
56. จราจรทางบก ฉ.7 พ.ศ.2550 อ่าน
57. ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร ฉ.7 พ.ศ.2550 อ่าน
58. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ฉ.3 พ.ศ.2550 อ่าน
59. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ฉ.4 พ.ศ.2550 อ่าน
60. ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม ฉ.5 พ.ศ.2550 อ่าน
61. ป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย พ.ศ.2550 อ่าน
62. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2550 อ่าน
63. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ.2550 อ่าน
64. ประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 อ่าน
65. พันธุ์พืช ฉ.3 พ.ศ.2550 อ่าน
66. มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2550 อ่าน
67. ยุบเลิกทุนรักษาระดับอัตราแลกเปลี่ยนเงินตรา พ.ศ.2550 อ่าน
68. ยุบเลิกบรรษัทบริหารสินทรัพย์สถาบันการเงิน พ.ศ.2549 อ่าน
69. ยกเลิกคำสั่งคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ที่ 5/2549
เรื่อง ให้กระทรวงเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารควบคุมการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 20 กันยายน พุทธศักราช 2549 พ.ศ.2550
อ่าน
70. ยกเลิกประกาศหัวหน้าคณะปฏิรูปการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
ฉ.8 เรื่อง ห้ามกักตุนสินค้า ลงวันที่ 20 กันยายน พ.ศ.2549 พ.ศ.2550
อ่าน
71. โรงงานผลิตอาวุธของเอกชน พ.ศ.2550 อ่าน
72. เรือนจำทหาร ฉ.3 พ.ศ.2550 อ่าน
73. เรือไทย ฉ.7 พ.ศ.2550 อ่าน
74. ระเบียบข้าราชการการเมือง ฉ.2 พ.ศ.2550 อ่าน
75. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ฉ.3 พ.ศ.2550 อ่าน
76. ระเบียบข้าราชการฝ่ายตุลาการศาลยุติธรรม ฉ.4 พ.ศ.2550 อ่าน
77. ระเบียบบริหารราชการกรุงเทพมหานคร ฉ.5 พ.ศ.2550 อ่าน
78. ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน ฉ.7 พ.ศ.2550 อ่าน
79. รถยนต์ ฉ.14 พ.ศ.2550 อ่าน
80. ล้างมลทินในวโรกาสที่พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมีพระชนมพรรษา 80 พรรษา
พ.ศ.2550
อ่าน
81. เวนคืนอสังหาริมทรัพย์ ในท้องที่ต.บ้านปึก ต.เสม็ด และต.แสนสุข อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี พ.ศ.2550 อ่าน
82. เวนคืนอสังหาริมทรัพย์เพื่อสร้างทางพิเศษสายบางนา - อาจณรงค์ ในท้องที่เขตพระโขนง และเขตบางนา
กรุงเทพมหานคร พ.ศ.2550
อ่าน
83. ว่าด้วยการมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ไปร่วมชันสูตรพลิกศพตาม มาตรา 148 (3) (4) และ (5) แห่งประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา พ.ศ.2550 อ่าน
84. ว่าด้วยสภากาชาดไทย ฉ.4 พ.ศ.2550 อ่าน
85. ว่าด้วยสภากาชาดไทย ฉ.5 พ.ศ.2550 อ่าน
86. ว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ.2550 อ่าน
87. ว่าด้วยความเรียบร้อยในการออกเสียงประชามติร่างรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 อ่าน
88. วิธีดำเนินการคุมความประพฤติตามประมวลกฎหมายอาญา ฉ.2 พ.ศ.2550 อ่าน
89. สุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2550 อ่าน
90. สุสานและฌาปนสถาน ฉ.2 พ.ศ.2550 อ่าน
91. สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ พ.ศ.2550 อ่าน
92. สถาบันอนุญาโตตุลาการ พ.ศ.2550 อ่าน
93. สถาบันอุดมศึกษาเอกชน ฉ.2 พ.ศ.2550 อ่าน
94. สมาคมการค้า ฉ.2 พ.ศ.2550 อ่าน
95. สถิติ พ.ศ.2550 อ่าน
96. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการ พ.ศ.2550 อ่าน
97. ส่งเสริมการจัดสวัสดิการสังคม ฉ.2 พ.ศ.2550 อ่าน
98. หลักเกณฑ์การแต่งตั้งและการดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาอาวุโส ฉ.2 พ.ศ.2550 อ่าน
99. หอการค้า ฉ.2 พ.ศ.2550 อ่าน
100. ให้อำนาจปฏิบัติการเกี่ยวกับกองทุนร่วมเพื่อสินค้าโภคภัณฑ์ ฉ.2 พ.ศ.2550 อ่าน
101. โอนอำนาจหน้าที่และกิจการบริหารบางส่วนของสำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงสาธารณสุข
ไปเป็นของมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2550
อ่าน12. ระเบียบ Top
1. คณะกรรมการการเลือกตั้ง 2. คณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาล 3. คณะกรรมการข้าราชการ
4. คณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม 5. คณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน 6. คณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม
7. คณะกรรมการป้องกันและปราบปราม 8. ที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา 9. ผู้ตรวจการแผ่นดินของรัฐสภา
10. ศาลรัฐธรรมนูญ 11.   12.  ระเบียบคณะกรรมการการเลือกตั้ง ไปที่ระเบียบ
1. ว่าด้วยการคัดค้านการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2550 ข้อมูล
2. ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง พ.ศ.2547 ข้อมูล
3. ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฉ.2 พ.ศ.2548 ข้อมูล
4. ว่าด้วยการจ้างลูกจ้างสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้ง ฉ.3 พ.ศ.2550 ข้อมูล
5. ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาทำการ พ.ศ.2550 ข้อมูล
6. ว่าด้วยการแจ้งความเห็นต่อคณะกรรมการตรวจสอบและการยื่นคำร้องต่อศาล พ.ศ.2550 ข้อมูล
7. ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการจัดให้มีการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2550 ข้อมูล
8. ว่าด้วยการใช้จ่ายเงินในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 ข้อมูล
9. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.2549 ข้อมูล
10. ว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฏิบัติงาน พ.ศ.2550 ข้อมูล
11. ว่าด้วยการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ พ.ศ.2550 อ่าน
12. ว่าด้วยการเลือกตั้งเชิงสมานฉันท์ ฉ.2 พ.ศ.2550 อ่าน
13. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.2550 อ่าน
14. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ฉ.2 พ.ศ.2550 ข้อมูล
15. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร พ.ศ.2550 อ่าน
16. ว่าด้วยการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและสมาชิกวุฒิสภานอกราชอาณาจักร ฉ.2 พ.ศ.2550 ข้อมูล
17. ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด ฉ.6 พ.ศ.2550 อ่าน
18. ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด พ.ศ.2550 ข้อมูล
19. ว่าด้วยการสืบสวนสอบสวนและการวินิจฉัยชี้ขาด ฉ.2 พ.ศ.2550 ข้อมูล
20. ว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการดำเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง พ.ศ.2550
อ่าน
21. ว่าด้วยการหาเสียง ข้อควรปฏิบัติ และข้อห้ามมิให้ปฏิบัติในส่วนที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการดำเนินการใด ๆ ของพรรคการเมือง ผู้สมัครรับเลือกตั้ง และผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ฉ.2 พ.ศ.2550
อ่าน
22. ว่าด้วยข้อห้ามในการหาเสียงเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร ณ ที่เลือกตั้งกลางในวันลงคะแนนเลือกตั้งล่วงหน้า
พ.ศ.2550
ข้อมูล
23. ว่าด้วยคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำจังหวัด และผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำจังหวัด พ.ศ.2550 อ่าน
24. ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง กรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง อนุกรรมการประจำอำเภอ กรรมการประจำหน่วยเลือกตั้ง และผู้ที่ได้รับแต่งตั้งให้ช่วยเหลือการปฏิบัติงานในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550 ข้อมูล
25. ว่าด้วยค่าตอบแทนผู้ได้รับการแต่งตั้งให้ปฏิบัติงานช่วยเหลือในการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
และการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550
ข้อมูล
26. ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ฉ.2 พ.ศ.2547 ข้อมูล
27. ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ฉ.3 พ.ศ.2548 ข้อมูล
28. ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง ฉ.4 พ.ศ.2550 ข้อมูล
29. ว่าด้วยเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง พ.ศ.2550 ข้อมูล
30. ว่าด้วยผู้อำนวยการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้งและคณะกรรมการการเลือกตั้งประจำเขตเลือกตั้ง พ.ศ.2550 ข้อมูล
31. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ พ.ศ.2550 ข้อมูล
32. ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการออกเสียงประชามติ แก้ไขเพิ่มเติม ฉ.2 พ.ศ.2550 ข้อมูล
33. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การตอบข้อหารือของคณะกรรมการการเลือกตั้งเกี่ยวกับการเลือกตั้ง พ.ศ.2550 ข้อมูล
ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการฝ่ายศาลปกครอง ไปที่ระเบียบ
1. ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัล พ.ศ.2550 ข้อมูล
2. ว่าด้วยเงินค่าตอบแทนการปฏิบัติราชการนอกเวลาราชการ พ.ศ.2550 อ่าน
3. ว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการ ฉ.4 พ.ศ.2550 ข้อมูล
4. ว่าด้วยการพัฒนาข้าราชการ ฉ.5 พ.ศ.2550 ข้อมูล
5. ว่าด้วยการเงินและการเก็บรักษาเงิน ฉ.4 พ.ศ.2550 ข้อมูล
6. ว่าด้วยพนักงานศาลปกครอง ฉ.6 พ.ศ.2550 ข้อมูล
ระเบียบคณะกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรม ไปที่ระเบียบ
1. ว่าด้วยการโอนข้าราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2550 ข้อมูล
2. ว่าด้วยพนักงานราชการศาลยุติธรรม พ.ศ.2540 ข้อมูล
3. ว่าด้วยคณะอนุกรรมการข้าราชการศาลยุติธรรมเกี่ยวกับการดำเนินการทางวินัยและการออกจากราชการ พ.ศ.2550 ข้อมูล
ระเบียบคณะกรรมการตุลาการศาลยุติธรรม ไปที่ระเบียบ
1. ว่าด้วยการกำหนดเหตุจำเป็นอื่นอันมิอาจก้าวล่วงได้ในการสั่งให้ข้าราชการตุลาการไปช่วยทำงานชั่วคราว พ.ศ.2550 ข้อมูล
2. ว่าด้วยกำหนดการประกอบวิชาชีพอย่างอื่นที่เกี่ยวเนื่องกับกฎหมาย และเงื่อนไขเกี่ยวกับการประกอบวิชาชีพ ฉ.3
พ.ศ.2550
ข้อมูล
3. ว่าด้วยการคัดเลือกบุคคลเพื่อดำรงตำแหน่งผู้พิพากษาสมทบในศาลแรงงาน พ.ศ.2550 ข้อมูล
4. ว่าด้วยหลักเกณฑ์การแต่งตั้ง การเลื่อนตำแหน่ง การโยกย้ายแต่งตั้ง และการเลื่อนเงินเดือนและเงินประจำตำแหน่ง
ข้าราชการตุลาการ ฉ.8 พ.ศ.2550
ข้อมูล
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดิน ไปที่ระเบียบ
1. ว่าด้วยลูกจ้างสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ฉ.6 พ.ศ.2550 ข้อมูล
2. ว่าด้วยการแต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวน พ.ศ.2550 ข้อมูล
3. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน
ฉ.3 พ.ศ.2550
ข้อมูล
ระเบียบคณะกรรมการบริหารศาลยุติธรรม ไปที่ระเบียบ
1. ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งให้ผู้เสียหาย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 44/2 วรรคสอง พ.ศ.2550
อ่าน
2. ว่าด้วยการจ่ายเงินรางวัลและค่าใช้จ่ายแก่ทนายความที่ศาลตั้งให้ผู้ต้องหาหรือจำเลย
ตามประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญา มาตรา 173 ฉ.2 พ.ศ.2550
ข้อมูล
ระเบียบคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ ไปที่ระเบียบ
1. ว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวของข้าราชการและลูกจ้างสำนักงาน ป.ป.ช. พ.ศ.2550 ข้อมูล
ระเบียบที่ประชุมใหญ่ศาลฎีกา ไปที่ระเบียบ
1. ว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาผู้แทนราษฎรและการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ.2550
อ่าน
2. ว่าด้วยวิธีพิจารณาและวินิจฉัยคดีที่เกี่ยวกับการเลือกตั้งและการเพิกถอนสิทธิเลือกตั้ง ในการเลือกตั้งสมาชิก
สภาท้องถิ่นและผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2550
อ่าน
ระเบียบศาลรัฐธรรมนูญ ไปที่ระเบียบ
1. ว่าด้วยการรักษาระเบียบและความเรียบร้อยในที่ทำการหรือบริเวณที่ทำการศาลรัฐธรรมนูญ และการเข้าฟังการไต่สวนของศาลรัฐธรรมนูญ พ.ศ.2550 ข้อมูล
13. รัฐธรรมนูญ Top
1. รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (พุทธศักราช 2550) อ่าน
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update