กด Ctrl+F เพื่อค้นหาคำที่ต้องการในหน้านี้
   

  กฎหมาย.คอม ข้อที่  
 
:: กฎกระทรวง ฉบับที่ 23 (พ.ศ. 2530) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 ข้อที่ 1-6

อาศัยอำนาจตามความใน มาตรา 4 และ มาตรา 17 แห่งพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย ออกกฎกระทรวงไว้ ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ให้ยกเลิก ข้อ 2 แห่งกฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478
ข้อ 2 ให้ยกเลิกความใน ข้อ 3 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
" ข้อ 3 ให้เพิ่มเติมการเล่นต่อไปนี้ เป็นการเล่นในบัญชี ข. ท้าย พระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478
1. สะบ้าทอย
2. สะบ้าชุด
3. ฟุตบอลโต๊ะ
4. เครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องกล พลังไฟฟ้า พลังแสงสว่าง หรือพลังอื่นใดที่ใช้เล่นโดยวิธีสัมผัส เลื่อน กด ดีด ดึง ดัน ยิง โยน โยก หมุน หรือวิธีอื่นใดซึ่งสามารถทำให้แพ้ชนะกันได้ ไม่ว่าจะโดยมีการนับแต้มหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ก็ตาม"
ข้อ 3 ให้ยกเลิกความใน (21) ของ ข้อ 4 ค. แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(21) เครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องกล พลังไฟฟ้า พลังแสงสว่าง หรือพลังอื่นใด ที่ใช้เล่นโดยวิธีสัมผัส เลื่อน กด ดีด ดึง ดัน ยิง โยน โยก หมุน หรือวิธีอื่นใดซึ่งสามารถทำให้แพ้ชนะกันได้ ไม่ว่าจะโดยมีการนับแต้มหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ก็ตาม"
ข้อ 4 ให้ยกเลิกความใน (ค) ของ ข้อ 5 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
"(ค) บิลเลียด ฟุตบอลโต๊ะ หรือเครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องกล พลังไฟฟ้า พลังแสงสว่าง หรือพลังอื่นใดที่ใช้เล่นโดยวิธีสัมผัส เลื่อน กด ดีด ดึง ดัน ยิง โยน โยก หมุน หรือวิธีอื่นใดซึ่งสามารถทำให้แพ้ชนะกันได้ ไม่ว่าจะโดยมีการนับแต้มหรือเครื่องหมายใด ๆ หรือไม่ก็ตาม ต้องไม่เกินสามสิบวันนับจากวันออกใบอนุญาตและให้เล่นได้ภายในเวลา 17 ถึง 23 นาฬิกา"
ข้อ 5 ให้ยกเลิกความใน 28. ของ ข้อ 17 แห่ง กฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวง ฉบับที่ 20 (พ.ศ. 2524) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 และให้ใช้ความต่อไปนี้แทน
การพนัน - ค่าธรรมเนียม
"28. เครื่องเล่นซึ่งใช้เครื่องกล พลังไฟฟ้า- พลังแสงสว่าง หรือพลังอื่นใดที่ใช้เล่น- โดยวิธีสัมผัส เลื่อน กด ดีด ดึง ดัน - ยิง โยน โยก หมุน หรือวิธีอื่นใดซึ่ง - สามารถทำให้แพ้ชนะกันได้ ไม่ว่าจะ - โดยมีการนับแต้ม หรือเครื่องหมาย - ใด ๆ หรือไม่ก็ตาม - เครื่องหนึ่ง 2,000 บาท"
ข้อ 6 ให้ยกเลิกแบบพิมพ์ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันฟุตบอลโต๊ะหรือเครื่องเล่นซึ่งใช้ไฟฟ้า จักรกล หรือสปริง ดีด ยิง หรือโยนวัตถุใดๆ ในภาชนะ โดยมีการนับแต้มหรือเครื่องหมายใด ๆ ท้ายกฎกระทรวง ฉบับที่ 17 (พ.ศ. 2503) ออกตามความ ใน พระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดย กฎกระทรวงฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 และให้ใช้แบบพิมพ์ใบอนุญาตให้จัดให้มีการเล่นการพนันฟุตบอลโต๊ะ หรือเครื่องเล่น ซึ่งใช้เครื่องกล พลังไฟฟ้า พลังแสงสว่าง หรือพลังอื่นใดที่ใช้เล่นโดยวิธีสัมผัส เลื่อน กด ดีด ดึง ดัน ยิง โยน โยก หมุน หรือวิธีอื่นใดซึ่งสามารถทำให้แพ้ชนะกันได้ ไม่ว่าจะโดยมีการนับแต้มหรือเครื่อง หมายใด ๆ หรือไม่ก็ตามท้ายกฎกระทรวงนี้แทน


:: ให้ไว้ ณ วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2430
:: (ลงชื่อ) พลเอก ประจวบ สุนทรางกูร รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย

*หมายเหตุ :- เหตุผลในการประกาศใช้กฎกระทรวงฉบับนี้ คือ เนื่องจากได้มีการระบุเพิ่มเติมการเล่นในบัญชี ข.ท้าย พระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 ในกฎกระทรวงออกตามความใน พระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 หลายฉบับ ทำให้ไม่สะดวกในการใช้กฎหมายและการปรับปรุงกฎหมาย และเนื่องจากในปัจจุบัน เครื่องเล่นการเล่นการพนัน ได้วิวัฒนาการไปมากตามวิทยาการสมัยใหม่ เป็นเหตุให้ลักษณะของเครื่องเล่นซึ่งใช้ไฟฟ้า จักรกล หรือสปริง ดีด ยิง หรือโยนวัตถุใด ๆ ในภาชนะอันเป็นการเล่นในบัญชี ข. ท้าย พระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 ซึ่งระบุเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ. 2504) ออกตามความในพระราชบัญญัติ การพนัน พ.ศ. 2478 ไม่สามารถครอบคลุมเครื่องเล่นการเล่นการพนัน ที่ได้มีการดัดแปลงวิธีการเล่นให้แตกต่างไปจากเดิม ได้ทั้งหมด สมควรแก้ไขเพิ่มเติมกฎกระทรวงเพื่อปรับปรุงลักษณะของเครื่องเล่นซึ่งใช้ไฟฟ้า จักรกล หรือสปริง ดีด ยิง หรือ โยน วัตถุใด ๆ ในภาชนะ ให้ครอบคลุมเครื่องเล่นการ เล่นการพนันได้ทั้งหมด และเพื่อให้เกิดความสะดวก และคล่องตัวในการใช้กฎหมายและ ปรับปรุงกฎหมาย จึงจำเป็นต้องออกกฎกระทรวงนี้
(ร.จ. เล่ม 104 ตอนที่ 271 หน้า 378 วันที่ 29 ธันวาคม 2530)
 
 
  ทั้งหมดบน website นี้สงวนลิขสิทธิ์ ตาม พระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537
ดำเนินงานโดย thethailaw.com ขอบคุณทุกท่านที่แวะมาเยี่ยมเยียน
Update