กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 ว่าด้วยเครื่องแบบทหารบก (ฉบับที่ 33) ข้อที่ 1

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 กับ มาตรา 3 และ มาตรา 4 แห่งพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร แก้ไขเพิ่มเติม พ.ศ. 2478 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมออกกฎไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 37 แห่ง กฎกระทรวงกลาโหม ออกตามความในพระราชบัญญัติ เครื่องแบบทหาร พ.ศ. 2477 (ฉบับที่ 26) และใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 37 นายทหารราชองครักษ์ ให้ประดับสายยงยศไหมทองหรือไหมเหลืองซึ่งเป็นสายถัก 2 เส้น สายเกลี้ยง 2 เส้น ปลายสายรวมติดที่ได้อินทรธนูเสื้อข้างขวาสำหรับสายถักให้คล้องใต้แขนขวา 1 เส้น ผ่านหน้าอก 1 เส้น ส่วนสายเกลี้ยงให้ทำเป็นบ่วงคล้องใต้แขนขวา 1 เส้น ส่วนอีก 1 เส้น ให้ทำเป็นบ่วงผ่านทางหน้าอกมารวมกับสายถักทั้ง 2 เส้นที่ดุมอกเสื้อเม็ดที่ 1 กับมีเครื่องหมายรูปอักษรพระปรมาภิไธยย่อในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชชกาลที่ตนเป็นราชองครักษ์ ซึ่งบรรจุในวงจักรใต้ตรีภายใต้พระมหามงกุฎ ทำด้วยโลหะสีทอง ประดับที่ประมาณกึ่งกลางอินทรธนูข้างขวา เมื่อประดับเครื่องหมายนี้แล้ว มิต้องประดับเครื่องหมายยศบนอินทรธนูข้างนั้นอีก
การใช้สายยงยศนั้น ให้ใช้สายยงยศไหมทองฉะเพาะเมื่อแต่งเครื่องเต็มยศเครื่องสโมสรปิดอก เครื่องแบบอากาศหนาว หรือเวลาแต่เครื่องปรกติประดับเครื่องราชอิสสริยาภรณ์ เมื่อแต่งเครื่องปรกติแบบ ก. ให้ใช้สายยงยศไหมเหลือง นอกจากนี้ถ้ามิได้มีการนัดหมายเป็นพิเศษแล้วไม่ต้องประดับสายยงยศ ส่วนผู้ที่เป็นราชองครักษ์ไม่ต้องใช้สายยงยศอย่างอื่นอีก
ส่วนราชองครักษ์ที่รับราชการอยู่ในกรมราชองครักษ์ หรือราชองครักษ์ที่อยู่เวรประจำพระองค์ ให้ใช้สายยงยศประกอบกับเครื่องแบบทหารได้ทุกประเภท นอกจากเสื้อคอพับสีกากีแกมเขียว"


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 5 พฤศจิกายน 2489
:: (ลงชื่อ) จ. วิชิตสงคราม รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม

(ร.จ. เล่ม 63 ตอนที่ 75 หน้า 578 วันที่ 19 พฤศจิกายน 2489)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update