แนะนำ ขอคำแนะนำ ต้องการสนับสนุน กฎหมายดอตคอม คลิกที่นี่!! รายละเอียดและวิธีการค้นหากฎหมาย ใน กฎหมายดอตคอม
รวม รายชื่อกฎกระทรวงที่ขึ้นต้นด้วย
1. บรรษัท บัตรประจำตัว 2. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ 3. แบ่งส่วนราชการ
4. โบราณสถาน ประมวลกฎหมาย 5. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ 6. ผู้สอบบัญชี
1.บรรษัท บัตรประจำตัว Top
1. บรรษัทเงินทุน อุตสาหกรรมขนาดย่อม ฉ.2 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ.2534 ข้อมูล
2. บรรษัทเงินทุน อุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.บรรษัทเงินทุนอุตสาหกรรมขนาดย่อม
พ.ศ.2534
ข้อมูล
3. บรรษัทประกันสินเชื่อ อุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ.2535 ออกตามความใน พรบ.บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม พ.ศ.2534 ข้อมูล
4. บริหารสินทรัพย์พ.ศ.2541 ออกตามความในพรก. บ.บริหารสินทรัพย์ พ.ศ.2541 ข้อมูล
5. บัตรประจำตัวข้าราชการ พนักงานเทศบาล ฉ.5 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.บัตรประจำตัวข้าราชการพนักงานเทศบาล พ.ศ.2498 ข้อมูล
6. บัตรประจำตัวประชาชน ฉ.10 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 ข้อมูล
7. บัตรประจำตัวประชาชน ฉ.12 พ.ศ.2538 ออกตามความใน พรบ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 ข้อมูล
8. บัตรประจำตัวประชาชน ฉ.13 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 ข้อมูล
9. บัตรประจำตัวประชาชน ฉ.2 พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 ข้อมูล
10. บัตรประจำตัวประชาชน ฉ.20 พ.ศ.2546 ออกตามความใน พรบ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 อ่าน
11. บัตรประจำตัวประชาชน ฉ.21 พ.ศ.2547 ออกตามความใน พรบ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 อ่าน
12. บัตรประจำตัวประชาชน ฉ.3 พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 ข้อมูล
13. บัตรประจำตัวประชาชน ฉ.5 พ.ศ.2531 ออกตามความใน พรบ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2518 ข้อมูล
14. บัตรประจำตัวประชาชน ฉ.7 พ.ศ.2532 ออกตามความใน พรบ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 ข้อมูล
15. บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2527 ออกตามความใน พรบ.บัตรประจำตัวประชาชน พ.ศ.2526 ข้อมูล
2.บำเหน็จบำนาญข้าราชการ แบ่งส่วนราชการ Top
1. บำเหน็จบำนาญข้าราชการ ส่วนท้องถิ่นพ.ศ.2501 ออกตามความใน พรบ.บำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
พ.ศ.2500
ข้อมูล
2. แบ่งส่วนราชการ กรมการข้าว กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2549 อ่าน
3. แบ่งส่วนราชการ กรมการแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข ฉ.2 พ.ศ.2546 อ่าน
4. แบ่งส่วนราชการ กรมคุมประพฤติ พ.ศ.2544 ข้อมูล
5. แบ่งส่วนราชการ กรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉ.2 พ.ศ.2549 ข้อมูล
6. แบ่งส่วนราชการ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉ.2 พ.ศ.2547.. อ่าน
7. แบ่งส่วนราชการ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
8. แบ่งส่วนราชการ กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
9. แบ่งส่วนราชการ กรมประมง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉ.2 พ.ศ.2549 อ่าน
10. แบ่งส่วนราชการ กรมป่าไม้ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2547 อ่าน
11. แบ่งส่วนราชการ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉ.2 พ.ศ.2549 อ่าน
12. แบ่งส่วนราชการ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พ.ศ.2548 อ่าน
13. แบ่งส่วนราชการ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ฉ. 3 พ.ศ.2549 ข้อมูล
14. แบ่งส่วนราชการ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ฉ.2 พ.ศ.2548 ข้อมูล
15. แบ่งส่วนราชการ กรมศิลปากร กระทรวงวัฒนธรรม ฉ.2 พ.ศ.2548 แบ่งส่วนราชการเป็นกองบังคับการ
หรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2548
อ่าน
16. แบ่งส่วนราชการ กรมศุลกากร กระทรวงการคลัง ฉ.2 พ.ศ.2549 ข้อมูล
17. แบ่งส่วนราชการ กรมส่งเสริมการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉ.2 พ.ศ.2549 อ่าน
18. แบ่งส่วนราชการ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2547 อ่าน
19. แบ่งส่วนราชการ เป็นกองบังคับการหรือส่วนราชการที่เรียกชื่ออย่างอื่น ในสำนักงานตำรวจแห่งชาติ พ.ศ.2548 อ่าน
20. แบ่งส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 อ่าน
21. แบ่งส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 อ่าน
22. แบ่งส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 อ่าน
23. แบ่งส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการคุ้มครองผู้บริโภค สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2549 อ่าน
24. แบ่งส่วนราชการ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด กระทรวงยุติธรรม พ.ศ.2548 ข้อมูล
25. แบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ ฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
26. แบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉ.2 พ.ศ.2548 อ่าน
27. แบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ฉ.3 พ.ศ.2549 ข้อมูล
28. แบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฉ.2 พ.ศ.2547 อ่าน
29. แบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงวัฒนธรรม พ.ศ.2549 อ่าน
30. แบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 อ่าน
31. แบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดกระทรวง กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2548 ข้อมูล
32. แบ่งส่วนราชการ สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2549 ข้อมูล
33. แบ่งส่วนราชการ สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ พ.ศ.2549 อ่าน
34. แบ่งส่วนราชการ สำนักงานรัฐมนตรี กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 อ่าน
35. แบ่งส่วนราชการ สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ พ.ศ.2546 อ่าน
36. แบ่งส่วนราชการ สำนักงานสภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ พ.ศ.2549 ข้อมูล
37. แบ่งส่วนราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด ฉ.2 พ.ศ.2549 อ่าน
38. แบ่งส่วนราชการ สำนักงานอัยการสูงสุด พ.ศ.2546 อ่าน
39. แบ่งส่วนราชการ สำนักพระราชวัง ฉ.2 พ.ศ.2548 [กฎกระทรวงออกตามความใน พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 จัดตั้งกองงานพระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นส่วนราชการภายในสำนักพระราชวัง] ข้อมูล
40. แบ่งส่วนราชการ สำนักพระราชวัง ฉ.2 พ.ศ.2548 [กฎกระทรวงออกตามความใน พรบ.ระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 จัดตั้งกองงานพระวรชายา ในสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร เป็นส่วนราชการภายในสำนักพระราชวัง] ข้อมูล
41. แบ่งส่วนราชการ สำนักพระราชวัง พ.ศ.2547 อ่าน
42. แบ่งส่วนราชการ สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี พ.ศ.2549 ข้อมูล
3.โบราณสถาน ประมวลกฎหมาย ปรับปรุงหลักเกณฑ์ ผู้สอบบัญชี Top
1. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ฉ.7 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ พ.ศ.2504 ข้อมูล
2. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ฉ.1 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ พ.ศ.2504 ข้อมูล
3. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ฉ.10 พ.ศ.2547 ออกตามความใน พรบ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ.. อ่าน
4. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ฉ.11 พ.ศ.2525 ออกตามความใน พรบ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
พ.ศ.2505
ข้อมูล
5. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ฉ.15 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ
พ.ศ.2504
ข้อมูล
6. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ฉ.2 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ พ.ศ.2504 ข้อมูล
7. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ฉ.3 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ พ.ศ.2504 ข้อมูล
8. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ฉ.4 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ พ.ศ.2504 ข้อมูล
9. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ฉ.5 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ พ.ศ.2504 ข้อมูล
10. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ ฉ.6 พ.ศ.2539 ออกตามความใน พรบ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ พ.ศ.2504 ข้อมูล
11. โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิภัณฑสถานแห่งชาติ ฉ.10 พ.ศ.2523 ออกตามความใน พรบ.โบราณสถาน โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุและพิพิภัณฑสถานแห่งชาติ พ.ศ.2504 ข้อมูล
12. ประมวลกฎหมาย ที่ดิน ออกตามความใน พรบ.ให้ใช้ประมวลกฎหมายที่ดิน พ.ศ.2497 ฉ.53 พ.ศ.2549 อ่าน
13. ประมวลกฎหมาย แพ่งและพาณิชย์ ฉ.2 พ.ศ.2547 ออกตามความใน ประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ อ่าน
14. ประมวลกฎหมาย รัษฎากร ฉ.243 พ.ศ.2547 ออกตามความใน ประมวลกฎหมายรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ อ่าน
15. ประมวลกฎหมาย รัษฎากร ฉ.244 พ.ศ.2547 ออกตามความใน ประมวลกฎหมายรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อ่าน
16. ประมวลกฎหมาย รัษฎากร ฉ.245 พ.ศ.2547 ออกตามความใน ประมวลกฎหมายรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อ่าน
17. ประมวลกฎหมาย รัษฎากร ฉ.246 พ.ศ.2547 ออกตามความใน ประมวลกฎหมายรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร.. ข้อมูล
18. ประมวลกฎหมาย รัษฎากร ฉ.247 พ.ศ.2547 ออกตามความใน ประมวลกฎหมายรัษฎากร ว่าด้วยกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ อ่าน
19. ประมวลกฎหมาย รัษฎากร ฉ.249 พ.ศ.2548 ออกตามความใน ประมวลกฎหมายรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อ่าน
20. ประมวลกฎหมาย รัษฎากร ฉ.250 พ.ศ.2548 ออกตามความใน ประมวลกฎหมายรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อ่าน
21. ประมวลกฎหมาย รัษฎากร ฉ.251 พ.ศ.2548 ออกตามความใน ประมวลกฎหมายรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ อ่าน
22. ประมวลกฎหมาย รัษฎากร ฉ.252 พ.ศ.2548 ออกตามความใน ประมวลกฎหมายรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อ่าน
23. ประมวลกฎหมาย รัษฎากร ฉ.253 พ.ศ.2548 ออกตามความใน ประมวลกฎหมายรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อ่าน
24. ประมวลกฎหมาย รัษฎากร ฉ.254 พ.ศ.2548 ออกตามความใน ประมวลกฎหมายรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร อ่าน
25. ประมวลกฎหมาย รัษฎากร ฉ.255 พ.ศ.2548 ออกตามความใน ประมวลกฎหมายรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร [กฎกระทรวงออกตามความใน พรบ.แก้ไขเพิ่มเติมประมวลรัษฎากร ฉ.20 พ.ศ.2513 กรณีเกิดธรณีพิบัติภัย เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2547 ในพื้นที่จ.กระบี่ จ.ตรัง จ.พังงา จ.ภูเก็ต จ.ระนอง จ.สตูล เพื่อส่งเสริมให้มีการบริจาคเงินเพื่อช่วยเหลือผู้ได้รับความเสียหาย] อ่าน
26. ประมวลกฎหมาย รัษฎากรออกตามความใน ประมวลกฎหมายรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ฉ.261 พ.ศ.2549 ข้อมูล
27. ประมวลกฎหมาย รัษฎากรออกตามความใน ประมวลกฎหมายรัษฎากร ว่าด้วยการจำหน่ายหนี้สูญจากบัญชีลูกหนี้ ฉ.262 พ.ศ.2549 ข้อมูล
28. ประมวลกฎหมาย รัษฎากรออกตามความใน ประมวลกฎหมายรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉ.257 พ.ศ.2549 อ่าน
29. ประมวลกฎหมาย รัษฎากรออกตามความใน ประมวลกฎหมายรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉ.258 พ.ศ.2549 อ่าน
30. ประมวลกฎหมาย รัษฎากรออกตามความใน ประมวลกฎหมายรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉ.259 พ.ศ.2549 ข้อมูล
31. ประมวลกฎหมาย รัษฎากรออกตามความใน ประมวลกฎหมายรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉ.260 พ.ศ.2549 ข้อมูล
32. ประมวลกฎหมาย รัษฎากรออกตามความใน ประมวลกฎหมายรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร ฉ.263 พ.ศ.2549 อ่าน
33. ประมวลกฎหมาย รัษฎากร ฉ.256 พ.ศ.2548 ออกตามความใน ประมวลกฎหมายรัษฎากร ว่าด้วยการยกเว้นรัษฎากร [กำหนดให้เงินได้จากการโอนกรรมสิทธิ์หรือสิทธิครอบครองในอสังหาริมทรัพย์ โดยไม่มีค่าตอบแทนให้แก่สภากาชาดไทย เป็นเงินได้พึงประเมินที่ได้รับยกเว้นไม่ต้องรวมคำนวณเพื่อเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา] ข้อมูล
34. ปรับปรุงหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและวิธีการในการขอรับใบอนุญาต การขอความเห็นชอบ การออกใบอนุญาต และการให้ความเห็นชอบในการจัดตั้งบริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชนจำกัดเพื่อประกอบธุรกิจหลักทรัพย์ประเภท การจัดการกองทุนส่วนบุคคล และปรับปรุงค่าธรรมเนียม ข้อมูล
35. ผู้สอบบัญชี ฉ.4 พ.ศ.2534 ออกตามความใน พรบ.ผู้สอบบัญชี พ.ศ.2505 ข้อมูล
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update