กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 13 (พ.ศ. 2546) ออกตามความในพระราชบัญญัติ พนักงานอัยการ พ.ศ. 2498 ว่าด้วยการกำหนดตำแหน่งพนักงานอัยการที่เรียกชื่ออย่างอื่น

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 5 (12) แห่งพระราชบัญญัติ พนักงานอัยการ พ.ศ. 2498 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ พนักงานอัยการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2507 และ มาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติ พนักงานอัยการ พ.ศ. 2498 ประกอบกับ มาตรา 46 และ มาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติ ปรับปรุงกระทรวง ทบวง กรม พ.ศ. 2545 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
กำหนดให้ตำแหน่งต่อไปนี้เป็นตำแหน่งพนักงานอัยการที่เรียกชื่ออย่างอื่น
1. อธิบดีอัยการฝ่ายคดีศาลสูงเขต
2. อธิบดีอัยการฝ่ายคดีพิเศษ
3. อธิบดีอัยการฝ่ายคดีปกครอง
4. อธิบดีอัยการฝ่ายคดีปกครองเชียงใหม่
5. อธิบดีอัยการฝ่ายคดีปกครองสงขลา
6. อธิบดีอัยการฝ่ายคดีปกครองนครราชสีมา
7. อธิบดีอัยการฝ่ายคดีปกครองขอนแก่น
8. อธิบดีอัยการฝ่ายคดีปกครองพิษณุโลก
9. อธิบดีอัยการฝ่ายคดีปกครองระยอง
10. อธิบดีอัยการฝ่ายคดีปกครองนครศรีธรรมราช
11. อธิบดีอัยการฝ่ายคดีแรงงานเขต


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน พ.ศ. 2546
:: (ลงชื่อ) พงศ์เทพ เทพกาญจนา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากสำนักงานอัยการสูงสุดได้ปรับปรุงการแบ่งส่วนราชการโดยจัดตั้งสำนักงานคดีศาลสูงเขต เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินคดีในชั้นอุทธรณ์และฎีกาซึ่งมีปริมาณคดีเพิ่มขึ้นจัดตั้งสำนักงานคดีพิเศษ เพื่อปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินคดีตามกฎหมายว่าด้วยวิธีพิจารณาคดีอาญาของผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต กฎหมายว่าด้วยความผิดเกี่ยวกับการเสนอราคาต่อหน่วยงานของรัฐ และกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน จัดตั้งสำนักงานคดีปกครองและสำนักงานคดีปกครองภูมิภาค เพื่อดำเนินคดีปกครองตามที่หน่วยงานทางปกครองหรือเจ้าหน้าที่ของรัฐมอบอำนาจให้พนักงานอัยการฟ้องคดี หรือดำเนินคดีปกครองแทน และจัดตั้งสำนักงานคดีแรงงานเขต เพื่อดำเนินคดีแรงงานที่อยู่ในอำนาจพิจารณาพิพากษาของศาลแรงงานภาค สมควรกำหนดให้ตำแหน่งพนักงานอัยการผู้เป็นหัวหน้าส่วนราชการดังกล่าวเป็นตำแหน่งพนักงานอัยการที่เรียกชื่ออย่างอื่น เพื่อให้เกิดความชัดเจนในการบริหารราชการและบังคับบัญชา และโดยที่ มาตรา 5 (12) แห่ง พระราชบัญญัติ พนักงานอัยการ พ.ศ. 2498 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย พระราชบัญญัติ พนักงานอัยการ (ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2507 บัญญัติว่า การกำหนดให้ผู้ดำรงตำแหน่งที่เรียกชื่ออย่างอื่นนอกจากตำแหน่งตาม มาตรา 5 (1) ถึง (11) เป็นพนักงานอัยการ ให้กระทำโดยกฎกระทรวง จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update