แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!! รายละเอียดและวิธีการค้นหากฎหมาย ใน กฎหมายดอตคอม
รวม รายชื่อกฎกระทรวงที่ขึ้นต้นด้วย
1. พ.ศ. พนักงานอัยการ 2. พาสีชั้นใน พิกัดอัตราค่าภาคหลวง 3. ไพ่ ภาษีการซื้อน้ำตาล
4. ภาษีการเดินทาง 5. ภาษีเครื่องดื่ม ภาษี 6. มหาชนจำกัด มหาดไทย
7. มาตรการปราบปรามยาเสพติด 8. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ 9. มาตรฐานสินค้าขาออก ม.ชังตวงวัด
1.พ.ศ. พนักงานอัยการ พาสีชั้นใน พิกัดอัตราค่าภาคหลวง Top
1. พ.ศ.2534 พ.ศ.2522 อ่าน
2. พ.ศ.2547.. อ่าน
3. พ.ศ.2548 [ตั้งแต่ 16.00 น. วันที่ 29 ธันวาคม 2548 - 24.00 น. วันที่ 4 มกราคม 2549] ข้อมูล
4. พนักงานอัยการ ฉ.12 พ.ศ.2543 ออกตามความใน พรบ.พนักงานอัยการ พ.ศ.2498 ข้อมูล
5. พนักงานอัยการ ฉ.13 พ.ศ.2546 ออกตามความใน พรบ.พนักงานอัยการ พ.ศ.2498 อ่าน
6. พนักงานอัยการ ฉ.14 พ.ศ.2547 ออกตามความใน พรบ.พนักงานอัยการ พ.ศ.2498.. อ่าน
7. พนักงานอัยการ ฉ.3 พ.ศ.2526 ออกตามความใน พรบ.พนักงานอัยการ พ.ศ.2498 ข้อมูล
8. พนักงานอัยการ ฉ.5 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.พนักงานอัยการ พ.ศ.2498 ข้อมูล
9. พนักงานอัยการ ฉ.6 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.พนักงานอัยการ พ.ศ.2498 ข้อมูล
10. พาสีชั้นไนแก้ไขเพิ่มเติม ออกตามความใน พรบ.พาสีชั้นไนแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2469 ฉ.6 ข้อมูล
11. พาสีชั้นไนแก้ไขเพิ่มเติม ออกตามความใน พรบ.พาสีชั้นไนแก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ.2476 ฉ.8 ข้อมูล
12. พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ ฉ.21 พ.ศ.2522 ออกตามความใน พรบ.พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ.2509 ข้อมูล
13. พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ ฉ.25 พ.ศ.2524 ออกตามความใน พรบ.พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ.2509 ข้อมูล
14. พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ ฉ.26 พ.ศ.2526 ออกตามความใน พรบ.พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ.2507 ข้อมูล
15. พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ ฉ.27 พ.ศ.2526 ออกตามความใน พรบ.พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ.2509 ข้อมูล
16. พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ ฉ.37 พ.ศ.2530 ออกตามความใน พรบ.พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ.2509 ข้อมูล
17. พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ ฉ.38 พ.ศ.2530 ออกตามความใน พรบ.พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ.2509 ข้อมูล
18. พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ ฉ.39 พ.ศ.2530 ออกตามความใน พรบ.พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ.2509 ข้อมูล
19. พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ ฉ.40 พ.ศ.2530 ออกตามความใน พรบ.พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ.2509 ข้อมูล
20. พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ ฉ.41 พ.ศ.2530 ออกตามความใน พรบ.พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ.2509 ข้อมูล
21. พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ ฉ.42 พ.ศ.2532 ออกตามความใน พรบ.พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ.2509 ข้อมูล
22. พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ ฉ.43 พ.ศ.2532 ออกตามความใน พรบ.พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ.2509 ข้อมูล
23. พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ ฉ.45 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ.2509 ข้อมูล
24. พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ ฉ.46 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ.2509 ข้อมูล
25. พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ ฉ.47 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ.2509 ข้อมูล
26. พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ ฉ.48 พ.ศ.2537 ออกตามความใน พรบ.พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ.2509 ข้อมูล
27. พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ ฉ.55 พ.ศ.2548 ออกตามความใน พรบ.พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ.2509 อ่าน
28. พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ ฉ.55 พ.ศ.2548 ออกตามความใน พรบ.พิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ พ.ศ.2548 ข้อมูล
29. พิกัดอัตราภาคหลวงแร่ ฉ.22 พ.ศ.2523 ออกตามความใน พรบ.พิกัดอัตราภาคหลวงแร่ พ.ศ.2509 ข้อมูล
30. พิกัดอัตราภาคหลวงแร่ ฉ.24 พ.ศ.2523 ออกตามความใน พรบ.พิกัดอัตราภาคหลวงแร่ พ.ศ.2509 ข้อมูล
2.ไพ่ ภาษีการซื้อน้ำตาล ภาษีการเดินทาง ภาษีเครื่องดื่ม ภาษี Top
1. ไพ่ ฉ.5 พ.ศ.2525 ออกตามความใน พรบ.ไพ่ พ.ศ.2486 ข้อมูล
2. ไพ่ ฉ.7 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.ไพ่ พ.ศ.2486 ข้อมูล
3. ภาษีการซื้อน้ำตาล ฉ.2 ออกตามความใน พรบ.ภาษีการซื้อน้ำตาล พ.ศ.2485 ข้อมูล
4. ภาษีการเดินทาง ออกนอกราชอาณาจักร ฉ.3 พ.ศ.2527 ออกตามความในพรก. ภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2526 ข้อมูล
5. ภาษีการเดินทาง ออกนอกราชอาณาจักร ฉ.6 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรก. ภาษีการเดินทางออกนอกราชอาณาจักร พ.ศ.2526 ข้อมูล
6. ภาษีเครื่องดื่ม ฉ.15 พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.ภาษีเครื่องดื่ม พ.ศ.2509 ข้อมูล
7. ภาษีเครื่องดื่ม ฉ.2 พ.ศ.2502 ออกตามความใน พรบ.ภาษีเครื่องดื่ม พ.ศ.2495 ข้อมูล
8. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ฉ.5 พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ.2514 ข้อมูล
9. ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม ฉ.6 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.ภาษีเงินได้ปิโตรเลียม พ.ศ.2514 ข้อมูล
10. ภาษีซีเมนต์ ซึ่งทำในพระราชอาณาเขต ฉ.4 พ.ศ.2525 ออกตามความใน พรบ.ภาษีซีเมนต์ซึ่งทำในพระราชอาณาเขต พ.ศ.2475 ข้อมูล
11. ภาษีน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมันซึ่งทำในราชอาณาจักร ฉ.20 พ.ศ.2524 ออกตามความใน พรบ.ภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันซึ่งทำในราชอาณาจักร พ.ศ.2507 ข้อมูล
12. ภาษีน้ำมัน และผลิตภัณฑ์น้ำมันซึ่งทำในราชอาณาจักร ฉ.21 พ.ศ.2526 ออกตามความใน พรบ.ภาษีน้ำมันและผลิตภัณฑ์น้ำมันซึ่งทำในราชอาณาจักร พ.ศ.2507 ข้อมูล
13. ภาษีไม้ขีดไฟ ซึ่งทำในราชอาณาจักร ฉ.6 พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.ภาษีไม้ขีดไฟ ซึ่งทำในราชอาณาจักร
พ.ศ.2508
ข้อมูล
14. ภาษีโรงเรือน และที่ดิน ฉ.2 พ.ศ.2541 ออกตามความใน พรบ.ภาษีโรงเรือนและที่ดิน พ.ศ.2475 ข้อมูล
15. ภาษีสรรพสามิต ฉ.10 พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ข้อมูล
16. ภาษีสรรพสามิต ฉ.11 พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ข้อมูล
17. ภาษีสรรพสามิต ฉ.12 พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ข้อมูล
18. ภาษีสรรพสามิต ฉ.13 พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ข้อมูล
19. ภาษีสรรพสามิต ฉ.2 พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ข้อมูล
20. ภาษีสรรพสามิต ฉ.20 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ข้อมูล
21. ภาษีสรรพสามิต ฉ.21 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ข้อมูล
22. ภาษีสรรพสามิต ฉ.22 พ.ศ.2532 ออกตามความใน พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ข้อมูล
23. ภาษีสรรพสามิต ฉ.23 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ข้อมูล
24. ภาษีสรรพสามิต ฉ.24 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ข้อมูล
25. ภาษีสรรพสามิต ฉ.25 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ข้อมูล
26. ภาษีสรรพสามิต ฉ.26 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ข้อมูล
27. ภาษีสรรพสามิต ฉ.27 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ข้อมูล
28. ภาษีสรรพสามิต ฉ.28 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ข้อมูล
29. ภาษีสรรพสามิต ฉ.29 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ข้อมูล
30. ภาษีสรรพสามิต ฉ.37 พ.ศ.2548 ออกตามความใน พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ว่าด้วยสินค้าที่ผู้ประกอบอุตสาหกรรม จะขอลดหย่อนภาษีได้ ข้อมูล
31. ภาษีสรรพสามิต ฉ.4 พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ข้อมูล
32. ภาษีสรรพสามิต ฉ.5 พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ข้อมูล
33. ภาษีสรรพสามิต ฉ.6 พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ข้อมูล
34. ภาษีสรรพสามิต ฉ.7 พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ข้อมูล
35. ภาษีสรรพสามิต ฉ.8 พ.ศ.2527 ออกตามความใน พ.ศ.2527 ข้อมูล
36. ภาษีสรรพสามิต ฉ.9 พ.ศ.2527 ออกตามความใน พ.ศ.2527 ข้อมูล
37. ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.ภาษีสรรพสามิต พ.ศ.2527 ข้อมูล
3.มหาชนจำกัด มหาดไทย มาตรการในการปราบปรามยาเสพติด Top
1. มหาชนจำกัด ฉ.2 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.บ.มหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ข้อมูล
2. มหาชนจำกัด ฉ.4 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.บ.มหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ข้อมูล
3. มหาชนจำกัด ฉ.5 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.บ.มหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ข้อมูล
4. มหาชนจำกัดพ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.บ.มหาชนจำกัด พ.ศ.2535 ข้อมูล
5. มหาดไทย ฉ.13 ออกตามความใน พรบ.รถยนต์ มหาดไทย พ.ศ.2473 ข้อมูล
6. มาตรการในการปราบปราม ยาเสพติด ฉ.2 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.มาตรการในการปราบปรามยาเสพติด
พ.ศ.2534
ข้อมูล
7. มาตรการในการปราบปราม ยาเสพติด ฉ.3 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.มาตรการในการปราบปรามยาเสพติด
พ.ศ.2534
ข้อมูล
8. มาตรการในการปราบปราม ยาเสพติด ฉ.4 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.มาตรการในการปราบปรามยาเสพติด
พ.ศ.2534
ข้อมูล
9. มาตรการในการปราบปราม ยาเสพติด ฉ.5 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.มาตรการในการปราบปรามยาเสพติด
พ.ศ.2534
ข้อมูล
10. มาตรการในการปราบปราม ยาเสพติด ฉ.6 พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.มาตรการในการปราบปรามยาเสพติด
พ.ศ.2534
ข้อมูล
11. มาตรการในการปราบปราม ยาเสพติดพ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.มาตรการในการปราบปรามยาเสพติด พ.ศ.2535 ข้อมูล
4.มาตรฐานผลิตภัณฑ์ มาตรฐานสินค้าขาออก มาตราชังตวงวัด Top
1. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ฉ.11 พ.ศ.2524 ออกตามความใน พรบ.มาตราฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2511 ข้อมูล
2. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ฉ.12 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2411 ข้อมูล
3. มาตรฐานผลิตภัณฑ์ อุตสาหกรรม ฉ.13 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.มาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม พ.ศ.2411 ข้อมูล
4. มาตรฐานสินค้าขาออก ฉ.10 พ.ศ.2523 ออกตามความใน พรบ.มาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ.2503 ข้อมูล
5. มาตรฐานสินค้าขาออก ฉ.11 พ.ศ.2523 ออกตามความใน พรบ.มาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ.2503 ข้อมูล
6. มาตรฐานสินค้าขาออก ฉ.12 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.มาตรฐานสินค้าขาออก พ.ศ.2503 ข้อมูล
7. มาตรฐานสินค้าขาออก ฉ.13 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.มาตราฐานสินค้าขาออก พ.ศ.2503 ข้อมูล
8. มาตรา ชั่ง ตวง วัด ฉ.10 พ.ศ.2536 ออกตามความใน พรบ.มาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ.2466 ข้อมูล
9. มาตรา ชั่ง ตวง วัด ฉ.3 พ.ศ.2547 ออกตามความใน พรบ.มาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ.2542 อ่าน
10. มาตรา ชั่ง ตวง วัด ฉ.9 พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.มาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ.2466 ข้อมูล
11. มาตรา ชั่ง ตวง วัดพ.ศ.2543 ออกตามความใน พรบ.มาตรา ชั่ง ตวง วัด พ.ศ.2542 ข้อมูล
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update